تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (MB) و قیمت به سود (PE) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی (MA)
عنوان

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (MB) و قیمت به سود (PE) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی مدیریت
بازدید ها 27
فرمت فایل docx
حجم فایل 5752 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 105

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران

فروشنده فایل

کد کاربری 416

کاربر

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب:

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

چكیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول – كلیات تحقیق …………………………………………………………………………………….. 2

1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2) بیان مسأله تحقیق……………………………………………………………………………………………. 3

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………….. 6

1-4) سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 7

1-5) فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………. 7

1-6)اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 7

1-7) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 8

1-8) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 8

1-9)جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………… 9

1-10) تعاریف وا‍ژه ها و كلمات كلیدی تحقیق…………………………………………………………….. 9

1-10-1) متغیر مستقل………………………………………………………………………………………. 10

1-10-2) متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………….. 11

2-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 12

2-2) مروری بر مبانی نظری ……………………………………………………………………………………… 13

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-2-1) نقطه سر به سر………………………………………………………………………………………… 13

2-2-2) اهرم و ساختار آن……………………………………………………………………………………. 14

2 -2-2-1) اهرم عملیاتی………………………………………………………………………………… 15

2-2-2-1-1) مفروضات اصلی درجه اهرم عملیاتی………………………………………….. 17

2-2-2-1-2) کاربردهای اهرم عملیاتی…………………………………………………………. 17

2-2-2-1-3) محاسبه ریسک تجاری……………………………………………………………. 18

2-2-2-2) اهرم مالی …………………………………………………………………………………….. 18

2-2-2-2-1) تفسیر درجه اهرم مالی…………………………………………………………….. 19

2-2-2-2-2) مفروضات درجه اهرم مالی……………………………………………………….. 19

2-2-2-2-3) کاربردهای اهرم مالی……………………………………………………………….. 20

2-2-2-2-4) محاسبه ریسک مالی ………………………………………………………………. 20

2-2-2-2-5) درجه اهرم مالی و سود هر سهم………………………………………………… 21

2-2-2-3) اهرم مرکب…………………………………………………………………………………….. 21

2-2-2-3-1) تفسیر درجه اهرم مرکب……………………………………………………………………….. 22

2-2-2-3-2) مفاهیم درجه اهرم مرکب…………………………………………………………… 22

2-2-2-3-3) محاسبه ریسک کل شرکت……………………………………………………………… 23

2-2-2-4) درجه اهرم اقتصادی………………………………………………………………………………. 23

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-2-2-4-1) عوامل اقتصادی……………………………………………………………………….. 26

2-2-2-4-2) ریسک………………………………………………………………………………….. 27

2-2-3) چرخه های تجاری…………………………………………………………………………………… 28

2-2-3-1) رشد اقتصادی و سیکل های تجاری…………………………………………………….. 30

2-2-4) سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………… 32

2-2-4-1) اشکال سرمایه گذاری………………………………………………………………………… 33

2-2-4-1-1) سرمایه گذاری در دارائیهای مالی…………………………………………………… 33

2-2-4-1-2) سرمایه گذاری در دارائیهای فیزیکی ……………………………………………… 34

2-2-4-1-3) سایر موارد(احشام واغنام،نفت وبورس کالا)…………………………………….. 34

2-2-4-2) اهداف سرمایه گذاری………………………………………………………………………… 35

2-2-4-3) فرایند سرمایه گذاری…………………………………………………………………………. 37

2-2-5) روش های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار…………………………………………………………. 38

2-2-6) ارزشیابی……………………………………………………………………………………………….. 39

2-2-6-1) مفاهیم و تاریخچه ارزشیابی……………………………………………………………….. 40

2-2-6-2) رویکرد های ارزشیابی……………………………………………………………………… 41

2-2-6-2-1) تکنیکهای ارزشیابی مبتنی بر جریان نقد………………………………………… 41

2-2-6-2-2) تکنیکهای مبتنی بر رویکردارزشیابی نسبی…………………………………………………. 42

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-2-6-2-2-1) روش ضریب درآمدی …………………………………………….. 43

2-2-6-2-2-2) نسبت قیمت به جریان نقدی( )…………………………………… 45

2-2-6-2-2-2 نسبت قیمت به ارزش دفتری …………………………………….. 46

2-2-6-2-2-4) نسبت قیمت به فروش ……………………………………………. 47

2-2-7-1) تحقیقات انجام شده در داخل……………………………………………………………. 49

2-2-7-2) تحقیقات انجام شده در خارج…………………………………………………………… 51

فصل سوم روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………. 55

3-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 56

3-2)روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 57

3-3)متدلوژی تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 58

3-4) جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….. 58

3-5)انتخاب نمونه آماری………………………………………………………………………………………….. 59

3-6) روش نمونه‏گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………….. 60

3-7) روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. 61

3-8) فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 61

3-9) روش های آماری مورد استفاده…………………………………………………………………………… 62

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

3-9-1) آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………. 63

3-9-2) مدل رگرسیون تلفیقی……………………………………………………………………………….. 64

3-10) ضریب تعیین r2…………………………………………………………………………………………… 64

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها…………………………………………. 67

4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 68

4-2) آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………….. 68

4-3) آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………….. 75

4-4) آزمون مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………… 75

4-5)تجزیه و تحیل رگرسیون سری زمانی و مقطعی……………………………………………………….. 76

4-6) آزمون هاسمن ……………………………………………………………………………………………….. 76

4-6-1) آزمون ایستایی……………………………………………………………………………………….. 77

4-7)مدل رگرسیون تحقیق………………………………………………………………………………………… 79

4-8) ضریب تعیین r2……………………………………………………………………………………………… 79

4-9) آزمون خود همبستگی جملات اخلال (مستقل بودن)………………………………………………… 80

4-10) آزمون معناداری مدل رگرسیون………………………………………………………………………….. 80

4-11) برآورد مقادیر ثابت و غیرثابت متغیرها در رگرسیون………………………………………………. 81

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

4-12) نتایج برآوردی آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………….. 82

4-12-1) فرضیه اول………………………………………………………………………………………….. 82

4-12-2) فرضیه دوم………………………………………………………………………………………….. 83

4-13) نتایج تخمین مدل رگرسیون…………………………………………………………………………….. 84

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………. 85

5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 86

5-2) مروری کلی بر چهارچوب کلی تحقیق ………………………………………………………………… 86

5-3) نتایج برآورد فرضیه ها……………………………………………………………………………………… 87

5-4) پیشنهادات مبتنی بر نتایج حاصل ازتحقیق……………………………………………………………… 89

5-4-1) پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………..89

5-4-2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………….. 90

منابع ومآخذ………………………………………………………………………………………………………… 91

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………. 92

ب)منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. 94

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………….. 96

جدول 1 – مشخصات شرکتهای نمونه منتخب در تحقیق …………………………………………………. 97

جدول 2- آماره های توصیفی درجه اهرم اقتصادی و نسبت های (M/B)و (P/E) برای شرکت های مورد بررسی 98

جدول 3- نتایج آزمون هاسمن برای فرضیه اول و دوم ……………………………………………………. 99

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول 4- آزمون هادری برای درجه اهرم اقتصادی و نسبت های (M/B) و (P/E)………………… 101

جدول5- آزمون (لوین ، لو و چو) برای متغیرهای درجه اهرم اقتصادی (DEL) و نسبتهای (M/B) و

(P/E) ………………………………………………………………………………………………………………… 103

جدول 6 – نتایج ،آماره Fو ضرایب برآوردی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق ………………. 105

چکیده

از عوامل مهم در زمان تصمیم گیری سرمایه­گذاران بالقوه و بالفعل برای سرمایه­گذاری در شرکت ها ارزیابی عملکرد شرکت های موردنظر است . این فرایند زمانی که اطلاعات بطور برابر در بازار توزیع نمی شود ، دشوارتر می گردد. نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود هر سهم (P/E) ، دو روش مهم تکنیکهای ارزشیابی نسبی بشمار می روند . درجه اهرم اقتصادی یکی از تکنیکهای جدید در تبیین و شناسایی ریسک در چهاچوب مبانی نظری اهرم ها می باشد . در اهرم های دیگر فروش به عنوان متغیر مستقل اما در درجه اهرم اقتصادی متغیر وابسته می باشد ، که متاثر از تغییرات متغیر اقتصادی است . بطوریکه در این تحقیق هزینه بهره برای سنجش متغیر اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد .

سرمایه­گذاران عموما به نسبت ارزش بازار و ارزش دفتری (M/B) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) شرکت ها توجه داشته و برای ارزیابی سهام شرکت ها از این دو بیش از سایر عوامل استفاده می کنند . با توجه به عدم شناخت کافی سرمایه گذاران از درجه اهرم اقتصادی ، در این تحقیق سعی می شود با محاسبه درجه اهرم اقتصادی شرکت ها در سال های مختلف و پیدا کردن رابطه معنی­دار تغییرات آن با تغییرات نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) ، به سرمایه گذاران و سهامداران برای تصمیم­گیری بهتر در خرید و فروش سهام شرکت های مختلف کمک کنیم. با توجه به محدودیت امکانات و زمان، تعداد 60 شرکت از صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1384-1389 به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب گردید.تحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون تلفیقی ،با کمک نرم افزار Eveiws انجام و بر اساس05/0=α یعنی در سطح 95% اطمینان نتایج نهایی ذیل حاصل گردید :

1- بر اساس فرضیه یک ،بین درجه اهرم اقتصادی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) رابطه مثبت و معنی­دار وجود دارد و ضرایب محاسبه شده نیز حاکی از قوی بودن این رابطه می­باشد و بدین ترتیب فرضیه مذکور تایید می شود .

2- بر اساس نتایج حاصل از فرضیه دوم بدلیل کوچکتر بودن t استیودنت از مقدار 2 بین درجه اهرم اقتصادی و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) ارتباط معناداری ملاحظه نگردید .

كلمات كلیدی: اهرم اقتصادی– ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) – ارزش بازار به سود هر سهم (P/E)

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به …

شما اینجا هستید : صفحه اصلی » تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار …

دانلود پایان نامه تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی نسبت های …

دانلود پايان نامه تبيين رابطه بين اهرم اقتصادي ونسبت هاي ارزش بازار به ارزش دفتري (M/B) و قيمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران پايان نامه …

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به …

۱۷ شهریور ۱۳۹۶ – تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران فهرست …

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به …

۷ شهریور ۱۳۹۶ – تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران.

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به …

۲۹ مرداد ۱۳۹۶ – تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران. استاد راهنما: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *