پرسشنامه اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان

پرسشنامه اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان

هدف از این پرسشنامه اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی از نگاه مشتریان فروشگاه پروما مورد بررسی قرار می گیرد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 7
فرمت فایل doc
حجم فایل 41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8

پرسشنامه اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی از نگاه مشتریان

چكیده
ارزش ویژه برند به عنوان یک شاخص کلیدی جهت تعیین وضعیت سلامت برند و بازبینی مداوم آن،مرحله ای مهم در مدیریت موثر برند است.با توجه به رویارویی شرکت ها با رقابتی همه جانبه و جهانی در بازار کنونی برند سازی اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. شرکت ها به ابزاری جهت افزایش ارزش ویژه برند خود و ایجاد تمایز نیاز دارند. کوشش ها و فعالیت های بازاریابی یکی از مهمترین ابزارها در این راستا می باشد.انتخاب یک آمیخته ترفیع مناسب به بهبود جایگاه هر برندی در میان رقبای خود می انجامد.
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف كاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی از نوع علی، می باشد.جامعه آماری این تحقیق شامل همه مشتریان فروشگاه پروما می باشد که حداقل یک بار از فروشگاه پروما خرید کرده اند و حجم نمونه، 384 نفر که از طریق روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از نرم افزار SPSS و همچنین لیزرل و تکنیک آماری معادلات ساختاری (SEM) بهره گرفته ایم تا از این طریق ارتباط علی بین معیارهای مدل مشخص شده و بتوان راهکارهای صحیح ومناسب را تدوین نمود.
یافته ها نشان می دهد که تبلیغات، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم به ترتیب اثر مثبت و قویتری نسبت به سایر عناصرآمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند فروشگاه پروما دارند.همچنین اثر فروش حضوری و پیشبرد فروش مثبت اما ضعیفتر بوده اند.همچنین رابطه معناداری بین پیشبرد فروش و آگاهی از برند ، پیش برد فروش و تداعی با برند ، روابط عمومی و وفاداری به برند ، روابط عمومی و تداعی با برند ،بازاریابی مستقیم و وفاداری به برند ، فروش حضوری و آگاهی از برند مشاهده نشد.
پرسشنامه در قالب 39 سوال موضوعات زیر را پوشش می دهد:
  1. پیشبرد فروش
  2. روابط عمومی
  3. بازاریابی مستقیم
  4. تبلیغات
  5. کیفیت درک شده
  6. وفاداری به برند
  7. آگاهی از برند
  8. تداعی برند
  9. ارزش ویژه برند

[PDF]ﻣﺪل ﻳﺎﺑﻲ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺤﻮر ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣ (

۸ بهمن ۱۳۹۲ – واژ. ه. ﻫﺎي. ﻛﻠﻴﺪي. : ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺤﻮر، آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺗﺮﻓﻴﻊ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻟﺒﻨﻲ و ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري … ﻋﻨﺎﺻــﺮ آﻣﻴﺨﺘــﻪ ﺗﺮﻓﻴــﻊ و ارزش وﻳــﮋه. ﺑﺮﻧــﺪ. از. دﻳــﺪﮔﺎه. ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . درﺿـﻤﻦ،. اﻳـﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ….. و ﻫﻤﻜــﺎران. ) 2009(. اﺛــﺮ ﻣﺜﺒــﺖ. ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮﻧﺪ و اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺮﻓﻴﻌـﺎت ﻓـﺮوش را ﺑـﺮ ارزش. وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ….. اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﻣﺪل آﻛﺮ و ﻳﻮ و ﻛﻠﺮ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اي. ﻣﺤﻘﻖ.

مدل یابی ارزش ویژه برند مشتری محور مبتنی بر عناصر آمیخته …

چکیده هدف این مطالعه، بررسی نقش عناصر آمیخته ترفیع در خلق ارزش ویژه برند … دراین پژوهش تعداد 240 پرسشنامه توزیع و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ازآزمون … برند بر روی ارزش ویژه برند و تاثیرات قوی عناصر آمیخته ترفیع (بجز پیشبرد فروش) بر …

[PDF]ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮ ارزش و – مدیریت بازاریابی

توسط حیدرزاده – ‏2008
۱۴ دی ۱۳۸۵ – در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮروی ارزش وﯾﮋه ﻣﺎرک ﺗﺠﺎری. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ … ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ارزش وﯾﮋه ﻣﺎرک ﺗﺠﺎری. 1. ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ … Brand Loyalty. 5. Brand …. ﻋﻨﻮان ارزﺷﯽ از ﻣﺎرک ﺗﺠﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﺮﻓﯿﻊ ﻧﻤﯽ. ﺗﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ داد، …… در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ دو ﻧﻮع ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ روی ﺳﯿﻤﮑﺎرت.

[PDF]ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧ

توسط جلالی فراهانی – ‏2013
۲۵ خرداد ۱۳۹۳ – ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻮد . روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ … ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﻗﻴﻤﺖ … ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن. ﺟﺪﻳﺪ. ﺑﻮدﻧﺪ. وﻟﻲ. در. دﻳﺪﮔﺎه. اﻣﺮوز،. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ. ﻳﻌﻨﻲ. ﻛﺸﻒ. ﻳﻚ. ﻧﻴـﺎز، ﺗـﻼش. در ﺟﻬـﺖ …. ﺗﺮﻓﻴﻊ ﻓﺮوش را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻨﺎﺻـﺮ آﻣﻴﺨﺘـﻪ ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ در ﻧﻈـﺮ.

[PDF]دا ه م ﻮر

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن و ارزش وﻳﮋه ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﺳﺒﺐ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد . اﻳﻦ … آن اﺳﺖ ﻛﻪ وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ و ﺗﺪاﻋﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ارزش وﻳﮋه ﻧﺎم وﻧﺸﺎن دارﻧﺪ … اﺛﺮ. و. ﺗﺪاﻋﻲ ﺑﺮﻧﺪ در. ﻣﺮاﺗﺐ. ﺑﻌﺪي. ﻗﺮار. ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي. : ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ، اﺑﻌﺎد ارزش و …. ﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ….. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺮﻓﻴﻌﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ … ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *