بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه

بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (MA)
گرایشمدیریت مالی دولتی

موضوع
بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه (مطالعه موردی بانک سپه مدیریت شعب منطقه شرق تهران)

دسته بندی مدیریت
بازدید ها 28
فرمت فایل docx
حجم فایل 495 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 142

بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه

فروشنده فایل

کد کاربری 416

کاربر

بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه (مطالعه موردی بانک سپه مدیریت شعب منطقه شرق تهران).

فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1 مقدمه 3
1-2- بیان مساله 5
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه 7
1-4-1- پیشینه تحقیق 7
1-5 چهارچوب نظری 9
1-6 اهداف تحقیق 10
1-6-1 هدف آرمانی 10
1-6-2 هدف کلی 10
1-6-3 اهداف ویژه 10
1-7 فرضیه‏های تحقیق 10
1-8 سؤالات تحقیق 11
1-9 مدل مفهومی تحقیق 11
1-10 قلمروتحقیق 12
1-11 روش شناسی تحقیق 12
1-12 جامعه آماری وتعیین حجم نمونه 12
1-13 ابزارگردآوری داده‏ها 12
1-14 ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 13
1-15تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 13

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق 2

1-1 مقدمه 3

1-2- بیان مساله 5

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه 7

1-4-1- پیشینه تحقیق 7

1-5 چهارچوب نظری 9

1-6 اهداف تحقیق 10

1-6-1 هدف آرمانی 10

1-6-2 هدف کلی 10

1-6-3 اهداف ویژه 10

1-7 فرضیه‏های تحقیق 10

1-8 سؤالات تحقیق 11

1-9 مدل مفهومی تحقیق 11

1-10 قلمروتحقیق 12

1-11 روش شناسی تحقیق 12

1-12 جامعه آماری وتعیین حجم نمونه 12

1-13 ابزارگردآوری داده‏ها 12

1-14 ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 13

1-15تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 13

فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق 17
2-1 پیدایش بانکداری 18
2-2 سابقه بانکداری در ایران 18
2-3 ایجاد بانکهای ایرانی 19
1-3-2 بانک سپه 19
2-4 اهداف نظام بانکی 20
2-5 اصول اعطای تسهیلات اعطایی در بانکداری اسلامی 21
2-6 نظام اعتباری در ایران 21
1-2-6 شرایط پولی و اعتباری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 22
2-7 مبانی اندیشهای نظام اعتباری فعلی ایران 23
1-2-7 قانون عملیات بانکی بدون ربا 23
2-8 ویژگیهای ساختاری نظام بانکی کشور 24
2-9 نقش دولت در نظام مالی و پولی: 29
2-10 بررسی روند تغییرات سود سپرده‌های بانکی و اثرات ناشی از کنترل نرخهای سود در مقابل شاخص تورم 30
2-11 آسیبشناسی وضعیت تخصیص اعتبارات بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی 31
2-12 مشکلات ناشی از نظام بروکراسی و چارچوب قانونی فرایند اعطای اعتبار 33
2-13 تئوری اطلاعات نامتقارن (Asymmetric information theory) 34
1-13-2 مسائل و مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات 36
2-13-2 راه حل‌های ممکن برای مشکلات انتخاب نامساعد و خطر اخلاقی 37
2-13-3 راههای تقلیل مخاطرات اخلاقی 38
2-14تورم (inflation) 40
2-14-2 اندازه گیری تورم 41
2-14-3آثار تورم 41
2-14-4 علل تورم 42
2-14-5 انواع تورم بر حسب علل ایجاد آن 42
2-14-6 درمان تورم: 44
2-15 نظارت (supervision) 44
2-15-1 نظارت در تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا 45
2-15-2 اهمیت نظارت 45
2-15-3 اهداف نظارت 46
2-15-4 ارکان نظارت 46
2-15-5 انواع نظارت 46
2-15-6 مراحل نظارت 47
2-16 اعتبارسنجی مشتریان 47
2-16-1 رتبهبندی اعتبار (credit rating) 47
2-16-2 فرآیند تصمیم گیری اعطای تسهیلات 48
2-16-3 مزایای شرکتهای سنجش اعتبار 52
2-16-4 کاربرد تکنولوژی‌های نوین برای سنجش اعتبار واعطای تسهیلات 54
2-17 مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا (با تاکید بر ریسک اعتباری) 55
2-17-1 تعریف ریسک 55
2-17-2 مدیریت ریسک 56
2-17-3 مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی 57
2-18 آسیبشناسی ثبات مالی و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی در ایران با تاکید بر مطالبات معوق بانکها 58
2-19 عملکرد بانکها 60
2-20 آسیبشناسی بروز مطالبات سررسید گذشته و معوق 63
2-21 اختلاف نظرها پیرامون علل بوجود آمدن مطالبات معوق 66
2-21-1 دیگرعوامل تاثیر گذار در کاهش مطالبات معوق 72
2-22 شرایط متقاضیان جهت دریافت تسهیلات در بانک سپه 74
2-22-1 فرایند اعطای تسهیلات در بانک سپه 75
2-22-2 ارکان اعتباری بانک سپه 76
2-23 پیشینه تحقیق 78
2-23-2 تحقیقات خارجی 78
2-23-2 تحقیقات داخلی 82
فصل سوم: روش تحقیق 86
3-1 مقدمه 87
3-2 روش شناسی تحقیق 87
3ـ3 متغیرهای تحقیق 89
3-4 روش گردآوری داده‌های تحقیق 90
3-4-1 نحوه تنظیم پرسشنامه 90
3-4-2 مراحل طراحی پرسشنامه 91
3-4-3 محتوای پرسشنامه 91
3-5 روایی پرسشنامه (اعتبار) 92
3-6 پایایی پرسشنامه (اعتماد) 92
3-7 مقیاس اندازهگیری تحقیق 93
3-8 جامعه آماری تحقیق 94
3-9 تعیین حجم نمونه و روش نمونهگیری 94
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته‌های تحقیق 96
4-1- مقدمه 97
4-2- آمارتوصیفی (توصیف پرسشنامه) 97
4-3 آمار استنباطی (آزمون فرضهای تحقیق) 103
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات 112
مقدمه 113
5-1- نتیجه گیری از فرضیات 113
5- 2 نتیجه گیری کلی ازتحقیق 114
5-3 پیشنهادات حاصل از تحقیق 117
5-4 محدودیتهای تحقیق 120
5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 120
منابع و مآخذ 121
پیوستها 125
چكیده انگلیسی 142

[PDF]ﭼﮑﯾده

ﻣﻌﻮق ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ وﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،اﺧﻼل در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ و آﺳﯿﺐ. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اراﯾﻪ. راﻫﮑﺎرﻫﺎي … ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻼﺣﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ،ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮ …. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﺠﺎد ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻄ … راﻫﮑﺎرﻫﺎي در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﺳﭙﺮده ﻫﺎي ﻣﺮدم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ضرورت ارائه راهکارهای منسجم برای جلوگیری از معوقات بانکی …

۱۵ تیر ۱۳۹۶ – عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، بر ضرورت ارائه راهکارهای همزمان به منظور جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق جدید … است عوامل ایجاد کننده و ابقاکننده مطالبات معوق به صورت دقیق مورد بررسی … بانکی گفت: استقرار نظام اعتبارسنجی موثر، می‌تواند از ایجاد مطالبات …

مطالبات معوق بانک‌ها: عوامل، مولفه‌ها و راهکارها – دنیای اقتصاد

۲۹ فروردین ۱۳۸۷ – اخذ درآمد بانک‌ها و موسسات پولی از کارمزدهای ارائه خدمات بانکی به جای درآمدهای حاصل از … -شفاف و یکنواخت کردن قوانین در جهت سرعت بخشیدن به فرآیند … -نجف، مرتضی (۱۳۸۷)، شناسایی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق از … -مستانی، شیرازی، ناصر (۱۳۸۷)، بررسی‌ عوامل موثر بر افزایش مطالبات معوق بانک سپه مازندران، …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق و ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺷﺪه ﺷ – فصلنامه …

ﻪ ﺑﺮرﺳﯽ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺆ. ﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒ. ﺎت ﻣﻌﻮق و ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺷﺪه ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ در ﻗﺎﻟﺐ …. ﺛﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت. ﻣﻌﻮق. ﺑﺮاي. اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ. ﻫﺎ ﺿﺮورت ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻪ … از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد و رﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ … ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﯾﺠﺎد آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد بانک ها – عصر بانک

۲۸ دی ۱۳۹۳ – در بانکداری نوین، مؤلفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها … حاصله از این بررسی ها، به ارایه چهار فاکتور اصلی جهت بهبود عملکرد بانک ها …. بازاریابی تک به تک، یعنی ایجاد و مدیریت رابطه فردی با تک تک مشتریان. ….. اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات جهت پیشگیری از مطالبات معوق شعب.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *