مقاله تعریف و بررسی لغوی و حقوقی خانواده در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل

مقاله تعریف و بررسی لغوی و حقوقی خانواده در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل

هدف از این مقاله تعریف و بررسی لغوی و حقوقی خانواده در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل می باشد
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها 18
فرمت فایل doc
حجم فایل 66 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

مقاله تعریف و بررسی لغوی و حقوقی خانواده در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل

فروشنده فایل

کد کاربری 595

کاربر

دانلود مقاله رشته حقوق

تعریف و بررسی لغوی و حقوقی خانواده در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل

چکیده

این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای، به بررسی نقش عوامل اجتماعی (با تأکید بر خانواده) در بزهکاری اطفال و نوجوانان پرداخته و ویژگی‌های این اختلال را بیان کرده است. نتیجه‌های حاصل از این تحقیق، اثبات رابطه مستقیم بزهکاری کودکان و نوجوانان در صورت اختلال در رویکرد خانواده عدم توجه آنان اختلافات و مشکلات خانوادگی است.

واژگان کلیدی:

مفهوم خانواده

بزهکاری اطفال

بزهکاری نوجوانان

خانواده

خانواده عبارت است از یک واحد اجتماعی که از ازدواج زن و مردی به وجود می‌آید و فرزندان آن‌ها کامل‌کننده آن خواهند بود. خانواده از مهم‌ترین ارکان رشد و پرورش اطفال و نوجوانان در همه زمینه‌هاست. پدران و مادران دنیای کودکان‌اند و طفل بخش اعظم آموخته‌ها و مکتسبات خود را از آنان دارد. آموزش‌های مستقیم و غیرمستقیم والدین، القائات، امر و نهی‌ها، رفتارهای آنان همه و همه در کودک مؤثرند.

فهرست مطالب

چکیده

خانواده

گفتار اول: مفهوم خانواده

بند اول: خانواده از دیدگاه جامعه‌شناسان

بند دوم: خانواده از دیدگاه حقوق‌دانان

گفتار دوم: اهمیت خانواده در بزهکاری اطفال و نوجوانان

منابع

[PDF]الزامات حقوقی اسناد بینالمللی در قبال بهداشت و سلامت عمومی و …

بعد از مطالعه اين مقاله خوانندگان محترم قادر خواهند بود: … تحقیق پیش رو ســعی دارد با انجام يک مطالعه مروری و بررسی اسناد روش کار: … الزامات حقوقی اسناد بین المللی در قبال بهداشت و سالمت عمومی و چالش های فراروی آن … سالمتی در معنای لغوی محدود به کارکرد عادی و بهینه یک … براساس موازین بین المللی حقوق بشــر، همه موجودات انسانی از.

[PDF]اصل مقاله (789 K)

ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺍﺻﻮﻝ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ، ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺩﺍﺭﻱ، ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ. ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ … ﺁﻗﺎ ﺻﻔﺮﻱ، ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻟﻐﻮﻱ ﻭ ﺩﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺧﺎﺹ ﺳﻨﺪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ. ﻭ ﻓﻘﻬﻲ، ﻣﻔﻬﻮﻡ … ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺎﻱ ﻟﻐﻮﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ …. ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺍﺭﻯ ﺻﻮﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﺓ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﻳﻚ ﻣﺤﻤﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺘﻦ ﻫﻤﺎﻥ.

[PDF]انتقال محکومين به حبس در موافقتنامه‌‌هاي بين المللي با نگاهي …

تعارض تعریف اقنونی عقد باعی با رویکردی هب فقه و حقوق رغب … ربرسیفقهی حقوقی مقابله بااقچاق زانن با نگاهیهب اسناد نیب … بين. الملل. ضروري و مفيد اسم . اما آن. چه در حقوق کيفري ايران قبل از هر چيز در ارتباط با اين …. گردد معناي لغوي و اصطالحي اين م ….. با بررسي و مقايسه قراردادهاي انتقال محکومين به حبس و نيز کنوانسيون …

تعريف وکالت و وکيل معناي لغوي و اصطلاحي کلمه وکيل | …

۱۲ شهریور ۱۳۹۳ – تعريف وکالت و وکيل معناي لغوي و اصطلاحي کلمه وکيل. … در ايران. وکالت به کسر و فتح اول مصدر از ريشه ثلاثي وکل بر وزن … در عرف عامه وکيل مفهوم ديگري دا شته و بعضي وکيل را مدافع حقوق ….. مقاله دکتر مير محمد صادقي , www.irjf.com ….. علت رسيدگي به اسناد و مدارک يا محاسبات ممکن است باعث اطاله دادرسي شود …

[PDF]ﻓﺼﻞ اول : ﺿﺒﻂ و ﻣﺼﺎدره ي اﻣﻮال ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺮم

ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرك … ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﺮي ﻣﻘﺮرات راﺟﻊ ﺑﻪ اﺻﻞ. 49 … ﻣﻦ ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﯿﺰ از دﻋﺎي ﺧﯿﺮ ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰم ، ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ ﮐﻪ … ﻣﻔﻬﻮم ﺿﺒﻂ و ﻣﺼﺎدره در اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ. 8. )ه ….. ﺣﻘﻮﻗﯽ و راي وﺣ … ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻟﻐﻮي ﺿﺒﻂ و ﻣﺼﺎدره و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺼﺎدره اﻣﻮال اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ … ﺿﺒﻂ و ﻣﺼﺎدره از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﻣﻔﻬﻮم دﻗﯿﻖ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *