ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات کاله

ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات کاله

هدف از این مقاله ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات کاله می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 23
فرمت فایل pdf
حجم فایل 642 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات کاله

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود مقاله رشته مدیریت بازرگانی

ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات کاله

چکیده:
مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف كاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها میدانی و از نظر روش پژوهش، توصیفی -همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مصرف كنندگان محصولات غذایی كاله در شهر تهران است. حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران 384 نفر برآورد گردید. به منظور انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری در دسترس(اتفاقی) استفاده گردید. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد آمیخته بازاریابی سبز و پرسشنامه محقق ساخته بود كه بر اساس مدل آكر و مبتنی بر مبانی نظری پژوهش تدوین گردید. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی ظاهری، روایی محتوا و روایی واگرا، تشخصی و روایی همگرا استفاده شد.
نتایج مدل اندازه گیری روایی سازه ها را تایید كرد. برای تعیین پایایی به ضریب پایایی مركب استناد شد.نتایج نشان داد كه مقادیرCR برای متغیرهای مکنون بیشتر از7,. محاسبه شد.برای تحلیل داده ها از ضریب آزمون چولگی و كشیدگی و مدلسازی معادلات ساختاری با كمك نرم افزار لیزرل استفاده شد. بر اساس نتایج این آزمون معناداری ارتباط آمیخته بازاریابی سبز با ارزش ویژه برند در سطح اطمینان 99 درصد تأیید شد و نتایج نشان داد كه آمیخته بازاریابی سبز قادر به تبیین 88 درصد از تغییرات ارزش ویژه برند می باشد.
واژه های کلیدی:

ارزش ویژه برند

محصولات كاله

آمیخته بازاریابی سبز

ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند …

مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف كاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها میدانی و از نظر روش …

ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند …

۲۰ مرداد ۱۳۹۶ – مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف كاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها …

ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند …

۱۰ مهر ۱۳۹۶ – ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات کاله … Next ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند …

دانلود تحقیق نتایج یک تحقیق در رابطه با آسیب دیدگی …

۹ مهر ۱۳۹۶ – پرسشنامه ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند … کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید.

ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند …

عنوان این مقاله : ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات کاله. هدف از این مقاله ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *