بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل

بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (MA)

موضوع
بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل

دسته بندی حسابداری
بازدید ها 21
فرمت فایل docx
حجم فایل 420 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 142

بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل

فروشنده فایل

کد کاربری 416

کاربر

بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل

فهرست مطالب

چكیده 1

فصل اول. 3

1-1- مقدمه. 4

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- ضرروت انجام تحقیق. 6

1-4- اهداف تحقیق. 8

1-4-1- اهداف آرمانی.. 8

1-4-2- اهداف كلی.. 8

1-4-3- اهداف ویژه و كاربردی.. 9

1-5- فرضیه‌های تحقیق. 9

1-6- روش تحقیق. 10

1-7- قلمرو تحقیق. 10

1-7-1- قلمرو موضوعی.. 11

1-7-2- قلمرو مکانی.. 11

1-7-3- قلمرو زمانی.. 11

1-8- تعاریف اصطلاحات و مفاهیم. 11

فصل دوم. 13

2-1- مقدمه. 14

2-2- تاریخچه حسابرسی در ایران. 14

2-3- كیفیت در حرفه حسابرسی.. 18

2-4- كیفیت: تصویر خرد، تصویر كلان. 19

2-5- کنترل کیفیت کار حسابرسی.. 19

2-5-1- کنترل کیفیت در سطح موسسه حسابرسی.. 20

2-5-2- کنترل کیفیت در سطح هر کار حسابرسی.. 21

2-6-آشنایی با کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی.. 22

2-6-1- جایگاه و ساختار مدیریت کنترل کیفیت.. 23

2-6-2- سیستم کنترل کیفیت‌ 24

2-7- حسابداری.. 25

2-8- حسابرسی.. 25

2-9- گزارشگری مالی.. 25

2-10- ارتباط حسابرس با گزارشهای مالی.. 26

2-11- رابطه حسابداری و حسابرسی.. 26

2-12- نقش حسابرسی.. 27

2-13- موارد در برگیرنده تعریف نقش حسابرسی.. 27

2-14- نیاز‌های اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارشهای حسابداری.. 28

2-14-1- تفسیر محتوای اطلاعات دریافت شده جهت کسب اطلاع از ارتباط آن با نیاز‌های اطلاعاتی خود. 28

2-14-2- ارزیابی کیفیت اطلاعات دریافت شده. 28

2-15- عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی.. 28

2-15-1- تضاد منافع. 29

2-15-2- پیامد‌های اقتصادی با اهمیت.. 29

2-15-3- پیچیدگی.. 29

2-15-4- عدم دسترسی مستقیم. 31

2-16- سابقه انجام تحقیقات.. 31

2-16-1- تحقیقات داخلی.. 31

2-16-2- تحقیقات خارجی.. 32

فصل سوم. 41

3-1- مقدمه. 42

3-2- روش تحقیق. 42

3-3- گروه‌های استفاده كننده از خدمات حسابرسی.. 44

3-4- استاندارد کنترل کیفیت 1. 45

3-4-1- كلیات.. 45

3-4-2- اجزای سیستم كنترل كیفیت (همان ماخذ) 45

3-4-3- مسئولیتهای مدیریت درباره كیفیت در درون مؤسسه (همان ماخذ) 46

3-4-4- الزامات اخلاقی (همان ماخذ) 47

3-4-5- استقلال (همان ماخذ) 48

3-4-6- پذیرش یا ادامه كار (همان ماخذ) 50

3-4-7- منابع انسانی (همان ماخذ) 53

3-4-8- تعیین گروه كاری (همان ماخذ) 54

3-4-9- اجرای كار (همان ماخذ) 55

3-4-10- مشاوره (همان ماخذ) 57

3-4-11- اختلاف نظر (همان ماخذ) 58

3-14-12- بررسی كنترل كیفیت كار. 58

3-4-13- نظارت (همان ماخذ) 59

3-5- ابزار اندازه گیری.. 62

3-6- جامعه و نمونه (در رابطه با توزیع پرسشنامه) 63

3-7- جمع‌آوری اطلاعات.. 63

3-8- تهیه پرسشنامه. 64

3-9- قابلیت اعتماد (پایایی) پرسشنامه. 64

3-10- اعتبار (روایی) پرسشنامه. 65

3-11- روش توزیع پرسشنامه. 65

3-12- معایب پرسشنامه. 65

3-13- تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 66

فصل چهارم. 67

4-1- مقدمه. 68

4-2- توصیف نمونه. 68

4-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 69

4-4- متغیرهای مورد مطالعه. 70

4-5- آمار توصیفی.. 71

4-6- آمار استنباطی.. 75

4-6-1- آزمون تحلیل عاملی.. 75

4-7- آزمونهای همبستگی.. 77

4-8- آزمونهای رگرسیون. 81

4-8-1- آزمونهای رگرسیون خطی ساده 81

4-8-2- آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره 85

4-8-2-1- آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره (روش همزمان) 85

فصل پنجم. 87

5-1- مقدمه. 88

5-2- خلاصه تحقیق. 88

5-3- پیشنهادات مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه‌های تحقیق. 90

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 94

5-5- خلاصه فصل پنجم. 95

فهرست منابع و مآخذ. 96

پیوست‌ها 100

چكیده انگلیسی: 108

چكیده

بهبود کیفیت ضامن بقا و پیشرفت است این موضوع، به خصوص در سیستمهای رقابتی و مبتنی بر بازار آزاد بخوبی آشکار و انکار ناپذیر است، چرا که مشتری و مصرف کننده همواره طالب بهترین کیفیت هستند. به عبارتی بی توجه‌ای به کیفیت و ارتقای آن، هر فعالیتی را به سمت توقف و اضمحلال پیش خواهد برد. اشاعه فرهنگ نظارت پذیری، همواره سبب ارتقای سطح کیفیت کارها می شود. از طرفی اشاعه این فرهنگ محیط را همواره در حالت احساس مسئولیت نگه می دارد و وجود وحضور سازمان نظارتی مانند سازمان حسابرسی با چنین مشخصه‌ای در عرصه فعالیت‌های اقتصادی وصنعتی قطعا” فرهنگ حسابخواهی و حسابدهی را که لازمه سلامت اقتصاد و صنعت در هر کشوری است، ترویج خواهد یافت

صورتهای مالی به عنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب میشود. اما مسئله مهم تردید درمورد قابلیت اتكای اطلاعات مزبور میباشدكه متاثر از تضاد منافع و مسایل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده كنندگان، پیچیدگی رویدادهای اقتصادی و فرایند تهیه اطلاعات و آمار زیانبارو گمراه كننده موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است در واقع نقش حسابرسان ارزیابی كیفیت اطلاعات برای استفاده كنندگان است و از طرفی وظیفه سنگین اظهار نظر و پاسخ گویی به عهده حسابرسان مستقل نهاده شده است .چرا كه حسابرسان بهتر از دیگران باحسن شهرت، قابلیت حرفه‌ای و سیاستهای عملیاتی خود میتوانند از عهده این پاسخ گویی وریسك برایند. لذا استقرار سیستم كنترل كیفیت مناسب توسط موسسات حسابرسی جهت بهبود حسابرسی و اثربخشی هر چه بیشتر صورتهای مالی كه پاسخ گویی نیازهای مطرح شده باشد اجتناب ناپذیر است. در این میان سوال اصلی این است كه “آیا استقرارسیستم كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده سازمان از دیدگاه حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی موفق است یا خیر؟ و اجزای استاندارد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی تا چه میزان رعایت شده ودر اثر بخشی حسابرسی صورتهای مالی موثر بوده است؟”

روش جمع اوری اطلاعات تحقیق بصورت كتابخانه‌ای و میدانی است. از كتاب ومقالات و اینتر نت برای مباحث تئوریك و از پرسشنامه برای آزمون فرضیه‌ها‌ی تحقیق استفاده شده است هم چنین روش آزمون فرضیه‌های تحقیق آزمونهای میانگین، آلفای كرونباخ، آزمونهای همبستگی و رگرسیون با استفاده از نرم افزار spssمی باشد.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد كه كلیه اجزای كنترل كیفیت مطرح شده در استاندارد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی از دیدگاه حسابرسان شاغل در سازمان بطور نسبی رعایت می‌شود و این اجزا دارای ارتباط مستقیم (مثبت) با كیفیت حسابرسی صورت‌های مالی می‌باشد بطوریكه با افزایش رعایت سیاست‌ها وروشهایی اجزای كنترل كیفیت اثر بخشی حسابرسی صورتهای مالی به میزان بالایی افزایش می‌یابد.لذابا توجه به اینكه واحد كنترل كیفیت مسئولیت استقرار و اجرای استاندارد كنترل كیفیت را بعهده دارد پس بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی به میزان بالایی اثر دارد.

واژگان كلیدی: سازمان حسابرسی، استاندارد كنترل كیفیت، مسئولیت‌های مدیریت، الزامات اخلاقی، پذیرش وادامه كار، منابع انسانی، اجرای كار و نظارت

[DOC]بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای …

عوامل مورد بررسی شامل متغیرهای خاص صاحبکار، متغیرهای خاص حسابرس و … از حسابرسان مستقل شاغل در موسسات حسابرسی و مدیران اجرایی شرکتهای بورس اوراق بهادار … بر حق الزحمه حسابرسی از نظر تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی، حایز اهمیت است. ….. مالک[3] بخش لاینفک سازوکاری قراردادی است که برای کنترل و نظارت بر هزینه های …

[PDF]اصل مقاله

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺗﻌﯿﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬا … درک دو ﮔﺮوه از ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﻌﻨﻲ ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ … ﻣﻌﻨﻲ داري در درک ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﯾﺴک ﮐﻨﺘﺮل و رﯾﺴک ﻋﺪم ﮐﺸﻒ در دو ﮔﺮوه … ﺻﻮرﺗﻲ آﺷﮑﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮون. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ درﺑﺎره اﺛﺒﺎت ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺻﻮرت. ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ …. ﻫﺎ در ﮐﺸﻒ ﺗﻘﻠﺐ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻋﻼﺋم ﺧﻄﺮ ﻓﺮﺻﺖ.

200نکته مهم و کلیدی در حسابرسی | mostafa zarei | Pulse | …

۱۷ فروردین ۱۳۹۵ – مهمترین نقش حسابرس در رسیدگی به صورتهای مالی اعتباردهی است. … این است که آیا واحدهای عملیاتی خاص شرکت به طور کارا و اثربخش انجام … اعمال مراقبت های حرفه ای در اجرای حسابرسی مستلزم بررسی دقیق … بر اساس استانداردهای حسابرسی، حسابرس باید سیستم کنترل های داخلی شرکت را بررسی و ارزیابی نماید.

[PDF]بررسی نارسایی های مدل حسابرسی مبتنی بر سیستم وامکان … …

حسابرسی اثربخش و کارا پس از رسوایی های سال های اخیر در سراسر جهان بوده است. … است که حسابرس هنگام بیان اظهارنظر حسابرسی درباره صورت های مالی آماده پذیرش آن است. … مبتنی بر سیستم مطرح بوده و به وسیله سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی … که کنترل شده هم نیستند بر صورت های مالی تاثیر می گذارند، بنابراین با درك …

[PDF]ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن در ﻣﻔﻬﻮم اﻫﻤﻴﺖ د

توسط فروغی – ‏2012
ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن. ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ. و ﺗﻌـﺪاد. 124. ﮔـﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ. ﻃـﻲ ﺳـﺎل. ﻫـﺎي … اﻫﻤﻴـﺖ در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ. ﺻﻮرت. ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﺟـﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﺎن در. ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻛﺸـﻒ ﺗﻘﻠـﺐ ﻣـﺪﻳﺮان. ﻣﻲ. ﮔﺮدد … ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻫﻤﻴﺖ در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان دﻗـﺖ و …. ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي و آزﻣﻮن ﻛﻨﺘـﺮل، ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ … ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ اﺛﺮﺑﺨﺶ اﺳﺖ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *