پرسشنامه ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

پرسشنامه ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

هدف از این پرسشنامه ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند شرکتها می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 23
فرمت فایل doc
حجم فایل 19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5

پرسشنامه ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند شرکتها

چکیده
یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت، ارزش ویژه برند است. شرکت هایی که از نظر ارز ش ویژه برند جایگاه بالایی در ذهن مصرف کنندگان دارند، به راحتی می‎توان ند درمیان دیگرشرکت ها درصنعت مربوط به خودشان، سود آورتر تلقی گردند. (حسینی و دیگران، 1388)این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند بر تولید کفپوش خودرو شرکت پیشرو پلاستیک خزر انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی-موردی محسوب می شود. مشتریان شرکت پیشرو پلاستیک خزر 480 نفر می باشند که جامعه آماری این تحقیق بوده و برای تعیین حجم نمونه بر اساس جدول كرجسی و مورگان نمونه ای به حجم حداقل 214 نیاز می‎باشد و با استفاده از نرم افزار لیزرل و روش آماری مدل معادلات ساختاری به بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق پراخته شد. نتاج تحقیق نشان می دهد رابطه مثبت و معنی داری میان کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند و ارزش ویژه برند وجود دارد و همچنین کانال توزیع و قیمت از طریق تاثیر گذاری بر کیفیت درک شده بر ارزش ویژه برند تاثیر دارند.
پرسشنامه شامل 32 سوال می باشد
کلمات کلیدی:
آمیخته بازاریابی
تصویر ذهنی
وفاداری به برند
کیفیت ادراک شده
آگاهی از برند
ارزش ویژه برند 

ایجاد ارزش ویژه برند از طریق آمیخته تبلیغات: بررسی نقش …

توسط منوچهر انصاری
ارزش ویژه برند؛ آمیخته تبلیغات؛ دانش برند؛ وفاداری به برند؛ ارتباط با برند. … ارزیابی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی منتخب بر ارزش ویژه برند، پایان‌نامه …

ارزیابی تاثیر آمیخته بازاریابی و دانش مشتری بر ارزش …

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی تاثیر آمیخته بازاریابی و دانش مشتری بر ارزش برند … دانش مشتری و آمیخته های بازاریابی، میزان تاثیر این عوامل را بر ارزش ویژه برند در … استاد راهنما به تنظیم پرسشنامه پرداخته شد و در اختیار نمونه آماری قرار گرفت.

ارتباط میان عناصر منتخب آمیخته بازاریابی و عوامل ایجاد …

ارتباط میان عناصر منتخب آمیخته بازاریابی و عوامل ایجاد ارزش ویژه برند پوشاک … ق حاضر با هدف بررسی و ارزیابی اثرات عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در … با استفاده از پرسشنامه حضوری و اینترنتی از کل کشور تعیین شده است.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ارزش وﯾﮋه ﻧﺎم

ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮي روي اﺟﺰاي ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻧﺪارد و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺮﻓﯿﻌﺎت و. ﺗﺮوﯾﺞ روي وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ، ﺗﺪاﻋﯽ ﺑﺮﻧﺪ و آﮔﺎﻫﯽ از ﺑﺮﻧﺪ …

[PDF]ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮ ﺍﺭ

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﻧﺪ ﺩﺭﺑﺨﺶ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ. ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ. ﺳﺎﻏﺮ ﺭﻓﻴﻌﻲ … ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺍﺑﻌـﺎﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﻳـﮋﻩ ﺑﺮﻧـﺪ، ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺍﺩﺭﺍﻙ …. ﺧـﻮﺑﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﻳـﮋﻩ ﺑﺮﻧـﺪ ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺍﺳـﺖ. ﺑﻨــﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺯ ….. ﻋــﺪﺩ ﺑــﻮﺩ . ﻧــﺮﺥ ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ. ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ. ۸۵. ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ . ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ﺩ. ﺍﺭﺍﻱ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *