مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران

مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران

پایان نامه مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 21
فرمت فایل docx
حجم فایل 276 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 90

مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران

فروشنده فایل

کد کاربری 416

کاربر

مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان بانک رفاه در شهر تهران می باشد که بر اساس آخرین آمار تعداد آنها 1333 نفر می باشد. از جامعه آماری پژوهش نمونه­ای به حجم 298 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، شامل دو پرسشنامه مدیریت استعداد فیلیپس و راپر (2009) و پرسشنامه استاندارد عملکرد کارکنان اچیو (هرسی و گلداسمیت، 2003) می­باشد. روایی هر دو پرسش نامه توسط صاحبنظران تایید شد و پایایی پرسشنامه با توجه محاسبه ضریب آلفای كرونباخ برای پرسشنامه مدیریت استعداد 76/0، و برای عملکرد کارکنان 94/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی (رگرسیون تک متغیره، آزمون فریدمن و تی تک متغیره) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت استعداد و تمامی مؤلفه های آن- جذب استعداد، کشف استعداد، توسعه استعداد و حفظ استعداد- بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.نتایج آزمون فریدمن نیز نشان دارد که اولویت بندی هر یک از ابعاد مدیریت استعداد به ترتیب شامل؛ کشف استعداد، جذب استعداد، توسعه استعداد و حفظ استعداد می باشد. نتایج تی متغیره نیز نشان داد که مدیریت استعداد و عملکرد کارکنان در بانک رفاه شهر تهران از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردارند.

کلید واژه­ها: مدیریت استعداد، جذب استعداد، کشف استعداد، توسعه استعداد و حفظ استعداد، عملکرد کارکنان

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-5- فرضیات تحقیق.. 9

1-6 – مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد پژوهش… 10

1-8- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………12

1-9-قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………12

1-10- جامعه و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………….13

1-11- محدودیت ها و مشکلات تحقیق …………………………………………………………………………………………..13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی

2-1- مفهوم استعداد. 13

2-2- تعریف مدیریت استعداد. 15

2-3- اهمیت و ضرورت مدیریت استعداد. 16

2-4- فرایند مدیریت استعداد. 19

2-4-1- جذب استعدادها 19

2-4-2- انتخاب استعداد ها 19

2-4-3- همسوسازی و نگهداشت استعدادها 20

2-4-4- توسعه استعدادها 20

2-5- الزامات توسعه مدیریت استعداد. 21

2-5-1- فراهم کردن بسترهای فرهنگی در سازمان. 21

2-5-2- مدیریت غیرمتمرکز. 22

2-5-3- اصلاح ساختارهای استخدامی.. 22

2-5-4- ایجاد یک نظام ارزشیابی عملکرد سیستماتیک… 22

2-5-5- نقش و حمایت مدیران. 23

2-5-6- کاهش بوروکراسی و مقررات دست و پاگیر اداری.. 23

2-5-7- كشف افراد باهوش و لایق.. 24

2-5-8- آموزش مدیریت منابع انسانی.. 24

2-6- مزایای نظام جامع مدیریت استعداد. 25

بخش دوم: عملکرد کارکنان. 26

2-7- تعاریف و مفاهیم عملکرد کارکنان. 26

2-8- اهمیت و ضرورت عملكرد کارکنان. 29

2-9- استراتژی های بهسازی عملكرد. 30

2-10- عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان. 31

2-10-1- توان یا آمادگی كاری.. 32

2-10-2- حمایت سازمانی.. 32

2-10-3- انگیزش یا تمایل.. 33

2-10-4- بازخورد. 33

2-10-5- سازگاری محیطی.. 34

2-11- مدیریت عملکرد. 34

2-12- ارزیابی عملکرد کارکنان. 36

2-13- فواید ارزیابی عملکرد. 37

بخش سوم: پیشینه پژوهشی.. 38

2-14- تحقیقات داخلی.. 38

2-15- تحقیقات خارجی.. 40

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه. 44

3-2- روش پژوهش… 44

3-3- جامعه و نمونه تحقیق.. 45

3-4- ابزار جمع آوری داده ها 45

3-5- روایی ابزار. 47

3-6- قابلیت پایایی ابزار. 47

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 48

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- توصیف آماری داده‌ها 50

4-1-1- توزیع آماری نمونه بر حسب جنسیت.. 50

4-1-2- توزیع آماری نمونه بر حسب تحصیلات.. 51

4-1-3- توزیع آماری نمونه بر حسب سنوات خدمت.. 52

4-1-4- توزیع آماری نمونه بر حسب سن.. 53

4-2- بررسی توصیفی مؤلفه های پرسشنامه مدیریت استعداد. 54

4-3- آمار استنباطی: تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش… 57

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 64

5-2- جمع بندی.. 64

5-3- بحث و تفسیر یافته های پژوهش… 64

5-4- پیشنهادات.. 72

5-4-1- پیشنهادات کاربردی.. 72

5-4-2- پیشنهادات پژوهشی.. 75

بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب …

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری …

بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر عملکرد سازمانی کارکنان …

هدف اصلی: تعیین تاثیر مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه شهر … 2- تعیین تاثیر عامل نگهداشت، بر عملکرد منابع انسانی بانک رفاه کارگران شهر …

تاثیر مدیریت استعداد بر عملکرد سازمانی کارکنان شعب …

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر ارومیه است. روش تحقیق توصیفی، از نوع پیمایشی است.

[PDF]تاثیر مدیریت استعداد بر عملکرد سازمانی کارکنان شعب …

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﻫﺪﻑ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺭﻓﺎﻩ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ. ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﺍﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ.

مدیریت استعداد – درج بک لینک و دائمی در سایت ما – دانلود …

عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران در فصل چهارم به تجزيه و تحليل داده‌هاي گردآوري شده پرداخته …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *