بررسی عملكرد صندوق های سرمایه گذاری مشترك در مقایسه با شركتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی عملكرد صندوق های سرمایه گذاری مشترك در مقایسه با شركتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه برای دریافت درجه¬ کارشناسی ارشدMA

عنوان
بررسی عملكرد صندوق های سرمایه گذاری مشترك در مقایسه با شركتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص های سورتینو، شارپ و ضریب بتا

دسته بندی مدیریت
بازدید ها 26
فرمت فایل docx
حجم فایل 296 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 144

بررسی عملكرد صندوق های سرمایه گذاری مشترك در مقایسه با شركتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران

فروشنده فایل

کد کاربری 416

کاربر

بررسی عملكرد صندوق های سرمایه گذاری مشترك در مقایسه با شركتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص های سورتینو، شارپ و ضریب بتا

بررسی عملكرد صندوق های سرمایه گذاری مشترك در مقایسه با شركتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص های سورتینو، شارپ و ضریب بتا


چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1-1) مقدمه. 3

1-2) طرح موضوع: 5

1-3) بیان مسأله. 5

1-3-1) مشابهت ها و تفاوتهای صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری.. 6

1-4) ضرورت واهمیت تحقیق. 8

1-4-1) اهمیت ازنظر شرکت های سرمایه پذیر. 9

1-4-2) اهمیت ازنظر سرمایه گذاران. 9

1-4-3) اهمیت از نظر بازار واقتصاد 10

1-5) اهداف تحقیق. 10

1-6) سؤال تحقیق. 10

1-7) فرضیه های تحقیق. 11

1-8) تعریف واژگان تخصصی تحقیق. 11

فصل دوم: مروری برادبیات تحقیق.. 19

2-1) مقدمه. 20

2-2) تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 21

2-3) مزایای صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 22

2-3-1) جایگزینی برای خرید سهام شركت‌های بورسی. 23

2-3-2) نقدشوندگی. 23

2-3-3) سادگی در سرمایه‌گذاری.. 24

2-3-4) تنوع سرمایه‌گذاری.. 24

2-3-5) وجود مدیریت حرفه‌ای.. 25

2-3-6) صرفه‌های مقیاس (هزینه‌های معقول) 25

2-3-7) انگیزه مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری.. 26

2-4) معایب صندوق های سرمایه گذاری مشترک 2-4-1)هزینه ها 27

2-4-2) رقیق سازی.. 27

2-5) انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جهان. 27

2-5-1)صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام عادی.. 28

2-5-2) صندوق‌های سرمایه‌گذاری متوازن. 28

2-5-3) صندوق‌های سرمایه‌گذاری اوراق‌قرضه یا سهام ممتاز. 28

2-5-4) صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی. 29

2-5-5) صندوق های سرمایه‌گذاری با هدف دوگانه. 29

2-5-6) صندوق‌های بازارپول. 30

2-5-6-1)صندوق‌های نهادی : 30

2-5-6-2) صندوق‌های مدیریت شده توسط کارگزاران: 30

2-5-6-3) صندوق‌های مدیریت شده توسط صندوق های متقابل بازار سرمایه: 30

2-5-7) صندوق‌های رشد و توسعه. 31

2-5-8 ) صندوق‌های شاخص…. 31

2-5-9) صندوق‌های قابل معامله در بورس.. 32

2-5-10) صندوق‌های اوراق‌قرضه شهرداری‌ها 33

2-5-11) صندوق‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی. 33

2-6) اركان صندوق‌ها 34

2-6-1) مجمع صندوق. 34

2-6-2) مدیر صندوق. 34

2-6-3) متولی صندوق. 35

2-6-4) ضامن. 35

2-6-5) حسابرس.. 36

2-6-6) كارگزاران صندوق. 36

2-7) كارمزد اركان و هزینه‌های صندوق‌ 36

2-7-1) كارمزد اركان. 37

2-7-2) هزینه‌های دوره‌ای.. 37

2-7-2-1)هزینه حسابرس.. 38

2-7-2-2)هزینه تأسیس و تسویه. 38

2-7-2-3)هزینه مجامع و عضویت در كانون‌ها 38

2-7-2-4)سایر هزینه‌ها 38

2-7-3) هزینه‌های صدور و ابطال. 39

2-8) نحوه قیمت گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 40

2-8-1)NAV صدور. 41

2-8-2)NAV ابطال. 41

2-8-3)NAV آماری.. 41

2-9) نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها‌ 42

2-10) قوانین مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 43

2-11) امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 45

2-12) گزارش های مالی صندوق های سرمایه گذاری.. 46

2-13) اولین ایده تشکیل صندوق مشترک.. 47

2-14) جایگاه ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترك.. 47

2-15) شکل گیری صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران. 48

2-16) شخصیت حقوقی صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 50

2-17) صندوق های با بنیان بسته ( شرکت های سرمایه گذاری ) 50

2-18) شروط موفقیت.. 51

2-19) مدیریت پرتفوی.. 52

2-21) ارزیابی عملکرد پرتفوی.. 56

2-22) مروری تاریخی برارزیابی عملکرد پرتفوی.. 57

2-23) بررسی مدل های ارزیابی عملکرد 57

2-23-1) بازده 58

2-23-2) انحراف معیار(ریسک) 59

2-23-3) ضریب بتا 60

2-24) مدل های ارزیابی عملکرد پرتفوی.. 62

2-24-1) شاخص شارپ.. 62

2-24-2) شاخص ترینر. 65

2-24-3) مقایسه بین معیارهای شارپ وترینر. 66

2-24-4) محدودیت ها در معیارهای شارپ وترینر 67

2-24-5) شاخص جنسن. 69

2-24-6) نسبت ارزیابی. 73

2-24-7) مدل گراهام وهاروی برای ارزیابی عملکرد 73

2-24-8) پرتفوی بهینه شارپ.. 74

2-24-9 ) تئوری فرامدرن پرتفوی.. 75

2-25) پژوهش های انجام شده درزمینه شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار کشور. 79

2-26) بررسی مطالعات تطبیقی درسایر کشورها 99

فصل سوم: روش تحقیق.. 111

3-1 مقدمه. 112

3-2 نوع تحقیق. 113

3-3 جامعه آماری.. 113

3-4 نمونه آماری.. 114

3-5 روش گردآوری داده ها 114

3-6 روایی و اعتبار ابزار گردآوری داده ها 114

3-7 متغیر های تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها 115

3-7-1 معیار شارپ: 115

3-7-2 معیار سورتینو: 115

3-7-3 بازده 116

3-7-4 بتا 116

3-7-4 سود تقسیمی. 117

3-7-5 در صد افزایش سرمایه. 117

3-7-6 Nav. 117

3-8 فرضیات تحقیق. 117

3-9 روش تحلیل و آزمون فرضیات.. 119

3- 9-1 آزمون تی ( t test ) 119

3-10 طرح تحقیق. 120

3-11 نرم افزار مورد استفاده 120

فصل چهارم: تحلیل داده ها و آزمون فرضیات.. 122

4-1 مقدمه. 123

4-2 آزمون همبستگی بین شاخص ها 124

4-2-1 آزمون فرضیه اول. 124

4-2-2 آزمون فرضیه دوم 127

4-2-3 آزمون فرضیه سوم 130

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 133

5-1 مقدمه. 135

5-2 خلاصه تحقیق. 135

5-3 یافته های تحقیق. 136

5-4 پیشنهاد های تحقیق. 137

5-4-1 پیشنهاد های حاصل از نتایج تحقیق. 137

5-4-1-1 پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه اول. 137

5-4-1-2 پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه دوم 138

5-4-1-3 پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه سوم 138

5-5-2 پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 138

منابع و مأخذ 140

6-1 منابع فارسی. 141

6-2 منابع انگلیسی. 143

پیوست.. 144

Review: 148

بررسی عملكرد صندوق های سرمایه گذاری مشترك در مقایسه با …

۶ شهریور ۱۳۹۶ – بررسی عملكرد صندوق های سرمایه گذاری مشترك در مقایسه با شركتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص های سورتینو، …

[PDF]ارزیابی و مقایسه عملکرد شرکت های سرمایه گذاری(پذیرفته …

ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاري ﻣـﺸﺘﺮك در ﺳـﻬﺎم ﺑـﺎ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزار ﺗﻔﺎوت … از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد اﻣـﺎ. ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ …. ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮﺗﻔﻮي ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻌـﺎل داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻣﻮﻗﻌﯿﮑﻪ ﯾﮏ …

(پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) و صندوق‌های سرمایه …

یکی از روش های مطمئن و پرسود سرمایه گذاری، خرید و فروش اوراق بهادار می باشد. … بسیار زیاد دارد، استفاده از شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری مشترک که از نهادهای مالی فعال در … شده در بورس اوراق بهادار تهران) و صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام در مقایسه با شاخص بازار(مبنا) و مقایسه عملکرد آنها با یکدیگر می باشد.

[PDF]Iranian Equity Funds Performance Appraisal – Sid

ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﻨﺪوق. ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎزار ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ … ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﻨﺪوق. ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي. ﺷﺎرپ، ﺗﺮﻳﻨﺮ و ﺳﻮرﺗﻴﻨﻮ …. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري ﻓﻌﺎل در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺮ. اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺷﺎرپ و …

[PDF]صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك – سازمان بورس و اوراق بهادار

براي مثال، بررسي مقایسه اي. حاكي از آن … یك مورد مالك واحدهاي سرمایه گذاري صندوق هاي مشترک بوده و امروزه از … اساس ي، تدوین آیين نامه ها و نظارت ب ر عملكرد نهادهاي مرتبط با صندوق از … مشاور سرمایه گذاري، شركتي تخصصي متشكل از گروهي از مدیران حرفه اي ….. س ازمان بورس، مجموع كارمزد مدیر، متولي و ضامن در صندوق هاي فعال در.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *