تشریح ابعاد و مدلهای ارزش ویژه برند

تشریح ابعاد و مدلهای ارزش ویژه برند

هدف از این پایان نامه تشریح ابعاد و مدلهای ارزش ویژه برند می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 1089 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 63

تشریح ابعاد و مدلهای ارزش ویژه برند

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

تشریح ابعاد و مدلهای ارزش ویژه برند

مقدمه
نقش برند ها در شناسایی محصولات شرکت در بازارهای رو به گسترش امروزی، نقشی انکارناپذیر است (پرهیزگار و عابد، 1391). امروزه ایجاد برندهای قدرتمند به یکی از اساسی ترین دغدغه های مدیران شرکت ها مبدل شده است که ضمن عمل به وعده ها و تعهدات، قدرت توانمندی های شرکت را در طول زمان ارتقاء دهند (اسداله و همکاران، 1390).
برندها از زمره با ارزش ترین دارایی های شرکت ها محسوب می شوند، توجه به مفاهیمی چون برند، مدیریت آن و ارزش ویژه نام تجاری، سبب دستیابی به جایگاهی مناسب در اذهان مشتریان می گردد (پرهیزگار و عابد، 1391) و امروزه شرکت های موفق نشان داده اند که برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، توجه به برندسازی و ارزش ویژه برند، ضروری و حیاتی می باشد (دیواندری و همکاران، 1390).
در سال های اخیر موضوع ارزش ویژه برند توجه محققان حوزه ی بازاریابی را بسیار به خود جلب کرده است. مطابق نظر آکر (1996)، ارزش ویژه برند، تفاوت قیمتی را که یک برند قوی در مقایسه با یک برند متوسط در فروش خود جذب می کند، نشان می دهد. از این رو ارزش ویژه برند به عنوان معیاری برای سنجش قدرت برندها و نیز شرکت ها پیشنهاد می گردد (اسداله و همکاران، 1390).
فارکوار (1987)، ارزش ویژه برند را به عنوان ارزشی که به وسیله برند به محصول داده می شود، تعریف می کند. در سال 1989، موسسه علمی بازاریابی، ارزش ویژه برند را به عنوان ارزشی تعریف می کند که به وسیله نام برند افزوده می شود و در بازار به عنوان حاشیه های سود و سهم های بازار بیشتر، پاداش داده می شود که می تواند توسط مشتریان و اعضای کانال توزیع به عنوان دارایی مالی و هم به عنوان مجموعه ای از تداعی ها و رفتارهای مطلوب دیده شود (Kayaman and Arsali, 2007).
آکر (1991)، ارزش ویژه برند را مجموعه ای از دارایی ها و تعهدات مرتبط با برند، نام آن و سمبلش می داند که از ارزش تولید شده از سوی یک محصول یا خدمت برای شرکت و یا مشتریان شرکت می کاهد و یا به آن اضافه می کند. کلر، ارزش ویژه برند را تاثیر متفاوتی تعریف می کند که دانش برند بر واکنش مصرف کننده به بازاریابی برند دارد. بلاک استون (1995)، به ارزش ویژه برند به عنوان ارزش برند و معنای برند اشاره می کند که معنای برند، به برجستگی برند، تداعی های برند و شخصیت برند، اشاره دارد. در حالی که ارزش برند، نتیجه مدیریت معنای برند می باشد (چیرانی و خدنگ، 1389).
طبق نظر شاکر و اسریواستاوا (1991)، ارزش ویژه برند، قدرت برند و ارزش برند را شامل می شود. قدرت برند، مجموعه ای از تداعی ها و رفتارها بر بخش مشتریان برند، اعضای کانال و شرکت مادر (اصلی) می باشد که به برند این اجازه را می دهد که از مزایای رقابتی متفاوت و پایداری بهره مند گردد. ارزش ویژه برند، نتیجه مالی توانایی مدیریت به منظور به کار بستن قدرت برند از طریق اقدامات تاکتیکی و استراتژیک می باشد که سودهای فعلی و آتی بالاتر و ریسک های کمتری را به دنبال دارد. این تعریف، این نتیجه را در پی دارد که قدرت برند بر جنبه ی مصرف کننده ی ارزش ویژه برند اشاره داشته و ارزش برند بر جنبه مالی این مفهوم دلالت دارد.
کلمات کلیدی:
ارزش ویژه برند
مدلهای ارزش ویژه برند
فهرست مطالب
ارزش ویژه برند 29
2-1) مقدمه 29

2-1-1) تاریخچه ی شکل گیری مفهوم برند 30

2-1-2) اهمیت برند 32
2-1-3) تعریف و تشریح برند 34
2-1-4) تصویر برند 37
2-1-5) ارزش ویژه برند 38

2-1-5-1) ارزش ویژه برند مالی 40

2-1-5-2) ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده 41

2-1-6) ضرورت خلق و حفظ ارزش ویژه برند 43

2-1-7) ابعاد ارزش ویژه برند 47
وفاداری به برند 47
آگاهی از برند 48
کیفیت ادراک شده 49
تداعی برند 50

2-1-8) مزایای ارزش ویژه برند 51

مزایای ارزش ویژه برند برای شرکت 51

2-1-9) عوامل موثر بر ارزش ویژه برند 55

2-1-10) مدل های ارزش ویژه برند 56

مدل ارزش ویژه برند آکر 57

شکل 2-3-1) مدل دانش برند کلر 60
شکل 2-3-2) مدل ارزش ویژه برند آکر 62
شکل 2-3-3) ابعاد ارزش ویژه برند مدل آکر 64
نمودار 2-3-1) تشریح مدل ارزش ویژه برند آکر 65

مدل ارزش ویژه برند یو و همکاران 66

شکل 2-3-4) مدل ارزش ویژه برند یو و همکاران 66
هرم ارزش ویژه برند مشتری محور کلر 67
شکل 2-3-5) هرم ارزش ویژه برند کلر 68
2-1-11) آمیخته ی بازاریابی و ارزش ویژه برند 69
فهرست منابع و مآخذ:

[PDF]ﻣﺪل ﻳﺎﺑﻲ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺤﻮر ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣ (

۸ بهمن ۱۳۹۲ – ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﺑﻌﺎد ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ روي ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻗﻮي ﻋﻨﺎﺻﺮ. آﻣﻴﺨﺘﻪ. ﺗﺮﻓﻴﻊ … واژ. ه. ﻫﺎي. ﻛﻠﻴﺪي. : ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺤﻮر، آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺗﺮﻓﻴﻊ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻟﺒﻨﻲ و ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ….. ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ از اﺑﻌﺎد آﻛﺮ، ﻳـﻮ و ﻛﻠـﺮ ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﻳـﺮ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

[PDF]وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري د

توسط دهقانی سلطانی – ‏2014
روﻳﻜﺮد ﻣﺪل. ﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ، اﻋﺘﻤﺎد و. وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ. *. ﻣﻬﺪي دﻫﻘﺎﻧﻲ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ….. ﻫﺎ اﺑﻌﺎد. ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮي ﺷﺎﻣﻞ آﮔﺎﻫﻲ، ﺗﺼﻮﻳﺮ. ذﻫﻨﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ و وﻓﺎداري را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ . ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از آن …. ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻜﺴﺎن …

نگاهی به مدل ارزش ویژه برند آکر – برندسازان ایران

۲۷ خرداد ۱۳۹۵ – یکی از این چندفهمی ها، حاصل ورود اصطلاح ارزش ویژه برند Brand Equity به ادبیات موضوع است. مفهوم ارزش ویژه برند توسط فعالان حوزه تبلیغات از دهه …

تشریح ابعاد و مدلهای ارزش ویژه برند – دانلود پایان نامه و پروژه …

مزایای ارزش ویژه برند برای شرکت عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مدل های ارزش ویژه برند مدل ارزش ویژه برند یو و همکاران ابعاد ارزش ویژه برند مدل ارزش ویژه برند آکر …

تشریح ابعاد و مدلهای ارزش ویژه برند – onvil

تشریح ابعاد و مدلهای ارزش ویژه برند. دسته: مدیریت بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1089 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 63. هدف از این پایان نامه می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *