روشهای اندازه گیری رضایت مشتری و تاثیر رضایت شغلی کارکنان بر آن

روشهای اندازه گیری رضایت مشتری و تاثیر رضایت شغلی کارکنان بر آن

هدف از این پایان نامه روشهای اندازه گیری رضایت مشتری و تاثیر رضایت شغلی کارکنان بر آن مورد بررسی قرار می گیرند
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 3
فرمت فایل doc
حجم فایل 282 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 96

روشهای اندازه گیری رضایت مشتری و تاثیر رضایت شغلی کارکنان بر آن

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

روشهای اندازه گیری رضایت مشتری و تاثیر رضایت شغلی کارکنان بر آن

مقدمه
امروزه شاهد تجارب متفاوتی از راه خدمات در زندگی روزمره هستیم. از شاخص های سنجش میزان برتری سازمان ها نسبت به هم، کارکنان شاغل در آن سازمان ها است که میزان وفاداری و تعهد آن ها باعث می شود وظایف محوله را با کیفیت بالاتری به انجام رسانند. این امر موجب افزایش عملکرد، بهره وری و اثربخشی سازمان می شود. برعکس،افراد بی تفاوت یا بی مسئولیت در برابر اعمال محوله سازمان این رفتار را به همکاران منتقل می کنند و باعث کاهش عملکرد افراد و تنزل سازمان از نظر کمی و کیفی می شوند. در دهه 1990 رضایت مشتریان، تاثیر قابل توجهی بر تفکر مدیریتی داشت. در حقیقت تشخیص درک، رویارویی و پیش بینی نیازهای مشتری منابع مهم بقاومزیت رقابتی برای یک شرکتی هستند که اثر قاطع بر مجموعه اولویتها و فعالیتهای شرکت دارد. در دنیای امروز صنایع خدماتی بخش عمده ای از بازارها را در بسیاری از كشورهای جهان به خود اختصاص داده اند.
بنابراین گسترش روز افزون تعداد مشاغل خدماتی در كنار افزایش میزان اهمیت این گونه صنایع در تولید ناخالص ملی كشورهای مختلف، موضوع عرضه خدماتی بی عیب و نقص و با كیفیت برتر را به مسأله ای در خور توجه فراوان كرده نموده است(شاهین و ابوالحسنی به نقل از شفیعی،2006). تا چند سال اخیر صنعت بیمه كشورمان تحت سلطه كامل بخش دولتی بوده است وشركت های بیمه در محیط غیررقابتی و با ثبات فعالیت می كردند و لزومی برای توجه به كیفیت خدمات نمی دیدند اما در سال های اخیر ظهور شركتهای بیمه خصوصی فضای صنعت بیمه را دگرگون كرده است و رقابت در این بخش به شدت افزایش یافته است. هم چنین درصد افرادی كه در بخش خدمات مشغول به فعالیت هستند نسبت به سایر بخشها در حال افزایش است. كیفیت خدمات در این بخش ها به خصوص در صنعت بیمه به میزان زیادی به عملكرد كاركنان بستگی دارد. بنابراین سازمان های خدماتی و به طور اخص صنعت بیمه متوجه این موضوع شده اند كه به منظور حفظ مشتریان خود و كسب مزیت رقابتی، یكی از موضوعات مهم و كلیدی كه بایدهمواره مد نظر قرار دهند، بهبود كیفیت خدمات خود است(کندامپیولی و منگیوس ،2004،ص178).
واژگان کلیدی:

رضایت شغلی

رضایت مشتری

تعهد درک شده کارکنان

فهرست مطالب
2-1) رضایت مشتری 5

2-1-1) تعاریف رضایت مشتری 8

2-1-2) رضایت كاركردی و رضایت روانی 13

2-1-3) مزایای رضایت مشتری 14

2-1-4) ارتباط رضایت و وفاداری مشتری 16

2-2)اهمیت رضایت مشتری 20

2-3) اندازه گیری رضایت مشتری 21

2-4) روش های اندازه گیری رضایت مشتری 26

2-4-1) شاخص های رضایت مشتری در سطح بین المللی 27

2-4-1-1) مدل شاخص رضایت مشتری در آمریکا 27

2-4-1-2)مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا 29

2-4-1-3)شاخص ملی رضایت مشتری سوئیس 30
2-4-1-4)مدل شاخص ملی رضایت مشتری در مالزی 32
2-4-1-5)مدل شاخص رضایت مشتری در هنگ کنگ 33
2-5) هداف و مزایای تدوین شاخص رضایت مشتری 34
2-2) تعهد درک شده کارکنان 37
2-2-1) تعاریف تعهد 41

2-2-2) ابعاد تعهد سازمانی 42

2-2-3) عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 45

2-3) رضایت شغلی 48

2-3-1) مفهوم رضایت از شغل 50

2-3-2) تعاریف رضایت شغلی 51

2-3-3) رضایت و انگیزش 52

2-3-4) اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان 54

2-3-5) رابطه مدیر با کارمند 57

2-3-6) امنیت شغلی 58
2-3-7) فرآیند ارزیابی عملکرد 59
2-3-8) رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری 60

2-4) عوامل تعیین کننده رضایت شغلی 60

2-4-2) یکسانی حقوق و مزایا 61
2-4-3) شرایط مناسب کاری 62
2-4-4) همکاران مساعد 62
2-4-5) تناسب شغل بافرد 63
2-4-1)تعریف واژه تعارض 65
2-4-1-1) تعارض نقش 65
2-4-2) سیرتکاملی اندیشه تعارض 66
2-4-2-1) دیدگاه سنتی 67
2-4-2-2) دیدگاه روابط انسانی تعارض 67
2-4-2-2) دیدگاه تعامل 68
4-2-3) تعارض: سازنده یا ویرانگر 69
4-2-4) فرایند تعارض 69
2-5) ابهام نقش 80
2-6-1) پژوهش های داخلی 84
2-6-2)) پژوهشهای خارجی 86
منابع

[DOC]اندازه گیری رضایتمندی مشتری استاد

اندازه گيري رضايت مشتري، ابزار مؤثري براي كنترل عملكرد كلي سازمان ارائه كرده و سازمان … دراين مقاله ابتدا مفهوم رضايت مشتري، روش ها و مدل هاي مختلف سنجش رضايت مشتري … رضايتمندي مشتريان، تأثيري شگرف بر حيات حال و آينده يك سازمان خواهد داشت . … علاوه برتأمين رضايت شغلي كاركنان وبهبودروحيه كاري،احتمال تأمين رضايت …

روشهاي اندازه گيري رضايت مشتري

كتاب «روشي ساده در اندازه گيري رضايت مشتري» نوشته تري واورا يكي از …. ما عقيده داريم ، رضايتمندي مشتريان ، عكس العمل هاي آتي آنان را در قبال سازمان ما تحت تأثير …. علاوه بر تأمين رضايت شغلي كاركنان و بهبود روحيه كاري ، احتمال تأمين رضايت …

[PDF]مقایسه رضایت شغلی کارکنان بخش بهداشت و بخش درمان – مجله …

۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ – ﺭﺿﺎﻳﺖ. ﺑﻴﻦ ﺷﻐﻠﻲ. ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ. ﻫﺎ: ﺭﻭﺵ … ﮔﻴﺮﻱ: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ. ﺩﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ …. ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ. ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ. ﮔﻴﺮﻱ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﻨﺪ، ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﻫﺎﻳﻲ … ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ….. ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺭﺟﻮﻉ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ” ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.

مشتری مداری بخش دوم-مدلهای شکل گیری رضایت مشتری – خانه …

معتبرترین مدل شکل گیری رضایتمندی مشتری بر اساس یکی از نظریه های مشهور رضایتمندی مشتری. … کارکنان موسسه که ارائه دهنده محصول یا خدمت هستند …. روش های عینی روش هایی هستند که ازطریق اندازه گیری شاخص هایی که قویا با رضایت مشتری … اثر مثبت یا منفی این عامل به نحوه رسیدگی به شکایات در یک شرکت بستگی دارد.

[PDF]EUCS بررسی رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکداری …

رضایتمندی، مشتریان، خدمات، بانکداری، بانکداری الکترونیک، بانک ملی … بدین معنی که همه مشاغل از بانکداری الکترونیکی تاثیر خواهند پذیرفت و تنها این نخوا … و مورد اندازه گیری قرار دهیم، سپس راهکارهای ارتقای رضایتمندی مشتریان را از خدمات ….. بررسی عوامل موثر درجلب رضایت مشتریان و نقش و اهمیت دانش شغلی کارکنان در این …

بررسی روشها و مدلهای اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز

بررسی روشها و مدلهای اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز

هدف از این پایان نامه بررسی روشها و مدلهای اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 523 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 108

بررسی روشها و مدلهای اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

بررسی روشها و مدلهای اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز

چکیده

امروزه سازگاری با محیط زیست برای ایجاد اهداف گسترده برای ذینفعان مختلف در اجتماع در اولویت قرار دارد و بصورت جدی با سلامت انسان در ارتباط است (Khandoker and Mahbubul, 2011). نگرانی در حال رشدی در مورد مباحث مرتبط با محیط زیست در سطح جهانی وجود دارد. آگاهی مصرف­کنندگان افزایش یافته است و آنان متوجه شده­اند که خریدشان می­تواند باعث آسیب جدی به تعادل محیط زیست در زمین شود (Rahbar, 2008). بنابراین اکثر شرکت­­ها مایل به پذیرش حفاظت زیست­محیطی به عنوان مسئولیت اجتماعی خودشان هستند (Chen, 2011). مسئولیت اجتماعی در تولید محصولات و خدمات سازگار با محیط زیست برای شرکت­هایی اهمیت پیدا می­کند که به دنبال مزیت رقابتی در دنیای کسب و کار هستند (Wahid, Rahbar and Shyan, 2011).

همچنین اخیراً توجه زیست­محیطی با در نظر گرفتن گرم شدن جهانی به سرعت به عنوان یک مفهوم کلی نشان داده می­­شود، بنابراین شرکت­­های دوراندیش به دنبال استفاده کردن از این فرصت سبز هستند (Lee, Chang and Chen, 2013). در این زمینه، بازاریابی سبز توجه مشتری را نسبت به بعضی از صنایع همانند اطلاعات و الکترونیک مبذول می­دارد (Chen, 2008). با این وجود همه شرکت­­ها دارای توانایی­­های کافی جهت انجام فعالیت­­های بازاریابی سبز نمی­باشند. برای شرکت­­ها، بازاریابی سبز باید تمام جنبه­­های عناصر و مفاهیم بازاریابی معمول را دربر بگیرد (Chang and Chen, 2013).­ شرکت­­ها باید به دنبال به کارگیری فعالیت­های بازاریابی سبز جهت رسیدن به تمایز برندی برتر و به دست آوردن مزیت رقابتی و همچنین گسترش کیفیت درک شده زیست­محیطی و آگاهی برندی در بازار باشند.

هر چقدر که محصولات سبز مشهورتر شوند، شرکت­های بازایابی سبز نیز از شهرت برخوردار خواهند شد. بازاریابی سبز دربردارنده محصولات و خدمات ارتقایی و توسعه یافته­ای است که ارضاء کننده خواسته­­ها و نیازهای زیست­محیطی مشتریان بدون تأثیر زیان بخش بر محیط است. اگر شرکت­­ها مایل به عرضه کردن محصولات سبز باشند، فعالیت­های بازاریابی سبز برای آنها در تعیین چگونگی مقدار منفعت قابل کسب مهم است. بازاریابی سبز می­تواند تغییر دهنده­ی فعالیت­­های بازاریابی در بازار باشد و با توجه به ایجاد نیازهای مشتری برای محصولات سبز، تمایزی را به وجود آورد (Chen, Chang and Wu, 2012). در نتیجه، مشتریان علاقه­مند به خرید محصولات از شرکتی هستند که از نظر اجتماعی و محیطی مسئولیت­پذیر می­باشند (Chang and Chen, 2012). بدین ترتیب شركت­ها این فرصت را دارند كه عملكرد زیست­محیطی­شان را بهبود بخشند و از تقاضاهای جدید مربوط به بازار سبز منتفع شوند (عباسی، عنایتی و رهبری ، 1391، 36).

واژگان کلیدی:
ارزش ویژه برند سبز
کیفیت درک شده برند
تصویر برند سبز
ارزش درک شده برند سبز
مقدمه
امروزه توجه محیطی به طور سریع به عنوان یک جریان غالب برای مشتریان به دلیل مسئله گرم شدن جهانی، در نظر گرفته می شود و بسیاری از شرکت ها به دنبال به دست آوردن این فرصت هستند. در مقابل بازاریابی سبز برای انواع محصولات همانند محصولات الکتریکی و الکترونیکی، مهم تر شده است (Chen, 2006). به هر حال تمام شرکت ها دارای توانایی کافی برای ارائه محصولات سبز خود به مشتریان در بازار نیستند. اگر شرکت ها خواستار اتخاذ موفقیت آمیز بازاریابی سبز باشند، آنگاه مفاهیم و نظرات محیطی آنها باید با تمام جنبه های بازاریابی ادغام گردد (Chen, 2010).
امروزه به دلیل محیط گرایی رایج در جهان، فروش محصولات سبز به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است و بنابراین مشتریان بیشتری مایل به پرداخت بهای اضافی برای محصولات سبز هستند (Chen, 2008). بازاریابی سبز یا زیست محیطی، ابزاری برای توسعه سازگار با محیط زیست و همچنین تقویت تصویر برند بکار می رود (Khandoker and Mahbubul, 2011). پنج دلیل برای شرکت ها جهت توسعه بازاریابی سبز وجود دارد: سازگاری با فشارهای محیطی، به دست آوردن مزیت رقابتی، بهبود تصویر شرکت ها، جستجوی بازارها، فرصت های جدید و گسترش ارزش محصول (Neal and Strauss, 2008). بعلاوه اتخاذ بازاریابی سبز می-تواند افزایش دهنده عملی ارزش ویژه برند غیرقابل وصف گردد (Chang and Chen, 2013). اگرچه بهای ارزش ویژه برند نمی-تواند با توجه به روش های محاسباتی مالی حاضر برای اکثر شرکت های صاحب برند تخمین زده شود (Chen, 2010). اما ایجاد یک برند قوی در بازاریابی، یکی از اهداف عمده بوده، چرا که ارائه دهنده مزایایی برای آنها است، همانند آسیب پذیری کمتر در فعالیت های بازاریابی رقابتی، سودهای ناخالص بیشتر و فرصت های بالاتر گسترش برند (Delgado-Ballester and Munuera-Alema´n, 2005 ).
امروزه سازمان ها به دلایل زیادی از جمله صدمه دیدن محیط زیست، قوانین و مقررات دولتی، فشارهای رقابتی، سود بالقوه، هزینه و … تمایل دارند نگرانی خود را در مورد مسائل زیست محیطی ابراز کنند. این وضعیت شرکت ها را تشویق می کند که با کاهش تاثیر عواقب مخرب ناشی از فعالیت های اقتصادی خود، یک فرآیند تغییر برای حفظ محیط زیست دنبال کنند (Khandoker and Mahbubul, 2011). همچنین توجه به اینکه مسائل محیطی و اجتماعی امروزه برای مشتریان اهمیت بالایی دارند، لذا رعایت مسائل زیست محیطی در فعالیت های بازاریابی باعث ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت خواهد شد و از این طریق شرکتها می توانند به ایجاد یک پایگاه خوب در بازار دست یابند (Kotler and Gary, 1999, 361-364 ).
فهرست مطالب
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
2-1- تاریخچه بازاریابی سبز و ایجاد برند سبز…………………………………………………………………………….. 18
2-2- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….30
2-2-1-ارزش ویژه برند سبز………………………………………………………………………………………………………. 30
2-2-1-1- اهمیت ارزش ویژه برند سبز……………………………………………………………………………………….34
2-2-2- کیفیت درک شده برند………………………………………………………………………………………………….. 35
2-2-1-2- اهمیت کیفیت درک شده برند……………………………………………………………………………………..37
2-2-1-3- رابطه بین کیفیت درک شده برند با تصویر برند سبز……………………………………………………….38
2-2-1-4- رابطه بین کیفیت درک شده برند با ارزش درک شده برند سبز…………………………………………38
2-2-1-5- رابطه بین کیفیت درک شده برند با اعتبار برند……………………………………………………………….39
2-2-3- ارزش درک شده برند سبز…………………………………………………………………………………………….. 40
2-2-3-1- اهمیت ارزش درک شده برند سبز……………………………………………………………………………….41
2-2-3-2- رابطه بین ارزش درک شده برند سبز با ارزش ویژه برند سبز…………………………………………..42
2-2-4- اعتبار برند…………………………………………………………………………………………………………………. 43
2-2-4-1- اهمیت اعتبار برند……………………………………………………………………………………………………..45
2-2-4-2- رابطه بین اعتبار برند با ارزش درک شده برند سبز…………………………………………………………46
2-2-4-3- رابطه بین اعتبار برند با تصویر برند سبز……………………………………………………………………….47
2-2-4-4- رابطه بین اعتبار برند با ارزش ویژه برند سبز…………………………………………………………………47
2-2-5- تصویر برند سبز…………………………………………………………………………………………………………. 40
2-2-5-1- اهمیت تصویر برند سبز……………………………………………………………………………………………. 50
2-2-5-2- رابطه بین تصویر برند سبز با ارزش ویژه برند سبز……………………………………………………….. 51
2-3- روش ها و مدل های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز……………………………………………………………. 52
2-3-1- روش های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز…………………………………………………………………….. 52
2-3-1-1- ارزش ویژه مبتنی بر مشتری…………………………………………………………………………………….. 52
2-3-1-2- ارزش ویژه مبتنی بر شرکت………………………………………………………………………………………. 52
2-3-1-3- ارزش ویژه از دید مالی…………………………………………………………………………………………… 52
2-3-2- مدل های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز………………………………………………………………………. 54
2-3-2-1- مدل ارزش ویژه برند دیوید آكر………………………………………………………………………………… 54
2-3-2-2- مدل شناخت برند کلر………………………………………………………………………………………………. 56
2-3-2-3- مدل ارزیاب دارایی برند یونگ و روبیكام…………………………………………………………………… 58
2-3-2-4- مدل ارزش ویژه برند فلدویك …………………………………………………………………………………. 59
2-3-2-5- مدل ارزش ویژه برند یو و لی……………………………………………………………………………………. 60
2-3-2-6- مدل ارزش ویژه برند یو و دنثو…………………………………………………………………………………. 61
2-3-2-7- مدل طنین برند کلر………………………………………………………………………………………………….. 61
2-3-2-8- مدل زنجیره ارزش برند کلر و لمن…………………………………………………………………………….. 63
2-3-2-9- مدل ارزش وژه برند مبتنی مشتری نت مایر و همکاران………………………………………………… 65
2-6- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 66
2-6- 1- داخلی……………………………………………………………………………………………………………………….. 66
2-6-2- خارجی………………………………………………………………………………………………………………………. 67
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………….
فهرست جداول
(جدول 2-1) تحول علایق زیست -محیطی………………………………………………………………………………………20
(جدول 2-2) تفاوت انواع دیدگاه های بررسی ارزش ویژه برند………………………………………………………. 53
(جدول 2-3) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق داخلی………………………………………………………….67
(جدول 2-4) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی اوّل………………………………………………….68
(جدول 2-5) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی دوّم………………………………………………….68
(جدول 2-6) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی سوّم…………………………………………………69
(جدول 2-7) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی چهارم………………………………………………70
(جدول 2-8) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی پنجم………………………………………………..71
فهرست اشکال
(شکل 2-1): روش های ارزیابی ارزش ویژه برند…………………………………………………………………………….53
(شکل 2-2) مدل ارزش ویژه برند آکر………………………………………………………………………………………… 55
(شکل 2-3) نمودار شناخت برند کلر……………………………………………………………………………………………56
(شکل 2-4) مدل ارزیاب دارایی برند یونگ و روبیكام…………………………………………………………………….59
(شکل 2-5) مدل ارزش ویژه برند فلدویك………………………………………………………………………………….. 60
(شکل 2-6) مدل ارزش ویژه برند یو و لی……………………………………………………………………………………. 60
(شکل 2-7) مدل ارزش ویژه برند یو و دنثو………………………………………………………………………………… 61
(شکل 2-8) مدل طنین برند کلر…………………………………………………………………………………………………. 62
(شکل 2-9) مدل زنجیره ارزش برند کلر و لمن……………………………………………………………………………. 63
(شکل 2-10) مدل ارزش وژه برند مبتنی مشتری نت مایر و همکاران……………………………………………………..65

بررسی-روشها-و-مدلهای-اندازه-گیری-ارزش-ویژه-برند-سبز

محصولاتی که دارای عبارت ‘بررسی-روشها-و-مدلهای-اندازه-گیری-ارزش-ویژه-برند-سبز’ هستند. بررسی روشها و مدلهای اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز · بررسی روشها و …

بررسی روشها و مدلهای اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز

ارزش ویژه برند سبز عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز مدلهای اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز روشهای اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز دانلود پایان نامه ارزش ویژه برند …

بررسی اهمیت ارزش ویژه برند و رویکردهای سنجش آن | مقالات VIP

۱۶ مرداد ۱۳۹۶ – مقاله ترجمه شده دو مدل ارزیابی روایی رویکردهای برند برای سنجش بازاریابی. … 2005) و روش … دو مدل… پایان نامه بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر. … با هدف بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند انجام گرفت.

بررسی روشها و مدلهای اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز – porojhe

۲ ساعت پیش – عنوان این مقاله : بررسی روشها و مدلهای اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز. هدف از این پایان نامه بررسی روشها و مدلهای اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز می …

بررسی روشها و مدلهای اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز – onvil

بررسی روشها و مدلهای اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز. دسته: مدیریت بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 523 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 108. هدف از این پایان …

علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نگاه آکر

علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نگاه آکر

هدف از این پایان نامه علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نگاه آکر می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 581 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 62

علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نگاه آکر

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نگاه آکر

چکیده
انجمن بازاریابی آمریکا برند را اینگونه تعریف می کند : برند عبارت است از یک نام ، واژه ، علامت ،طرح و یا ترکیبی از آنها که برای شناسایی فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایز کردن کالاها و خدمات آنها از کالاها یا سایر رقبا بکار می رود(اخلاصی،1392).ساختن برندهای قوی نقش بسیار مهمی در بخش خدمات دارد و تعداد معدودی از سازمان ها می دانند كه چگونه می توان برندهای قدرتمندی در بخش خدمات ایجاد كرد. امروزه بانك ها تحت فشار رقابتی زیادی از جانب دیگر موسسه های مالی و دیگر سازمان های تازه وارد به این صنعت هستند و همچنین به علت رشد سریع فناوری ارتباطات و اطلاعات و تغییرات غیر قابل پیش بینی بازار، به طور مستمر به دنبال بازارهای جدید وارائه خدمات مالی جدید و همچنین راه های جدیدی برای افزایش سهمشان از بازار و بهبود عملیات مالی شان هستند (توکلی و جعفری،1392).
2-2. تعاریف و مفاهیم ارزش ویژه برند
یک شرکت با دارابودن برندی محبوب و معروف، در مقایسه با کمپانی دیگری که از برندی با محبوبیت و معروفیت کمتری برخوردار است، در فرآیند تولید و فروش کالایی مشابه، سود بیشتری به دست می آورد. این ویژگی برند کمپانی اول که موجب فروش بیشتر و سودآوری بیشتری در تولید محصولی مشابه با رقبا می شود، در علم برندینگ، نام دارد که در زبان فارسی به “ارزش ویژه برند ” ترجمه می شود(بامنی و مهرزادی،1390).
به عبارت ساده تر، اگر تمام پارامترها برای دو مجموعه A و B که کالایی مشابه را تولید می کنند، ثابت فرض شود و تنها پارامتر متغیر، بیشتر بودن قدرت برند مجموعه A در مقایسه با مجموعه B باشد، مجموعه A الزاماً بیشتر خواهد فروخت و سود بیشتری کسب خواهد کرد. این ویژگی برند مجموعه A در مقایسه با برند مجموعه B، ارزش ویژه برند نامیده می شود(دیواندری،1391).
ارزش ویژه برند پارامتری است که در طول زمان و با رفتارهای برند دستخوش تغییرات می گردد. از این رو شاید از این دیدگاه، بتوان برندینگ را تلاش برای افزایش ارزش ویژه برند معنی کرد. تا کنون با وجود تلاشهای فراوان برای ارائه مدلهایی در راستای اندازه گیری کمی ارزش ویژه برای برندها، هیچ مدلی مورد پذیرش در سطح جهانی واقع نشده و می توان گفت ارزش ویژه برند، پارامتری قابل اندازه گیری نیست.
یک نگرش رو به گسترش در جهان مدیریت بازاریابی به وجود آمده است: ایجاد دارائیهای غیر ملموس جهت ایجاد وفاداری و ارتباط بیش از پیش با مشتریان. کیفیت، تجربیات شخصی، فرهنگ سازمانی، دانش و ارزش وی‍ژه برند از این قبیل دارائیها هستند. همچون دیگر دارائیهای غیر ملموس، ارزش ویژه برند نیز می تواند به ابزاری قدرتمند در بازار رقابتی تبدیل گردد(سید جوادین،1388).مطالعاتی که از سوی صاحب نظران مختلف در خصوص ارزش ویژه برند ارائه شده است را می توان در سه دسته جای داد: (پرهیزگار و ابراهیمی،1391).
واژه های کلیدی :
ارزش ویژه برند
وفاداری به برند
کیفیت درک شده از یک برند
مقدمه
افزایش رقابت در بازارهای جهانی ، باعث شده که شرکت ها استراتژی های خود را به سمت رضایت ، وفاداری مشتریان تغییر دهند (آناستیسوس و پلیمر ،2013،ص3). در سال های اخیر فضای کسب و کار در جهان به منظور افزایش رضایت و وفاداری مشتریان شاهد تغییر و تحوّلات بسیار زیادی بوده است از جمله این تغییرات می توان به تغییر نگرش شرکت ها از دارایی مشهود به سمت دارایی نامشهود اشاره کرد از این رو فرآیند ارزش گذاری دارایی نامشهود از اهمیت زیادی برای شرکت ها برخوردار است. در نظر گرفتن دارایی نامشهود کمک می نماید تا ارزیابی درست تری از عملکرد سازمان ها در کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشیم (سالار و گرگانی و جعفری ،1392،ص2). ارزش ویژه برند یکی از دارایی های نامشهود و از اصول بازاریابی است که به عنوان ارزیابی ذهنی و نامحسوس مشتریان از برند نام می برند (راماب ،2014،ص315).
اکثر شرکت ها و سازمان ها درك کرده اند که برند، یکی از با اهمیت ترین دارائی ها است (آکر،1996). در واقع برند چیزی بیشتر از محصول است. آنچه که یک محصول برند شده را از یک محصول بدون برند متمایز می سازد و به آن ارزش می بخشد، مجموع ادراکات و احساسات مشتری در مورد ویژگی ها و چگونگی عملکرد، دلیل وجودی و ویژگی های درك شده از شرکت مرتبط با برند است (کاپفرر ،2008،ص23). ارزش واقعی در درون محصول یا خدمت وجود ندارد. بلکه این ارزش در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل قرار دارد و برند است که این ارزش را در ذهن آنها تداعی می سازد. در جهان مادی گرای امروز، مصرف کننده به دنبال معنا بخشیدن به مصرف است. در این راستا، برند است که یک داستان در مورد خریداران محصول نقل کرده، و معنا و مفهوم را در محصول یا خدمت ایجاد می کند. بنابراین، به طور شگفت انگیزی، تمام سازمان ها و افراد تمایل دارند که به صورت یک برند مدیریت شوند (کاپفرر،2008،ص 23).
فهرست مطالب
2-1. مقدمه 14
2-2. تعاریف و مفاهیم ارزش ویژه برند 14
۱- بعد مشتری گرا : 16
۲- بعد مالی 17
3- بعد مرکب : 17
به عقیده آکر تداعی برند می تواند از 5 راه بر ارزش ویژه برند موثّر باشد. 20
2-3. عوامل موثر بر ارزش ویژه برند 22
2-3-1) عوامل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر 23
شکل2-1) عوامل موثر بر ارزش ویژه یرند از دیدگاه آکر(بورمارک،2005) 24
مارک تجاری 24
تداعی مارک تجاری 25
ویژگیهای مارک تجاری 27
کیفیت ادراک شده 28
وفاداری مارک تجاری 31
وفاداری مشتری 35
آگاهی از برند 37
ارزش‌گذاری برند برای مشتری 37
طبق نظر برد ون آکن هر سیستم معتبر اندازه گیری ارزش ویژه برند باید توام با اهداف زیر باشد: 38
۲. روش اینتربرند (یا فایننشال ورد): 40
۳- روش هولیهان : 42
2-4 مشتری و مشتری مداری 45
اهمیت مشتری 45
برنامه کاربردی مشتری مداری 47
سهم برند و رابطه مشتری 52
2-5. تحقیقات انجام شده 55
2-5-1. تحقیقات داخلی 55
شکل2-2 ) مدل عوامل موثر ارزش ویژه برند( ابراهیمی و همکاران،1388) 58
2-5-2. تحقیقات خارجی 59
مدل تحقیق( Athanasios & Polymeros,2013) 61
منابع: 65
Abstract 71

علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نگاه آکر

بازدید: 10 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 581 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 62. هدف از این پایان نامه علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نگاه آکر می …

علل-تاثیرگذار-بر-ارزش-ویژه-برند-با-تاکید-بر-نگاه-آکر

محصولاتی که دارای عبارت ‘علل-تاثیرگذار-بر-ارزش-ویژه-برند-با-تاکید-بر-نگاه-آکر’ هستند. علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نگاه آکر.

علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نگاه آکر – …

۲ ساعت پیش – لزوم پیاده سازی ERP در سازمان و علل موفقیت و یا شکست آن. 1 ساعت قبل. عنوان این مقاله : علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نگاه آکر.

علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نگاه آکر – onvil

علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نگاه آکر. دسته: مدیریت بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 581 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 62. هدف از این …

علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نگاه آکر – وب …

۶ ساعت پیش – دسته: مدیریت بازدید: ۶ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۵۸۱ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۶۲. هدف از این پایان نامه علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند …

بررسی ابعاد و مدلهای وفاداری به برند و رضایت مشتری

بررسی ابعاد و مدلهای وفاداری به برند و رضایت مشتری

هدف از این پایان نامه بررسی ابعاد و مدلهای وفاداری به برند و رضایت مشتری می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 5
فرمت فایل doc
حجم فایل 518 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 55

بررسی ابعاد و مدلهای وفاداری به برند و رضایت مشتری

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

بررسی ابعاد و مدلهای وفاداری به برند و رضایت مشتری

چکیده
امروزه برند و نام تجاری یكی از مهمترین مباحث بازاریابی است كه پیش روی تمامی شركت ها، من جمله شركت های تجاری قرار دارد. این اهمیت تا حدی است كه مدیریت برند به رشته مستقلی در محافل علمی تبدیل شده است. برند ها از لحاظ اقتصادی و استراتژیك جزو دارایی های با ارزش شركت ها و حتی بدون اغراق از با ارزش ترین دارایی های آنها محسوب می شوند. در سال های اخیر محققان به این نتیجه رسیده اند كه ارزش واقعی محصولات و خدمات برای شركت ها در درون محصولات و خدمات نیست، بلكه این ارزش در ذهن مشتریان واقعی و بالقوه وجود دارد و این برند است كه ارزش واقعی را در ذهن مشتریان، پدید می آورد(Keller, 2010).
اولیور(1999)، وفاداری را داشتن تعهدی عمیق برای خرید مجدد یا حمایت از یك محصول یا خدمت مورد علاقه، كه علی رغم وجود تاثیرات موقعیتی و تلاشهای بازاریابی رقبا، موجب تكرار خرید یك نام تجاری یا مجموعه محصولات یك نام تجاری در آینده شود، تعریف میكند. كلر ( 1998) بیان میدارد كه وفاداری نام تجاری در گذشته اغلب به طور ساده فقط از طریق رفتارهای تكرار خرید از نظر رفتاری اندازه گیری شده است در حالی كه وفاداری مشتری به جای این كه با رفتارهای خرید ساده بیان شود می تواند به طور گستردهای مورد توجه قرار گیرد. وفاداری به نام تجاری از دو جزء وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی تشكیل شده است؛ ملنز و همكاران (2004)، وفاداری رفتاری را وفاداری به نام تجاری از طریق خرید قابل مشاهده در طی یك دوره میگویند. در واقع وفاداری رفتاری، به تعداد دفعات تكرار و میزان خرید اطلاق میگردد. وفاداری نگرشی را بر اساس بیان ترجیحات، تعهد یا قصد خرید تعریف میكنند. بسیاری از پژوهشگران معتقدند كه وفاداری رفتاری به تنهایی نمیتواند علل واقعی خرید را بیان كند، بنابراین ابعاد نگرشی نیز باید مورد توجه قرار گیرد(Baloglu,2012).
یكی از مهمترین هدف صاحبان برند برای توسعه برند، ایجاد وفاداری در مشتریان نسبت به برندشان است. مشتریان وفادار به مثابه منبع مطمئن سودآوری برای شركت ها محسوب می شوند و با توجه به عدم اطمینان محیط، حاشیه ایمنی مناسبی را برای آنها به ارمغان می آورد. یكی از راه های ایجاد وفادار ای مشتریان به برند، توسعه هویت مناسبی برای برند است. برندها به توسط هویت، خود را به مشتریان شناسانده و از سایر رقبا متمایز می شوند(Kapferer, 2008). وفاداری به برند به صورت یك پاسخ رفتاری و همچنین یك عملكرد از فرآیندهای فیزیولوژیكی تعریف می شود .بنابراین، وفاداری به برند تابعی از گرایشات و رفتارها(عادات) است. اساساً ارزش ویژه برند از اعتمادی ناشی می شود كه مصرف كنندگان در مقایسه با برندهای دیگر نسبت به یك برند دارند كه این اعتماد بعنوان وفاداری مصرف كنندگان و تمایل آنها به پرداخت قیمت های بالا برای برند ترجمه می شود. ارزش ویژه برند بخاطر وفاداری برند و توسعه آن برای مدیران حائز اهمیت هست و یك رابطه مثبت با وفاداری برند دارد(رحیم نیا و همکاران، 1392). وفاداری نوعی نگرش مثبت به یك محصول است كه بر اثر استفاده مكرر از آن به وجود میآید كه میتوان دلیل آن را فرآیندهای روانی بیان نمود. به عبارت دیگر، تكرار خرید صرفا یك واكنش اختیاری نیست بلكه نتیجه عوامل روانی،احساسی و هنجاری می باشد(Meller, 2006).
وفاداری یك مفهوم مهم در استراتژی بازاریابی است و به گفته آكر وفاداری برند هسته مركزی ارزش ویژه برند است، وفاداری منجر می شود مشتریان در بین راه حل ها كمتر درجستجوی اطلاعات باشند(راندال و بنت، 2002).
مفهوم وفاداری به برند هم به نگرش و هم به وفاداری رفتاری توسعه داده شده است. وفاداری رفتاری به این معناست كه مشتریان مجدداً از همین برند خرید خواهند كرد؛ به نظر می رسد كه وفادار ی نگرشی نسبت به وفاداری رفتاری با دوام تر است و نشان دهنده تعهد و رجحان دهی مشتریان است و زمانی است كه ارزش های منحصر به فرد از یك برند مشاهده می شود. علاوه بر این وفاداری رفتاری را می توان به منظور بررسی پیامدهای ارزش برند در نظر گرفت(سان و چیسلی، 2010). وفاداری به برند عبارت است از واكنش رفتاری نسبتاً متعصبانه در خرید كه فرد در طول زمان نسبت به برند پیدا می كند و این رفتار باعث می شود كه در فرایند های تصمیم گیری و ارزیابی از مجموعه نام ها یی كه در ذهن دارد، گرایش خاصی به آن برند پیدا كند . این واكنش تابعی از فرایند های روانشناختی و ذهنی فرد است(Chaudhuri & Holbrook, 2011).
وفاداری به نام تجاری به معنی تكرار خرید است كه دلیل این رفتار، فرآیندهای روانی است. به عبارت دیگر، تكرار خرید صرفاً یك واكنش اختیاری نیست بلكه نتیجه عوامل روانی، احساسی و هنجاری است. كلر بیان می كند كه وفاداری نام تجاری در گذشته اغلب به طور ساده فقط از طریق رفتارهای تكرار خرید از نظر رفتاری، اندازه گیری شده است، درحالی كه وفاداری مشتری به جای این كه با رفتارهای خرید ساده بیان شود، می تواند بهطور گسترده تری مورد توجه قرار گیرد. وفاداری به نام تجاری از دو جزء وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی تشكیل شده است. وفاداری مشتریان به نام تجاری باعث تبلیغات دهان به دهان مثبت، ایجاد موانع اساسی برای ورود رقبا، توانمندتر ساختن شركت در پاسخ به تهدیدات رقابتی، ایجاد فروش و درآمد بیشتر و كاهش حساسیت مشتریان به تلاش های بازاریابی رقبا می شود. تعداد زیاد مشتریان وفادار به یك نام تجاری، دارایی شركت محسوب می شوند و به عنوان شاخص اصلی ارزش ویژه نام تجاری شناخته می شوند و همچنین حساسیت مشتریان وفادار به تغییر قیمت ها در مقایسه با مشتریان غیر وفادار، كمتر است. در واقع وفاداری به تكرار خریدكالاهای مصرفی منجر می گردد. در ادبیات بازاریابی اغلب مفهوم وفاداری برند هم خانواده با مفاهیمی نظیر «خرید مجدد» ،«ترجیح» ،«تعهد» و «پبروی» در نظر گرفته می شود و این اصطلاحات به جای هم به کار برده می شوند(Sahin et al, 2011).
هر اندازه مشتریان نسبت به محصولات تحت برند خاصی اعتماد و اطمینان خاطر بیشتری داشته باشند، به دلیل فطرت عدم ریسك پذیری افراد و كاهش ریسك خریدشان، بیشتر سعی می كنند از محصولات همان برند خرید كند و تمایل كمتری نسبت به محصولات سایر برندها نشان دهد و این یعنی وفاداری مشتریان به برند. اعتماد را می توان به عنوان اطمینان خاطر مشتری كه منجر می شود وی بتواند به فروشنده تا تحویل خدمات موعود اتكا كند، تعریف کرد(Agustin & Singh, 2010).اعتماد مشتریان نسبت به برند بر اساس باورهای مثبت درباره انتظاراتشان از رفتار سازمان و عملكرد، محصولاتش، بهبود و توسعه می یابد(Ashley & Leonard, 2009). اعتماد اثر فزاینده ای در طول زمان بر روی وفاداری مشتریان دارد و در طول زمان مشتریان كه به برند اعتماد دارند وفاداری شان نسبت به آن افزایش می یابد(Chiou & Shen, 2011).
واژگان کلیدی:
رضایت مشتری
وفاداری مشتری
ابعاد و مدلها
فهرست مطالب
چکیده 1
2-1- مقدمه 14
2-2- وفاداری به برند 15
2-3- انواع وفاداری 21

2-4- مدلهای وفاداری 22

2-4-1 – مدل آکر و دیوید 23
2-4-2- مدل دیک و باس 24
2-4-3 – مدل رولی و دیویس 25
2-4-4 – مدل بلومر 26
2-4-5- مدل ECSI 27
2-5- وفاداری خدماتی 28

2-6- سایر عوامل موثر بر وفاداری مشتریان 29

2-7- رضایت مشتری 31
2-7-1- تعاریف رضایت مشتری 31
2-7-2- آشنایی با مدل كانو 34
2-7-3- اهمیت رضایت مشتری 36
2-7-4- ابعاد رضایت مشتری 37
2-7-5- مدلهای شکل گیری رضایتمندی مشتری 37
2-7-5-1- مدل عدم تایید انتظارات 37
2-7-5-2- مدل رضایتمندی مشتری سوئدی 38
2-7-5-3- رضایتمندی و وفاداری مشتریان 38
منابع و مآخذ
فهرست جداول
جدول2-1-وفاداری از دیدگاه دیک و باس 24
جدول 2-2-وفاداری از دیدگاه رایلی و دیویس 25
جدول2-3- برخی از تعاریف وفاداری به برند در حوزه خدمت 29
فهرست اشکال
شکل2-1- هرم وفاداری 23
شکل 2-2- مدل بلومر در مورد عوامل موثر بر وفاداری مشتریان 26
شکل2-3-مدل تکامل یافته بلومر در خصوص عوامل موثر بر وفاداری مشتریان 26
شکل2-4- مدل ECSI در مورد رضایت و وفاداری مشتری 27
شکل 2-5-آشنایی با مدل كانو 35
شکل2-6-مدل عدم تایید انتظارات 38
شکل2-7-مدل اندریاسن و لیندشتاد 39
شکل2-9- مدل ارزش ویژه برند آکر 43
شکل2-10-مدل پیشایندها و پیامدهای ارزش ویژه برند 43
شکل2-11-مدل ارزش ویژه برند خدماتی بری 44
شکل2-12-مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری 45
شکل2-13-شناخت برند 46
شکل14-1-مدل مفهومی تحقیق 47

[PDF]بررســی تأثیــر هویــت برنــد بــر وفــاداری برنــد در شــرکت …

پرسشنامه است که از دو پرسشنامه ابعاد برند دهدشتی )1391(. و پرسشنامه شخصیت برند … و رضایت مشتریان از برند باعث افزایش میزان وفاداری به برند. تلفن همراه در جامعه مورد …. مشتری نسبت به. قیمت را کاهش می دهد، هزینه ی شكست راهبردهای بازاریابی.

[PDF]تاثیــر تصویــر شــرکت بــر رضایــت مشــتری از طریــق …

۱۷ مهر ۱۳۹۵ – تصویر شرکت / رضایت مشتری / ارزش ویژه برند / وفاداری به. برند / تداعی برند. …. همچنین به شرکت در افزایش قیمت کمک می کند و ممكن. است روی ارتباطات …. نیز پژوهشی با هدف بررسی تاثیر ارزش ویژه برند و ابعاد آن. بر رضایت و …

مدلي براي سنجش تاثير قابليت اعتماد برند بانک ها بر تعهد …

توسط دهدشتي شاهرخ زهره
در اين ميان موضوع وفاداري مشتري به برند و شناسايي عوامل تاثيرگذار بر آن از اهميت … تاثير قابليت اعتماد برند بر وفاداري مشتريان مورد بررسي قرار گرفته است.

[PDF]ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﯾﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑ

اراﯾﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ وﻓﺎداري. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن. ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ. در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاري. ﺣﺴﯿﻦ ﮔﻨﺠﯽ ﻧﯿﺎ. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ … واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي. : وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ، رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي. ، ارزش ادارك ﺷﺪه. ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺑﺮ. ﺪﻧ. ، ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻ. ت …. ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ وﻓﺎداري داراي اﺑﻌﺎد ﻧﮕﺮﺷﯽ و رﻓﺘﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

بررسی تأثیر ابعاد کیفیت ارتباطات بر وفاداری رفتاری و …

توسط نجات – ‏2017
از این رو، پژوهش حاضر تأثیر ابعاد کیفیت ارتباطات (اعتماد، رضایت و تعهد) بر … ارزیابی تأثیر شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان به برند هایپراستار. … بررسی تأثیر بازاریابی رابطهمند بر وفاداری مشتریان با استفاده از مدل …

لزوم پیاده سازی ERP در سازمان و علل موفقیت و یا شکست آن

لزوم پیاده سازی ERP در سازمان و علل موفقیت و یا شکست آن

هدف از این پایان نامه لزوم پیاده سازی ERP در سازمان و علل موفقیت و یا شکست آن می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 139 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 77

لزوم پیاده سازی ERP در سازمان و علل موفقیت و یا شکست آن

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

لزوم پیاده سازی ERP در سازمان و علل موفقیت و یا شکست آن

چکیده

سالیان متمادی است كه برنامه های كاربردی مورد استفاده در سازمان به صورت مجزا و جزیره ای ارائه می شود كه این برنامه ها هیچ ارتباطی با یكدیگر ندارند و بطور مستقل وظایف خود را انجام می دهند.امروزه با توسعه سازمان ها و ضرروت های ایجاد شده در زمینه دقت، صحت و دسترسی تمامی افراد در كلیه سطوح سازمان به اطلاعاتی یكپارچه استفاده از سیستمی جامع و كامل كه تمامی این خصوصیات را بطور یكجا فراهم سازد امری اجتناب ناپذیر است. در این زمینه با كمك پدیده ای به نام ERP می توان به این مهم نائل گردید.
اما ERP چیست؟ (Enterprise Resource Planning) یا برنامه ریزی منابع سازمان سعی دارد تا عملكرد همه واحدهای شركت را در یك سیستم كامپیوتری یكپارچه نموده و نیازهای مختلف خاص هر واحد را پاسخ گوید. ERP از طریق یك پایگاه داده واحد انجام می شود، لذا واحدهای مختلف می توانند اطلاعات را ساده تر به اشتراك گذاشته و با هم ارتباط برقرار سازند. در صورتی كه شركت های ارائه كننده، نرم افزار را به درستی نصب كنند مزایای متعددی را برای سازمان به همراه خواهد داشت كه به نكات ذیل می توان اشاره نمود :
– كاهش هزینه ها
– افزایش بهره وری در سازمان
– افزایش بازده سرمایه گذاری
– افزایش قابلیت رقابت پذیری
– دسترسی سریع به اطلاعات جامع و فاقد تناقص
– تسریع در گردش موجودی و نقدینگی
– كاهش سرمایه راكد
– بهبود كیفیت در تمام امور
– كاهش زمان و دوباره كاری و …
نرم افزارهای ERP از ماژول های گوناگون (مالی، منابع انسانی، تولید، فروش، خرید و …) تشكیل شده است. اغلب نرم افزارهای ERP آنقدر منعطف هستند كه شركت های خریدار قادرند تعدادی از ماژولهای مورد نیاز یا همه آنها را نصب كنند . به عنوان مثال شركت خریدار قادر است فقط ماژول های منابع انسانی و مالی را از این بسته نرم افزاری، خریداری، نصب و مورد استفاده قرار دهد. ذكر این نكته ضروری است كه ERP به مثابه ستون فقرات اطلاعاتی سازمان از نظر بانك های اطلاعاتی و فرآیندهای سازمانی محسوب شده و به منزله نرم افزاری برای پشتیبانی فرآیندهای داخلی سازمان می باشد.در این پروژه سعی بر این بوده است تا با تجزیه و تحلیل های دقیق و بررسی ابعاد گوناگون سازمان، میزان آمادگی سازمان را جهت بكارگیری سیستم ERP برآورد نماید، در پایان نیز با ارائه پیشنهادات و راهكارهایی سازمان را در اجرا و استفاده صحیح این سیستم یاری می نماید.

کلمات کلیدی:

اجرای ERP

برنامه ریزی منابع سازمان

اجرای سیستم های ERP در سازمان

لزوم پیاده سازی سیستم های ERP

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

۱-۲- معرفی و ویژگی ها………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۱-۱-۲-سیر تکاملی ERP………………………………………………………………………………………….

2-1-2-معرفی جامع ERP…………………………………………………………………………………………

3-1-2- ERP از دیدگاه مدیریتی………………………………………………………………………………… ۲۴

۴-۱-۲- تفاوت بین ERP یک بانک اطلاعات مرکزی………………………………………………………. ۲۶

۵-۱-۲- ERP در ایران…………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۶-۱-۲- مراحل بهره برداری از یک راه حل ERP……………………………………………………………

7-1-2- بررسی هزینه ها و امکان سنجی ERP……………………………………………………………….

8-1-2- استقرار پلکانی ERP راهی برای کاهش هزینه……………………………………………………… ۳۳

۹-۱-۲- مهندسی مجدد ( BPR) و تفاوت آن با ERP………………………………………………………

10-1-2- مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری……………………………………………………………………… ۴۰

۱۱-۱-۲- مختصری از MRPII, MRP (از زیر سیستمهای erp)…………………………………………..

12-1-2-ERPII……………………………………………………………………………………………………..

14-1-2- تفاوت ERPII, ERP…………………………………………………………………………………..

15-1-2- ERP, MIS……………………………………………………………………………………………….

16-1-2- عوامل مؤثر در پیروزی و شکست پروژه های ERP…………………………………………….

17-1-2- انواع روشهای پیاده سازی ERP از لحاظ وسعت فعالیت……………………………………… ۶۴

۱۸-۱-۲- مباحث انسانی در پیاده سازی پروژه های ERP (نقش نیروی انسانی در انجام پروژه)… ۶۵

۱۹-۱-۲- اجزای تشکیل دهنده ی سیستم های ERP………………………………………………………..

20-1-2- امنیت در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی……………………………………………….. ۶۹

۲۱-۱-۲- مزایا و معایب بکارگیری ERP……………………………………………………………………….

22-1-2- چرا سازمان به ERP نیاز دارد؟ (لزوم پیاده سازی)……………………………………………… ۷۴

۲۳-۱-۲- گزینه های پیاده سازی ERP …………………………………………………………………………

24-1-2- معرفی دو عرضه کنندة عمده نرم افزار Oracle , SAP /EPR…………………………………

منابع و مأخذ

دلایل موفقیت و شکست در پیاده سازی و استقرار ERPدر ایران- …

پروژه های پیاده سازی ERP با توجه به اینکه همه ابعاد و فرایندهای سازمان را در … است و لذا مدیریت ریسک پروژه و یا عدم آن می‌تواند منجر به موفقیت و یا شکست آن گردد.

لزوم پیاده سازی ERP در سازمان و علل موفقیت و یا شکست آن

پیاده سازی erp در سازمان مراحل پیاده سازی erp لزوم پیاده سازی ERP در سازمان علل موفقیت ERP در سازمان علل شکست ERP در سازمان اجرای سیستمهای ERP در سازمان …

لزوم پیاده سازی ERP در سازمان و علل موفقیت و یا شکست آن – …

۳ ساعت پیش – عنوان این مقاله : لزوم پیاده سازی ERP در سازمان و علل موفقیت و یا شکست آن. هدف از این پایان نامه لزوم پیاده سازی ERP در سازمان و علل موفقیت و یا …

لزوم پیاده سازی ERP در سازمان و علل موفقیت و یا شکست آن – …

لزوم پیاده سازی ERP در سازمان و علل موفقیت و یا شکست آن. دسته: مدیریت بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 139 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 77. هدف از این …

لزوم پیاده سازی ERP در سازمان و علل موفقیت و یا شکست آن – …

۷ ساعت پیش – دسته: مدیریت بازدید: ۱ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۱۳۹ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۷۷. هدف از این پایان نامه لزوم پیاده سازی ERP در سازمان و …

بررسی تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش در بازاریابی

بررسی تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش در بازاریابی

هدف از این پایان نامه بررسی تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش در بازاریابی می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 2
فرمت فایل doc
حجم فایل 1173 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 83

بررسی تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش در بازاریابی

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

بررسی تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش در بازاریابی

مقدمه
بازاریابی از گذشته های دود کم و بیش در زندگی بشری نقش ایفا کرده اما با حرکت اقتصاد به سمت جهانی شدن و حکم فرمایی مشتری مداری بر نظام های اقتصادی، بازاریابی به ابزار انکارناپذیری برای موفقیت در روابط اقتصادی و بازرگانی جوامع کنونی تبدیل شده و برقراری ارتباطات موثر در جهت تحقق اهداف بازاریابی، از جمله دغدغه های اصلی و پایه ای مدیران سازمان ها به حساب می آید. دانشمندان بازاریابی برای برنامه ریزی و انجام امور مربوط به بازاریابی، اقدامات مربوط به آن را در قالب چهار عنصر (4Ps) طبقه بندی کرده اند. این عناصر که تشکیل دهنده ی آمیخته ی بازاریابی هستند عبارتند از: محصول، قیمت، توزیع و ترفیع. در میان این عناصر، برنامه هایی که برای ترفیع سازمان و محصول انجام می شود از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است. بازاریابی از علم ارتباطات به عنوان ابزاری جهت تحقق اهداف ترفیعی خود استفاده می نماید (رضایی، 1389).
یکی از وظایف مهم در مدیریت بازاریابی، تعیین موثرترین ترکیب ترفیع می باشد. هرکدام از روش های ترفیع ویژگی های منحصر به فردی دارد که عامل تعیین کننده در انتخاب هریک محسوب می گردد. یک شرکت باید ابزارهای ارتباطی را آگاهانه و با دقت به نحوی با یکدیگر ترکیب کند تا بتواند ترکیب موزونی از عناصر ترفیعی به وجود آورد، ترکیبی که نیل به اهداف ارتباطی و بازاریابی را ممکن سازد. انتخاب روش های مناسب ارتباطی با توجه به موقعیت مخاطبان در بازار هدف صورت می گیرد. خرید، نتیجه ی یک فرآیند طولانی تصمیم گیری مصرف کننده است. برقرار کننده ی یک ارتباط بازاریابی باید بداند مخاطبان هدف او اکنون در چه موقعیتی قرار دارند و او می خواهد آنها را به کجا منتقل نماید (صمدی، 1387).
مدیران سازمان های امروزی با درنظر گرفتن عواملی چند، مانند رقابت حاکم بر بازار، ویژگی محصولات و سازمانشان، ویژگی های مشتریان هدف و غیره، به تهیه و ترکیب خاصی از شیوه های برقراری ارتباط که شامل: تبلیغات ، پیشبرد فروش ، روابط عمومی ، فروشندگی شخصی و بازاریابی مستقیم است، اقدام می کنند. ترکیب فوق که برای تحت تاثیر قرار دادن مشتریان بازار هدف تهیه می شود، آمیخته ی ترفیع نامیده می شوند. هرکدام از عناصر آمیخته ی ترفیع متاثر از عوامل مختلفی است که نقش اساسی در تدوین موثر این آمیخته دارند. ضمن اینکه هر کدام از عناصر آمیخته ی ترفیع ویژگی هایی دارند که آنها را برای ترفیع در صنایع خاصی موثرتر می نمایاند. در حقیقت در هر صنعت خاص، باید با توجه به ویژگی های آن صنعت و خصوصیات هرکدام از عناصر آمیخته ی ترفیع به تهیه و تدوین آمیخته پرداخت (رضایی، 1389).
ترفیع یه مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که بنگاه ها انجام می دهند تا بتوانند در مورد ارزش و مطلوبیت محصول اطلاعات خوبی به خریداران بدهند، به طوری که از بین محصولات موجود در صنعت، محصول ارایه شده ی ایشان را بخرند. آمیخته ی ترفیع بازاریابی مجموعه ای از متغیرهای قابل کنترل است که صاحبان بنگاه ها آنها را برای پاسخگویی به بازار هدف درهم می آمیزند. یک کسب و کار کوچک و متوسط باید ابزارهای ترفیع را آگاهانه و با دقت به نحوی با یکدیگر ترکیب کند تا بتواند ترکیب موزونی از این عناصر به وجود آورد، ترکیبی که نیل به اهداف ارتباطی و بازاریابی را ممکن سازد. از این رو ترفیع عبارت است از: مجموعه فعالیت های اطلاع رسانی، ترغیب، یادآوری و اثرگذاری. آمیخته ی مرسوم ترفیع بازاریابی، مجموعه ای از متغیرهای قابل کنترل است که صاحبان بنگاه ها آنها را برای پاسخگویی به بازار هدف ترکیب می کنند. از این رو برنامه ترفیع، ترکیب ویژه ای از تبلیغات، روابط عمومی، پیشبرد فروش، فروش شخصی و بازاریابی مستقیم است که شرکت بدان وسیله با آگاهی و جذب مشتری به اهداف خود از جمله افزایش فروش محصولات خود نایل می شود (رضوانی و خرمشاهی، 1390).
کلمات کلیدی:
تبلیغات تجاری
پیشبرد فروش
فعالیت های ترفیع
فهرست مطالب
فعالیتهای ترفیع
2-2-1) تعریف ترفیع
تبلیغات
روابط عمومی
فروش شخصی
بازاریابی مستقیم

2-2-1-1) شیوه های نوین ترفیع

ارتباطات شفاهی
بازاریابی پارتیزانی
بازاریابی الکترونیکی
بازاریابی از طریق تلفن همراه
بازاریابی ویروسی
جدول 2-1-1) جمع بندی شیوه های ترفیع
2-2-3) تعریف تبلیغات
تبلیغات مستقیم
2-2-3-1) تاریخچه تبلیغات در ایران وجهان
2) نشانه ها و تبلیغ روی دیوارها
3) جارچی های شهر
2-2-3-1-1) تاریخچه تبلیغات در ایران
2-2-3-2) جذابیت های تبلیغات
2-2-3-3) ابزار تبلیغات بازرگانی
2-2-3-5) ده فرمان تبلیغات
2-2-3-6) استفاده از تبلیغات در تلویزیون
2-2-3-7) استفاده از تبلیغات در رادیو
2-2-3-8) مزایا و معایب تبلیغات بازرگانی
2-2-3-9) تاثیر تبلیغات بر متغیرهای اقتصادی
2-2-3-10) تاثیر تبلیغات بازرگانی بر رفتار مصرف کننده
2-2-4) فعالیت های پیشبرد فروش
2-2-4-1) انواع پیشبرد فروش مصرف کننده
2-2-4-2) اهداف پیشبرد فروش
2-2-4-3) مزایای پیشبرد فروش
2-2-4-4) ابزارهای پیشبرد فروش مصرف کننده
2-2-4-5) آینده ی پیشبرد فروش
فهرست منابع و مآخذ:

بررسی تأثیر تبلیغات رسانه‌ای و غیررسانه‌ای بر ارزش ویژه …

توسط میرا – ‏2013
در این پژوهش فعالیت‌های بازاریابی به دو دسته کلی رسانه‌ای و غیررسانه‌ای طبقه‌بندی شده، تأثیر … پیشبرد فروش بدون قیمت انتقالی، پیشبرد فروش با قیمت انتقالی و تبلیغات … تبلیغات تجاری بیشترین تأثیر را بر وفاداری به برند و تبلیغات …

بررسی تاثیر تبلیغات و پیشبرد فروش بر خلق ارزش ویژۀ …

توسط درزیان عزیزی – ‏2015 – ‏مقالات مرتبط
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تبلیغات و پیشبرد فروش بر خلق ارزش ویژة برند است. … برنامه‌های تبلیغات و پیشبرد فروش را در طرح‌های بازاریابی خود قرار دهند و مدیران این برند به نقش ابعاد سه‌گانة ارزش ویژة برند … مدیریت نام و نشان (برند) تجاری.

بررسی-تبلیغات-تجاری-و-پیشبرد-فروش-در-بازاریابی

ورود همکار تبلیغ کننده · ثبت نام همکار تبلیغ کننده. بلوک کد اختصاصی … بررسی تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش در بازاریابی · بررسی تبلیغات تجاری و …

بررسی تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش در بازاریابی

بررسی تبلیغات تجاری در بازاریابی بررسی پیشبرد فروش در بازاریابی شیوه های نوین ترفیع فعالیت های پیشبرد فروش فعالیت های تبلیغات تجاری پایان نامه …

بررسی تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش در بازاریابی – onvil

بررسی تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش در بازاریابی. دسته: مدیریت بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1173 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 83. هدف از این …

تشریح ابعاد و مدلهای ارزش ویژه برند

تشریح ابعاد و مدلهای ارزش ویژه برند

هدف از این پایان نامه تشریح ابعاد و مدلهای ارزش ویژه برند می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 1089 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 63

تشریح ابعاد و مدلهای ارزش ویژه برند

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

تشریح ابعاد و مدلهای ارزش ویژه برند

مقدمه
نقش برند ها در شناسایی محصولات شرکت در بازارهای رو به گسترش امروزی، نقشی انکارناپذیر است (پرهیزگار و عابد، 1391). امروزه ایجاد برندهای قدرتمند به یکی از اساسی ترین دغدغه های مدیران شرکت ها مبدل شده است که ضمن عمل به وعده ها و تعهدات، قدرت توانمندی های شرکت را در طول زمان ارتقاء دهند (اسداله و همکاران، 1390).
برندها از زمره با ارزش ترین دارایی های شرکت ها محسوب می شوند، توجه به مفاهیمی چون برند، مدیریت آن و ارزش ویژه نام تجاری، سبب دستیابی به جایگاهی مناسب در اذهان مشتریان می گردد (پرهیزگار و عابد، 1391) و امروزه شرکت های موفق نشان داده اند که برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، توجه به برندسازی و ارزش ویژه برند، ضروری و حیاتی می باشد (دیواندری و همکاران، 1390).
در سال های اخیر موضوع ارزش ویژه برند توجه محققان حوزه ی بازاریابی را بسیار به خود جلب کرده است. مطابق نظر آکر (1996)، ارزش ویژه برند، تفاوت قیمتی را که یک برند قوی در مقایسه با یک برند متوسط در فروش خود جذب می کند، نشان می دهد. از این رو ارزش ویژه برند به عنوان معیاری برای سنجش قدرت برندها و نیز شرکت ها پیشنهاد می گردد (اسداله و همکاران، 1390).
فارکوار (1987)، ارزش ویژه برند را به عنوان ارزشی که به وسیله برند به محصول داده می شود، تعریف می کند. در سال 1989، موسسه علمی بازاریابی، ارزش ویژه برند را به عنوان ارزشی تعریف می کند که به وسیله نام برند افزوده می شود و در بازار به عنوان حاشیه های سود و سهم های بازار بیشتر، پاداش داده می شود که می تواند توسط مشتریان و اعضای کانال توزیع به عنوان دارایی مالی و هم به عنوان مجموعه ای از تداعی ها و رفتارهای مطلوب دیده شود (Kayaman and Arsali, 2007).
آکر (1991)، ارزش ویژه برند را مجموعه ای از دارایی ها و تعهدات مرتبط با برند، نام آن و سمبلش می داند که از ارزش تولید شده از سوی یک محصول یا خدمت برای شرکت و یا مشتریان شرکت می کاهد و یا به آن اضافه می کند. کلر، ارزش ویژه برند را تاثیر متفاوتی تعریف می کند که دانش برند بر واکنش مصرف کننده به بازاریابی برند دارد. بلاک استون (1995)، به ارزش ویژه برند به عنوان ارزش برند و معنای برند اشاره می کند که معنای برند، به برجستگی برند، تداعی های برند و شخصیت برند، اشاره دارد. در حالی که ارزش برند، نتیجه مدیریت معنای برند می باشد (چیرانی و خدنگ، 1389).
طبق نظر شاکر و اسریواستاوا (1991)، ارزش ویژه برند، قدرت برند و ارزش برند را شامل می شود. قدرت برند، مجموعه ای از تداعی ها و رفتارها بر بخش مشتریان برند، اعضای کانال و شرکت مادر (اصلی) می باشد که به برند این اجازه را می دهد که از مزایای رقابتی متفاوت و پایداری بهره مند گردد. ارزش ویژه برند، نتیجه مالی توانایی مدیریت به منظور به کار بستن قدرت برند از طریق اقدامات تاکتیکی و استراتژیک می باشد که سودهای فعلی و آتی بالاتر و ریسک های کمتری را به دنبال دارد. این تعریف، این نتیجه را در پی دارد که قدرت برند بر جنبه ی مصرف کننده ی ارزش ویژه برند اشاره داشته و ارزش برند بر جنبه مالی این مفهوم دلالت دارد.
کلمات کلیدی:
ارزش ویژه برند
مدلهای ارزش ویژه برند
فهرست مطالب
ارزش ویژه برند 29
2-1) مقدمه 29

2-1-1) تاریخچه ی شکل گیری مفهوم برند 30

2-1-2) اهمیت برند 32
2-1-3) تعریف و تشریح برند 34
2-1-4) تصویر برند 37
2-1-5) ارزش ویژه برند 38

2-1-5-1) ارزش ویژه برند مالی 40

2-1-5-2) ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده 41

2-1-6) ضرورت خلق و حفظ ارزش ویژه برند 43

2-1-7) ابعاد ارزش ویژه برند 47
وفاداری به برند 47
آگاهی از برند 48
کیفیت ادراک شده 49
تداعی برند 50

2-1-8) مزایای ارزش ویژه برند 51

مزایای ارزش ویژه برند برای شرکت 51

2-1-9) عوامل موثر بر ارزش ویژه برند 55

2-1-10) مدل های ارزش ویژه برند 56

مدل ارزش ویژه برند آکر 57

شکل 2-3-1) مدل دانش برند کلر 60
شکل 2-3-2) مدل ارزش ویژه برند آکر 62
شکل 2-3-3) ابعاد ارزش ویژه برند مدل آکر 64
نمودار 2-3-1) تشریح مدل ارزش ویژه برند آکر 65

مدل ارزش ویژه برند یو و همکاران 66

شکل 2-3-4) مدل ارزش ویژه برند یو و همکاران 66
هرم ارزش ویژه برند مشتری محور کلر 67
شکل 2-3-5) هرم ارزش ویژه برند کلر 68
2-1-11) آمیخته ی بازاریابی و ارزش ویژه برند 69
فهرست منابع و مآخذ:

[PDF]ﻣﺪل ﻳﺎﺑﻲ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺤﻮر ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣ (

۸ بهمن ۱۳۹۲ – ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﺑﻌﺎد ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ روي ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻗﻮي ﻋﻨﺎﺻﺮ. آﻣﻴﺨﺘﻪ. ﺗﺮﻓﻴﻊ … واژ. ه. ﻫﺎي. ﻛﻠﻴﺪي. : ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺤﻮر، آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺗﺮﻓﻴﻊ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻟﺒﻨﻲ و ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ….. ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ از اﺑﻌﺎد آﻛﺮ، ﻳـﻮ و ﻛﻠـﺮ ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﻳـﺮ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

[PDF]وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري د

توسط دهقانی سلطانی – ‏2014
روﻳﻜﺮد ﻣﺪل. ﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ، اﻋﺘﻤﺎد و. وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ. *. ﻣﻬﺪي دﻫﻘﺎﻧﻲ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ….. ﻫﺎ اﺑﻌﺎد. ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮي ﺷﺎﻣﻞ آﮔﺎﻫﻲ، ﺗﺼﻮﻳﺮ. ذﻫﻨﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ و وﻓﺎداري را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ . ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از آن …. ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻜﺴﺎن …

نگاهی به مدل ارزش ویژه برند آکر – برندسازان ایران

۲۷ خرداد ۱۳۹۵ – یکی از این چندفهمی ها، حاصل ورود اصطلاح ارزش ویژه برند Brand Equity به ادبیات موضوع است. مفهوم ارزش ویژه برند توسط فعالان حوزه تبلیغات از دهه …

تشریح ابعاد و مدلهای ارزش ویژه برند – دانلود پایان نامه و پروژه …

مزایای ارزش ویژه برند برای شرکت عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مدل های ارزش ویژه برند مدل ارزش ویژه برند یو و همکاران ابعاد ارزش ویژه برند مدل ارزش ویژه برند آکر …

تشریح ابعاد و مدلهای ارزش ویژه برند – onvil

تشریح ابعاد و مدلهای ارزش ویژه برند. دسته: مدیریت بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1089 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 63. هدف از این پایان نامه می باشد.

پرسشنامه اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان

پرسشنامه اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان

هدف از این پرسشنامه اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی از نگاه مشتریان فروشگاه پروما مورد بررسی قرار می گیرد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 7
فرمت فایل doc
حجم فایل 41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8

پرسشنامه اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی از نگاه مشتریان

چكیده
ارزش ویژه برند به عنوان یک شاخص کلیدی جهت تعیین وضعیت سلامت برند و بازبینی مداوم آن،مرحله ای مهم در مدیریت موثر برند است.با توجه به رویارویی شرکت ها با رقابتی همه جانبه و جهانی در بازار کنونی برند سازی اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. شرکت ها به ابزاری جهت افزایش ارزش ویژه برند خود و ایجاد تمایز نیاز دارند. کوشش ها و فعالیت های بازاریابی یکی از مهمترین ابزارها در این راستا می باشد.انتخاب یک آمیخته ترفیع مناسب به بهبود جایگاه هر برندی در میان رقبای خود می انجامد.
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف كاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی از نوع علی، می باشد.جامعه آماری این تحقیق شامل همه مشتریان فروشگاه پروما می باشد که حداقل یک بار از فروشگاه پروما خرید کرده اند و حجم نمونه، 384 نفر که از طریق روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از نرم افزار SPSS و همچنین لیزرل و تکنیک آماری معادلات ساختاری (SEM) بهره گرفته ایم تا از این طریق ارتباط علی بین معیارهای مدل مشخص شده و بتوان راهکارهای صحیح ومناسب را تدوین نمود.
یافته ها نشان می دهد که تبلیغات، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم به ترتیب اثر مثبت و قویتری نسبت به سایر عناصرآمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند فروشگاه پروما دارند.همچنین اثر فروش حضوری و پیشبرد فروش مثبت اما ضعیفتر بوده اند.همچنین رابطه معناداری بین پیشبرد فروش و آگاهی از برند ، پیش برد فروش و تداعی با برند ، روابط عمومی و وفاداری به برند ، روابط عمومی و تداعی با برند ،بازاریابی مستقیم و وفاداری به برند ، فروش حضوری و آگاهی از برند مشاهده نشد.
پرسشنامه در قالب 39 سوال موضوعات زیر را پوشش می دهد:
  1. پیشبرد فروش
  2. روابط عمومی
  3. بازاریابی مستقیم
  4. تبلیغات
  5. کیفیت درک شده
  6. وفاداری به برند
  7. آگاهی از برند
  8. تداعی برند
  9. ارزش ویژه برند

[PDF]ﻣﺪل ﻳﺎﺑﻲ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺤﻮر ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣ (

۸ بهمن ۱۳۹۲ – واژ. ه. ﻫﺎي. ﻛﻠﻴﺪي. : ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺤﻮر، آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺗﺮﻓﻴﻊ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻟﺒﻨﻲ و ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري … ﻋﻨﺎﺻــﺮ آﻣﻴﺨﺘــﻪ ﺗﺮﻓﻴــﻊ و ارزش وﻳــﮋه. ﺑﺮﻧــﺪ. از. دﻳــﺪﮔﺎه. ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . درﺿـﻤﻦ،. اﻳـﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ….. و ﻫﻤﻜــﺎران. ) 2009(. اﺛــﺮ ﻣﺜﺒــﺖ. ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮﻧﺪ و اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺮﻓﻴﻌـﺎت ﻓـﺮوش را ﺑـﺮ ارزش. وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ….. اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﻣﺪل آﻛﺮ و ﻳﻮ و ﻛﻠﺮ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اي. ﻣﺤﻘﻖ.

مدل یابی ارزش ویژه برند مشتری محور مبتنی بر عناصر آمیخته …

چکیده هدف این مطالعه، بررسی نقش عناصر آمیخته ترفیع در خلق ارزش ویژه برند … دراین پژوهش تعداد 240 پرسشنامه توزیع و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ازآزمون … برند بر روی ارزش ویژه برند و تاثیرات قوی عناصر آمیخته ترفیع (بجز پیشبرد فروش) بر …

[PDF]ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮ ارزش و – مدیریت بازاریابی

توسط حیدرزاده – ‏2008
۱۴ دی ۱۳۸۵ – در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮروی ارزش وﯾﮋه ﻣﺎرک ﺗﺠﺎری. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ … ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ارزش وﯾﮋه ﻣﺎرک ﺗﺠﺎری. 1. ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ … Brand Loyalty. 5. Brand …. ﻋﻨﻮان ارزﺷﯽ از ﻣﺎرک ﺗﺠﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﺮﻓﯿﻊ ﻧﻤﯽ. ﺗﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ داد، …… در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ دو ﻧﻮع ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ روی ﺳﯿﻤﮑﺎرت.

[PDF]ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧ

توسط جلالی فراهانی – ‏2013
۲۵ خرداد ۱۳۹۳ – ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻮد . روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ … ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﻗﻴﻤﺖ … ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن. ﺟﺪﻳﺪ. ﺑﻮدﻧﺪ. وﻟﻲ. در. دﻳﺪﮔﺎه. اﻣﺮوز،. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ. ﻳﻌﻨﻲ. ﻛﺸﻒ. ﻳﻚ. ﻧﻴـﺎز، ﺗـﻼش. در ﺟﻬـﺖ …. ﺗﺮﻓﻴﻊ ﻓﺮوش را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻨﺎﺻـﺮ آﻣﻴﺨﺘـﻪ ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ در ﻧﻈـﺮ.

[PDF]دا ه م ﻮر

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن و ارزش وﻳﮋه ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﺳﺒﺐ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد . اﻳﻦ … آن اﺳﺖ ﻛﻪ وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ و ﺗﺪاﻋﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ارزش وﻳﮋه ﻧﺎم وﻧﺸﺎن دارﻧﺪ … اﺛﺮ. و. ﺗﺪاﻋﻲ ﺑﺮﻧﺪ در. ﻣﺮاﺗﺐ. ﺑﻌﺪي. ﻗﺮار. ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي. : ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ، اﺑﻌﺎد ارزش و …. ﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ….. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺮﻓﻴﻌﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ … ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ.

اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان

اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان

هدف از این پایان نامه اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی از نگاه مشتریان فروشگاه پروما مورد بررسی قرار می گیرد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 5
فرمت فایل doc
حجم فایل 1546 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 219

اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی از نگاه مشتریان

چكیده
ارزش ویژه برند به عنوان یک شاخص کلیدی جهت تعیین وضعیت سلامت برند و بازبینی مداوم آن،مرحله ای مهم در مدیریت موثر برند است.با توجه به رویارویی شرکت ها با رقابتی همه جانبه و جهانی در بازار کنونی برند سازی اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. شرکت ها به ابزاری جهت افزایش ارزش ویژه برند خود و ایجاد تمایز نیاز دارند. کوشش ها و فعالیت های بازاریابی یکی از مهمترین ابزارها در این راستا می باشد.انتخاب یک آمیخته ترفیع مناسب به بهبود جایگاه هر برندی در میان رقبای خود می انجامد.
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف كاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی از نوع علی، می باشد.جامعه آماری این تحقیق شامل همه مشتریان فروشگاه پروما می باشد که حداقل یک بار از فروشگاه پروما خرید کرده اند و حجم نمونه، 384 نفر که از طریق روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از نرم افزار SPSS و همچنین لیزرل و تکنیک آماری معادلات ساختاری (SEM) بهره گرفته ایم تا از این طریق ارتباط علی بین معیارهای مدل مشخص شده و بتوان راهکارهای صحیح ومناسب را تدوین نمود.
یافته ها نشان می دهد که تبلیغات، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم به ترتیب اثر مثبت و قویتری نسبت به سایر عناصرآمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند فروشگاه پروما دارند.همچنین اثر فروش حضوری و پیشبرد فروش مثبت اما ضعیفتر بوده اند.همچنین رابطه معناداری بین پیشبرد فروش و آگاهی از برند ، پیش برد فروش و تداعی با برند ، روابط عمومی و وفاداری به برند ، روابط عمومی و تداعی با برند ،بازاریابی مستقیم و وفاداری به برند ، فروش حضوری و آگاهی از برند مشاهده نشد.
كلمات كلیدی:
برند
آمیخته ترفیع
ارزش ویژه برند
خرده فروشی
فروشگاه زنجیره ای
مقدمه
در عصر حاضر با توجه به تاسیس فروشگاه های خرده فروشی و مراکز خرید بزرگ خصوصی رقابت شدیدی بین فعالان صنعت خرده فروشی در جریان است.امروزه مراکز خرید برای جذب مشتریان با هم به رقابت می پردازند،مرکز خریدی که باعث رضایت بیشتر مصرف کنندگان شود در این رقابت برنده خواهد شد(کورویلا و جوشی ، 2010). براساس نظر محققین برند ، برند های خرده فروشی نوعا حساسیت بیشتری در مقایسه با برند های محصولات دارند ( آیلاوادی و کلر ، 2004).
با توجه به اینکه برند می تواند قلب و روح مخاطب خود را تسخیر نماید و در دنیای امروزی که بازارها مملو از محصولاتی هستند که از لحاظ فیزیکی تفاوت چندانی با هم ندارند،خلق یک برند می تواند تمایز چشمگیری ایجاد کند(لویس و لومبارت ، 2010).برند گذاری میتوان به طور خاص در خرده فروشی مهم باشد و ماهیتی رقابتی ایجاد کند(وبودا،برنارد و هلسیگ ،2009).
ارزش ویژه برند غالباً به عنوان ارزشی که یک برند به محصول می دهد توصیف شده است.عموماً ارزش ویژه برند ناشی از کلیه فعالیت هایی است که برای فروش برند صورت میگیرد. بنابراین میتوان آن را بر مبنای فعالیتهای بازاریابی برای برند مورد نظر نیز بررسی نمود.
از عوامل مهم برای ایجاد و تقویت ارزش ویژه برند فعالیت های بازاریابی هستند . ارزش ویژه برند حاصل سرمایه گذاری است كه در فعالیت ها ی بازاریابی درگذشته صورت گرفته است . شركت ها از طریق فعالیت های بازاریابی مصرف كنندگان را از برند آگاه ساخته و تصویر مطلوبی از برند در ذهن آنها ایجاد می كنند (ون ریل و همكاران ، 2005). آمیخته ترفیع به عنوان یکی از اجزای مهم آمیخته بازاریابی می باشد و موفقیت یا عدم موفقیت بسیاری از سازمان ها و شرکتها در گرو فعالیتهای ترفیعی و ترویجی آن هاست و شرکت ها هر ساله بودجه بیشتری را برای فعالیت های ترفیعی خود تصویب می نمایند. بسیاری از مدیران صنعت خرده فروشی بدون در نظر گرفتن اثر بخشی عوامل ترفیعی هزینه های گزافی را به سازمان خود متحمل می کنند در صورتیکه با در نظر گرفتن اثر بخشی عوامل ترفیعی بر ارزش ویژه برند فروشگاه یا مرکز خرید خود میتوانند ترکیب موثرتری از فالیت های ترفیعی و ترویجی را انتخاب و اجرا کنند. از همین رو در این تحقیق پژوهشگر بر آنست تا تاثیر عناصر آمیخته ترفیع را بر ارزش ویژه برند بسنجد و با پیشنهاد ترکیب فعالیت ترفیعی مناسب مدیران فروشگاه پروما تهران را در بالا بردن ارزش ویژه برند این فروشگاه یاری رساند.
فهرست مطالب
فصل 1: كلیات تحقیق 18
1-1- مقدمه 19
1-2- بیان مساله 20
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 22
1-4- اهداف تحقیق 24
1-5- سوالات تحقیق 24
1-6- فرضیات تحقیق 25
1-7- روش تحقیق از نظر شیوه انجام تحقیق 27
1-8- جامعه آماری پژوهش و ابزار سنجش 27
1-9- قلمرو تحقیق 27
1-10- تعریف روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده ها وآزمون فرضیه ها: 28
1-11- چهارچوب نظری تحقیق 28
1-12- متغیر های تحقیق 29
1-12-1- متغیر های مستقل 29
1-12-2- متغیرهای میانجی وابسته 29
1-12-3- متغیر های وابسته نهایی 30
1-13- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 30
فصل 2: ادبیات تحقیق 34
2-1- مقدمه 35
2-2- مفاهیم تحقیق 36
2-2-1- آمیخته ترفیع و ابعاد آن 36
2-2-2- ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده در مدل آکر 47
2-2-3- ارزش ویژه برند 51
2-3- تحلیل و نقد مبانی نظری 55
2-3-1- مدل کلر 55
2-3-2- مدل کاپفرر 57
2-3-3- مدل آکر 58
2-4- مروری بر صنعت خرده فروشی 59
2-4-1- انواع سازمان های خرده فروشی 60
2-4-2- فروشگاه های زنجیره ای 62
2-4-3- تاریخچه پیدایش فروشگاه های زنجیره ای در دنیا 64
2-4-4- تاریخچه پیدایش فروشگاه های زنجیره ای در ایران 66
2-4-5- فروشگاه زنجیره ای پروما 69
2-4-6- جمع بندی صنعت مورد مطالعه 70
2-5- پیشینه تحقیق 70
2-5-1- سوابق تحقیقات داخلی 70
2-5-2- سوابق تحقیقات خارجی 75
2-6- جمع بندی 80
فصل 3: روش تحقیق 82
3-1- مقدمه 82
3-2- روش تحقیق 83
3-3- جامعه آماری 85
3-4- نمونه آماری 86
3-4-1- حجم نمونه آماری 86
3-4-2- روش نمونه گیری 87
3-5- ابزار گردآوری داده ها 87
3-6- ویژگی های فنی ابزار گردآوری داده ها 91
3-6-1- روایی 91
3-6-2- پایایی 92
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 94
3-7-1- روش های آزمون آماری 94
3-7-2- آزمون های برازندگی مدل کلی 97
3-8- دلیل انتخاب روش لیزرل برای این مطالعه 99
3-9- جمع بندی 99
فصل 4: تجزیه و تحلیل داده ها 100
4-1- مقدمه 101
4-2- ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه 102
4-2-1- جنسیت 102
4-2-2- سن اعضای نمونه 103
4-2-3- وضعیت تاهل 105
4-2-4- سطح تحصیلات اعضای نمونه 106
4-2-5- مشاغل اعضای نمونه 107
4-2-6- حجم خرید ماهانه 109
4-3- توصیف متغیر های تحقیق 111
4-4- شاخص های توصیفی متغیر های تحقیق 112
4-5- تحلیل عاملی سازه های تحقیق 114
4-5-1- تحلیل عاملی تأییدی متغیر فروش حضوری 115
4-5-2- تحلیل عاملی تأییدی متغیر پیشبرد فروش 117
4-5-3- تحلیل عاملی تأییدی متغیر روابط عمومی 119
4-5-4- تحلیل عاملی تأییدی متغیر بازاریابی مستقیم 122
4-5-5- تحلیل عاملی تأییدی متغیر تبلیغات 124
4-5-6- تحلیل عاملی تأییدی متغیر کیفیت درک شده 127
4-5-7- تحلیل عاملی تأییدی متغیر وفاداری برند 129
4-5-8- تحلیل عاملی تأییدی متغیر آگاهی از برند 131
4-5-9- تحلیل عاملی تأییدی متغیر تداعی برند 133
4-5-10- تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش ویژه برند 135
4-6- مدل ساختاری تحقیق 137
4-7- آزمون های تکمیلی 143
4-7-1- آزمون مقایسه میانگین دو جامعه 143
4-7-2- آزمون تحلیل واریانس یک عامله 145
4-8- جمع بندی 151
فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات 151
5-1- مقدمه 152
5-2- خلاصه ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه تحقیق 153
5-3- تبیین یافته های مربوط به فرضیات تحقیق بر اساس ادبیات پژوهش 154
5-3-1- فرضیه اول تحقیق و تبیین نتایج 154
5-3-2- فرضیه دوم تحقیق و تبیین نتایج 155
5-3-3- فرضیه سوم تحقیق و تبیین نتایج 155
5-3-4- فرضیه چهارم تحقیق و تبیین نتایج 155
5-3-5- فرضیه پنجم تحقیق و تبیین نتایج 156
5-3-6- فرضیه ششم تحقیق و تبیین نتایج 156
5-3-7- فرضیه هفتم تحقیق و تبیین نتایج 157
5-3-8- فرضیه هشتم تحقیق و تبیین نتایج 157
5-3-9- فرضیه نهم تحقیق و تبیین نتایج 157
5-3-10- فرضیه دهم تحقیق و تبیین نتایج 158
5-3-11- فرضیه یازدهم تحقیق و تبیین نتایج 158
5-3-12- فرضیه دوازدهم تحقیق و تبیین نتایج 159
5-3-13- فرضیه سیزدهم تحقیق و تبیین نتایج 159
5-3-14- فرضیه چهاردهم تحقیق و تبیین نتایج 159
5-3-15- فرضیه پانزدهم تحقیق و تبیین نتایج 160
5-3-16- فرضیه شانزدهم تحقیق و تبیین نتایج 160
5-3-17- فرضیه هفدهم تحقیق و تبیین نتایج 160
5-3-18- فرضیه هجدهم تحقیق و تبیین نتایج 161
5-3-19- فرضیه نوزدهم تحقیق و تبیین نتایج 161
5-3-20- فرضیه بیستم تحقیق و تبیین نتایج 161
5-3-21- فرضیه بیست و یکم تحقیق و تبیین نتایج 162
5-3-22- فرضیه بیست و دوم تحقیق و تبیین نتایج 162
5-3-23- فرضیه بیست و سوم تحقیق و تبیین نتایج 163
5-3-24- فرضیه بیست و چهارم تحقیق و تبیین نتایج 163
5-3-25- فرضیه اصلی تحقیق و تبیین نتایج 164
5-4- یافته های پژوهش 164
5-5- محدودیت های تحقیق 173
5-6- ارائه پیشنهادها به مدیران فروشگاه مبتنی بر یافته های پژوهش 174
5-7- توصیه به سایر پژوهشگران 175
منابع و ماخذ تحقیق 177
پیوست تحقیق 186
فهرست جداول
جدول (2-1( انواع سازمان های خرده فروشی 61
جدول (2-2) خلاصه تحقیقات داخلی 71
جدول (2-3) خلاصه تحقیقات خارجی 75
جدول (3-1) جدول سوالات مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی 88
جدول (3-2) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه 89
جدول (3-3) منابع گویه های استفاده شده در پرسشنامه 89
جدول (3-4) ضریب الفای کرونباخ برای سازه های پژوهش 93
جدول (4-1( جنسیت اعضای نمونه 102
جدول (4-2) سن اعضای نمونه 103
جدول (4-3) وضعیت تاهل 105
جدول (4-4) سطح تحصیلات 106
جدول (4-5) شغل اعضای نمونه 108
جدول (4-6( حجم خرید ماهانه اعضای نمونه 110
جدول (4-7) توصیف آماری متغیر های تحقیق 111
جدول (4-8) آزمون میانگین متغیر های تحقیق 112
جدول (4-9) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر فروش حضوری 117
جدول (4-10) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر پیشبرد فروش 119
جدول (4-11) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر روابط عمومی 122
جدول (4-12) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر بازاریابی مستقیم 124
جدول (4-13) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر تبلیغات 127
جدول (4-14) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر کیفیت درک شده 129
جدول (4-15) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر وفاداری برند 131
جدول (4-16) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر آگاهی از برند 133
جدول (4-17) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند 135
جدول (4-18) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر ارزش ویژه برند 137
جدول (4-19) معادل متغیر های پژوهش در مدل های خروجی لیزرل 137
جدول (4-20) شاخص های برازش مدل اصلی تحقیق 139
جدول (4-21) خلاصه روابط ساختاری(نتایج آزمون فرضیات تحقیق) 141
جدول (4-22) نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر جنسیت بر متغیرهای تحقیق 144
جدول (4-23) نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر وضعیت تاهل بر متغیرهای تحقیق 145
جدول (4-24( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثرطبقات سنی مختلف بر متغیرهای تحقیق 147
جدول (4-25( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثر سطح تحصیلات بر متغیرهای تحقیق 148
جدول (4-26( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثر سطح مشاغل بر متغیرهای تحقیق 149
جدول (4-27( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثر سطح حجم خرید ماهانه بر متغیرهای تحقیق 150
جدول (5-1) میزان اثر غیر مستقیم متغیرها 167
جدول (5-2) رتبه بندی مسیرهای اثرگذار بر ارزش ویژه برند فروشگاه پروما 169
فهرست اشکال
شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق 28
شکل (2-1) مدل کلر 57
شکل (2-2) مدل ارزش ویژه برند کاپفرر از دیدگاه مصرف کننده (کاپفرر ، 1992) 58
شکل (2-3) مدل ارزش ویژه برند آکر از دیدگاه مصرف کننده (آکر ، 1991) 59
شکل (4-1) مدل اندازه گیری متغیر فروش حضوری در حالت تخمین استاندارد 116
شکل (4-2) مدل اندازه گیری متغیر فروش حضوری در حالت معناداری 116
شکل (4-3) مدل اندازه گیری متغیر پیشبرد فروش در حالت تخمین استاندارد 118
شکل (4-4) مدل اندازه گیری متغیر پیشبرد فروش در حالت معناداری 118
شکل (4-5( مدل اندازه گیری متغیر روابط عمومی در حالت تخمین استاندارد 120
شکل (4-6) مدل اندازه گیری متغیر روابط عمومی در حالت معناداری 121
شکل (4-7) مدل اندازه گیری متغیر بازاریابی مستقیم در حالت تخمین استاندارد 122
شکل (4-8) مدل اندازه گیری متغیر بازاریابی مستقیم در حالت معناداری 123
شکل (4-9) مدل اندازه گیری متغیر تبلیغات در حالت تخمین استاندارد 125
شکل (4-10) مدل اندازه گیری متغیر تبلیغات در حالت معناداری 126
شکل (4-11) مدل اندازه گیری متغیرکیفیت درک شده در حالت تخمین استاندارد 127
شکل (4-12) مدل اندازه گیری متغیر کیفیت درک شده در حالت معناداری 128
شکل (4-13) مدل اندازه گیری متغیروفاداری برند در حالت تخمین استاندارد 129
شکل (4-14) مدل اندازه گیری متغیر وفاداری برند در حالت معناداری 130
شکل (4-15) مدل اندازه گیری متغیر آگاهی از برند در حالت تخمین استاندارد 131
شکل (4-16) مدل اندازه گیری متغیر آگاهی از برند در حالت معناداری 132
شکل (4-17) مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند در حالت تخمین استاندارد 133
شکل (4-18) مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند در حالت معناداری 134
شکل (4-19) مدل اندازه گیری متغیر ارزش ویژه برند در حالت تخمین استاندارد 135
شکل (4-20) مدل اندازه گیری متغیر ارزش ویژه برند در حالت معناداری 136
شکل (4-21) مدل پایه درحالت استاندارد 138
شکل (4-22) مدل پایه آزمون فرضیه ها(T-value) 140
شکل (5-1( مسیرهای تحلیلی به همراه ضرایب به دست آمده در مدل کلی تحقیق 166
فهرست نمودارها
نمودار1-4) مقایسه فراوانی مردان و زنان شرکت کننده در مطالعه 104
نمودار 2-4) مقایسه فراوانی اعضای نمونه در گروه های سنی 106
نمود3-4) مقایسه فراوانی اعضای نمونه از نظر وضعیت تاهل 107
نمودار4-4) مقایسه فراوانی اعضای نمونه از نظر سطح تحصیلات 108
نمودار5-4) مقایسه فراوانی اعضای نمونه از نظر شغل 110
نمودار6-4) مقایسه فراوانی اعضای نمونه از نظر حجم خرید ماهانه 111

[PDF]ﻣﺪل ﻳﺎﺑﻲ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺤﻮر ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣ (

۸ بهمن ۱۳۹۲ – ﻫﺎي. ﻛﻠﻴﺪي. : ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺤﻮر، آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺗﺮﻓﻴﻊ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻟﺒﻨﻲ و ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري … ﻋﻨﺎﺻــﺮ آﻣﻴﺨﺘــﻪ ﺗﺮﻓﻴــﻊ و ارزش وﻳــﮋه. ﺑﺮﻧــﺪ. از. دﻳــﺪﮔﺎه. ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . درﺿـﻤﻦ، ….. اﺛــﺮ ﻣﺜﺒــﺖ. ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮﻧﺪ و اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺮﻓﻴﻌـﺎت ﻓـﺮوش را ﺑـﺮ ارزش. وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ . ﻛﻴﻢ و ﻫﻴ.

مدل یابی ارزش ویژه برند مشتری محور مبتنی بر عناصر آمیخته …

نتایج حاکی از تاثیرات مثبت ابعاد ارزش ویژه برند بر روی ارزش ویژه برند و تاثیرات قوی عناصر آمیخته ترفیع (بجز پیشبرد فروش) بر این ابعاد می‌باشد. لازم به …

[PDF]ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮ ارزش و – مدیریت بازاریابی

توسط حیدرزاده – ‏2008
۱۴ دی ۱۳۸۵ – در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮروی ارزش وﯾﮋه ﻣﺎرک ﺗﺠﺎری. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه … ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ارزش وﯾﮋه ﻣﺎرک ﺗﺠﺎری. 1. ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ … Brand Loyalty. 5. Brand …. ﻋﻨﻮان ارزﺷﯽ از ﻣﺎرک ﺗﺠﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﺮﻓﯿﻊ ﻧﻤﯽ. ﺗﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ داد،.

مدل یابی ارزش ویژه برند مشتری محور مبتنی بر عناصر آمیخته …

نتایج حاکی از تاثیرات مثبت ابعاد ارزش ویژه برند بر روی ارزش ویژه برند و تاثیرات قوی عناصر آمیخته ترفیع (بجز پیشبرد فروش) بر این ابعاد می‌باشد. لازم به …

[PDF]اصل مقاله – دانشگاه تهران

توسط ابراهیمی – ‏2013
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﻴﺨﺘـ. ﺔ. ﺗﺮﻓﻴﻌـﺎت ﻓـﺮوش و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ. ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮ. اﺑﻌﺎد ارزش. وﻳﮋة. ﺑﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﺗﻌﺎﻣﻞ و رواﺑـﻂ ﻫﻤﺒﺴـﺘﻪ ﻣﻴـﺎن اﻳـﻦ. اﺑﻌﺎد. اﺳﺖ …. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﺪاده و ﻧﮕﺎه دﻗﻴﻖ. ﺗﺮ. و ﺟﺰ. ﻲﺋ. ﺗﺮي ﺑـﻪ ﻳﻜـﻲ از. اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ. (. آﻣﻴﺨﺘﺔ ….. اﺛﺮ ﺗﺮﻓﻴﻌﺎت ﻣ. ﻣﻮرد. ﺗﻮﺟﻪ. ﻗﺮار. ارزش. وﻳﮋة. ﺑﺮﻧﺪ. ﻤﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ. ،. اﺛﺮﮔﺬ. ر ﻣﻲ. دﻫﺪ . ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎر …… The effect of promotion type and benefit.

مبانی نظری اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان

مبانی نظری اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان

هدف از این مبانی نظری اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی از نگاه مشتریان فروشگاه پروما مورد بررسی قرار می گیرد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 5
فرمت فایل doc
حجم فایل 283 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 83

مبانی نظری اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی از نگاه مشتریان

چكیده
ارزش ویژه برند به عنوان یک شاخص کلیدی جهت تعیین وضعیت سلامت برند و بازبینی مداوم آن،مرحله ای مهم در مدیریت موثر برند است.با توجه به رویارویی شرکت ها با رقابتی همه جانبه و جهانی در بازار کنونی برند سازی اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. شرکت ها به ابزاری جهت افزایش ارزش ویژه برند خود و ایجاد تمایز نیاز دارند. کوشش ها و فعالیت های بازاریابی یکی از مهمترین ابزارها در این راستا می باشد.انتخاب یک آمیخته ترفیع مناسب به بهبود جایگاه هر برندی در میان رقبای خود می انجامد.
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف كاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی از نوع علی، می باشد.جامعه آماری این تحقیق شامل همه مشتریان فروشگاه پروما می باشد که حداقل یک بار از فروشگاه پروما خرید کرده اند و حجم نمونه، 384 نفر که از طریق روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از نرم افزار SPSS و همچنین لیزرل و تکنیک آماری معادلات ساختاری (SEM) بهره گرفته ایم تا از این طریق ارتباط علی بین معیارهای مدل مشخص شده و بتوان راهکارهای صحیح ومناسب را تدوین نمود.
یافته ها نشان می دهد که تبلیغات، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم به ترتیب اثر مثبت و قویتری نسبت به سایر عناصرآمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند فروشگاه پروما دارند.همچنین اثر فروش حضوری و پیشبرد فروش مثبت اما ضعیفتر بوده اند.همچنین رابطه معناداری بین پیشبرد فروش و آگاهی از برند ، پیش برد فروش و تداعی با برند ، روابط عمومی و وفاداری به برند ، روابط عمومی و تداعی با برند ،بازاریابی مستقیم و وفاداری به برند ، فروش حضوری و آگاهی از برند مشاهده نشد.
كلمات كلیدی:
برند
آمیخته ترفیع
ارزش ویژه برند
خرده فروشی
فروشگاه زنجیره ای
مقدمه
در عصر حاضر با توجه به تاسیس فروشگاه های خرده فروشی و مراکز خرید بزرگ خصوصی رقابت شدیدی بین فعالان صنعت خرده فروشی در جریان است.امروزه مراکز خرید برای جذب مشتریان با هم به رقابت می پردازند،مرکز خریدی که باعث رضایت بیشتر مصرف کنندگان شود در این رقابت برنده خواهد شد(کورویلا و جوشی ، 2010). براساس نظر محققین برند ، برند های خرده فروشی نوعا حساسیت بیشتری در مقایسه با برند های محصولات دارند ( آیلاوادی و کلر ، 2004).
با توجه به اینکه برند می تواند قلب و روح مخاطب خود را تسخیر نماید و در دنیای امروزی که بازارها مملو از محصولاتی هستند که از لحاظ فیزیکی تفاوت چندانی با هم ندارند،خلق یک برند می تواند تمایز چشمگیری ایجاد کند(لویس و لومبارت ، 2010).برند گذاری میتوان به طور خاص در خرده فروشی مهم باشد و ماهیتی رقابتی ایجاد کند(وبودا،برنارد و هلسیگ ،2009).
ارزش ویژه برند غالباً به عنوان ارزشی که یک برند به محصول می دهد توصیف شده است.عموماً ارزش ویژه برند ناشی از کلیه فعالیت هایی است که برای فروش برند صورت میگیرد. بنابراین میتوان آن را بر مبنای فعالیتهای بازاریابی برای برند مورد نظر نیز بررسی نمود.
از عوامل مهم برای ایجاد و تقویت ارزش ویژه برند فعالیت های بازاریابی هستند . ارزش ویژه برند حاصل سرمایه گذاری است كه در فعالیت ها ی بازاریابی درگذشته صورت گرفته است . شركت ها از طریق فعالیت های بازاریابی مصرف كنندگان را از برند آگاه ساخته و تصویر مطلوبی از برند در ذهن آنها ایجاد می كنند (ون ریل و همكاران ، 2005). آمیخته ترفیع به عنوان یکی از اجزای مهم آمیخته بازاریابی می باشد و موفقیت یا عدم موفقیت بسیاری از سازمان ها و شرکتها در گرو فعالیتهای ترفیعی و ترویجی آن هاست و شرکت ها هر ساله بودجه بیشتری را برای فعالیت های ترفیعی خود تصویب می نمایند. بسیاری از مدیران صنعت خرده فروشی بدون در نظر گرفتن اثر بخشی عوامل ترفیعی هزینه های گزافی را به سازمان خود متحمل می کنند در صورتیکه با در نظر گرفتن اثر بخشی عوامل ترفیعی بر ارزش ویژه برند فروشگاه یا مرکز خرید خود میتوانند ترکیب موثرتری از فالیت های ترفیعی و ترویجی را انتخاب و اجرا کنند. از همین رو در این تحقیق پژوهشگر بر آنست تا تاثیر عناصر آمیخته ترفیع را بر ارزش ویژه برند بسنجد و با پیشنهاد ترکیب فعالیت ترفیعی مناسب مدیران فروشگاه پروما تهران را در بالا بردن ارزش ویژه برند این فروشگاه یاری رساند.
فهرست مطالب
فصل 2: ادبیات تحقیق 34
2-1- مقدمه 35
2-2- مفاهیم تحقیق 36
2-2-1- آمیخته ترفیع و ابعاد آن 36
2-2-2- ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده در مدل آکر 47
2-2-3- ارزش ویژه برند 51
2-3- تحلیل و نقد مبانی نظری 55
2-3-1- مدل کلر 55
2-3-2- مدل کاپفرر 57
2-3-3- مدل آکر 58
2-4- مروری بر صنعت خرده فروشی 59
2-4-1- انواع سازمان های خرده فروشی 60
2-4-2- فروشگاه های زنجیره ای 62
2-4-3- تاریخچه پیدایش فروشگاه های زنجیره ای در دنیا 64
2-4-4- تاریخچه پیدایش فروشگاه های زنجیره ای در ایران 66
2-4-5- فروشگاه زنجیره ای پروما 69
2-4-6- جمع بندی صنعت مورد مطالعه 70
2-5- پیشینه تحقیق 70
2-5-1- سوابق تحقیقات داخلی 70
2-5-2- سوابق تحقیقات خارجی 75
2-6- جمع بندی 80
منابع و ماخذ تحقیق
فهرست جداول
جدول (2-1( انواع سازمان های خرده فروشی 61
جدول (2-2) خلاصه تحقیقات داخلی 71
جدول (2-3) خلاصه تحقیقات خارجی 75
فهرست اشکال
شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق 28
شکل (2-1) مدل کلر 57
شکل (2-2) مدل ارزش ویژه برند کاپفرر از دیدگاه مصرف کننده (کاپفرر ، 1992) 58
شکل (2-3) مدل ارزش ویژه برند آکر از دیدگاه مصرف کننده (آکر ، 1991) 59

مبانی-نظری-اثرات-عناصر-آمیخته-ترفیع-بر-ارزش-ویژه-برند …

محصولاتی که دارای عبارت ‘مبانی-نظری-اثرات-عناصر-آمیخته-ترفیع-بر-ارزش-ویژه-برند-از-نگاه-مشتریان’ هستند. مبانی نظری اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش …

مبانی نظری اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از …

تعداد صفحات فایل: 83. هدف از این مبانی نظری اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی از نگاه مشتریان فروشگاه پروما مورد بررسی قرار …

اثرات-عناصر-آمیخته-ترفیع-بر-ارزش-ویژه-برند-از-نگاه-مشتریان

مبانی نظری اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان · مبانی نظری اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان.

مبانی نظری اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از …

۱ روز پیش – هدف از این مبانی نظری اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی از نگاه مشتریان فروشگاه پروما مورد بررسی قرار می گیرد.

ارزیابی اثرات عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند | …

۹ مهر ۱۳۹۶ – ارزش ویژه برند در موسسات آموزشی موضوعی است که در کشور ما بررسی نشده است و … مبانی نظری ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر. … Download Source; سمینار سنجش رضایت از مشتریان نسبت به عناصر آمیخته دانلود سمینار با … بررسی اثر تبلیغات و ترفیع قیمت بر ارزش ویژه برند چکیده: هدف از این پژوهش …