بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی مصرف کنندگان از تعمیم برند

بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی مصرف کنندگان از تعمیم برند

تحقیق حاضر به بررسی اثرات ارزش ویژه برند برارزیابی بسط برند از دیدگاه مشتریان در شرکت فرآورد ههای لبنی پگاه تهران میپردازد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 21
فرمت فایل pdf
حجم فایل 687 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14

بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی مصرف کنندگان از تعمیم برند

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی مصرف کنندگان از تعمیم برند

(مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه در شهر تهران)
چکیده
در بازارهای رقابتی امروز، یکی از دغدغ ههای اصلی شرک تها حفظ مشتریان است، زیرا حفظ مشتریان موجود م یتواند بسیار کم هزین هتر از جذب مشتریان جدید باشد. بازاریابان معتقدند ک ه محصول جدید با نام تجاری تعمی میافته به طور مطلو بتری توسط مصر فکننده ارزیابی م یشود. این نتیجه م یتواند بسته به جایگاه و ارزشی که برند موجود در بازار دارد متفاوت باشد بنابراین تحقیق حاضر به بررسی اثرات ارزش ویژه برند برارزیابی بسط برند از دیدگاه مشتریان در شرکت فرآورد ه های لبنی پگاه تهران میپردازد. برای این منظور از یک نمونه 243 نفری از مشتریان استفاده شده است. روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار انداز هگیری پرسشنامه بوده است. برای تجزیه و تحلیل داد هها و آزمون فرضی هها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است و نتایج این پژوهش نشان م یدهد ارزش ویژه برند، بر ارزیابی بسط برند مؤثر است و تناسب محصول بسط یافته با برند مادر بر رابطه بین دو متغیر ارزش ویژه برند و ارزیابی بسط برند تاثیر دارد ولی نوگرایی مصرف کننده بر رابطه بین دو متغیر ارزش ویژه برند و ارزیابی بسط برند تاثیر ندارد.
کلیدواژه ها
برند
بسط برند
ارزش ویژه برند
تناسب

[PDF]بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر پاسخ‌های مصرف‌کنندگان – …

۴ تیر ۱۳۹۳ – ارزش. وﻳﮋه. ﺑﺮﻧﺪ. اﺳ .ﺖ. ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎي ﻣـﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺑﻮﻳﻞ و ﻣﺎرﺗﻴﻨﺰ. 2013(. ) …. اﻗﺪاﻣﺎت. و. 1 . Brand equity. واﻛﻨﺶ ﻫﺎي. ﻣﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن. آن ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ].5[. در ….. ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﮔـﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤـﻴﻢ آن را ﺑـﻪ ﻣﺤـﺼﻮﻻت.

بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند – …

بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند … با نام تجاری تعمیم یافته توسط مصرف کننده به طور مطلوب تری ارزیابی می شود … نوگرایی مصرف کننده و تناسب محصول دو متغیر ارزش ویژه ی برند و ارزیابی از بسط برند را تعدیل می کنند.

بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی مصرف کنندگان از …

۱۵ مهر ۱۳۹۶ – بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی مصرف کنندگان از تعمیم برند … تحقیق حاضر به بررسی اثرات ارزش ویژه برند برارزیابی بسط برند از …

[PDF]در کننده مصرف های واکنش بر برند ویژه ارزش تأثیر بررسی …

در. این میان تأثیر ارزش ویژه برند بر ترجیح نام تجاری قوی. تر از سه مورد دیگر ارزیابی شد . واژگان كليدي. ارزش ویژه برند؛ ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف. کننده؛ …

[PDF]ﺑﺮﻧﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ارزش وﯾﮋه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺼ – پرتال جامع …

۹ آبان ۱۳۸۷ – ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ارزش وﯾﮋه. ﺑﺮﻧﺪ. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه. (. ﺷﺶ. ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺼﺮﻓﯽ در … ﻫﺎ و از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت. ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *