پرسشنامه بررسی نقش رضایت مشتری در روابط میان ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری

پرسشنامه بررسی نقش رضایت مشتری در روابط میان ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری

هدف از این پرسشنامه بررسی نقش رضایت مشتری در روابط میان ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری در رستورانها و فست فودها می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 5
فرمت فایل doc
حجم فایل 38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4

پرسشنامه بررسی نقش رضایت مشتری در روابط میان ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

بررسی نقش رضایت مشتری در روابط میان ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری

چکیده
هدف این مطالعه بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند، رضایت مشتریان و وفاداری به برند می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. ازنظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که شامل 21 سوال برای سنجش کل متغیرهای تحقیق است. برای سنجش متغیرها نیز از طیف 5 تایی لیکرت استفاده می شود. روایی پرسشنامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. جامعه آماری تحقیق حاضر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رشت می باشند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 420 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که ارزش ویژه برند رابطه معناداری به میزان 0.18 با رضایت مشتریان دارد. همچنین رضایت مشتری نیز به میزان 0.88 با وفاداری مشتریان رابطه دارد. از میان ابعاد ارزش ویژه برند نیز رضایت درونی ایده آل بیشترین رابطه را با رضایت مشتری دارد.
واژگان کلیدی:
ارزش ویژه برند
رضایت مشتری
وفاداری مشتری
رستوران و فست فود

تاثیر ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتریان با در نظر گرفتن …

در این میان صنعت غذا و نوشیدنی به عنوان یک زیر بخش مهم گردشگری از اهمیت به سزایی … پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری می‌پردازد. متغیرهای رضایت از برند، تعهد عاطفی و تعهد مستمر نیز به عنوان متغیرهای … اطلاعات لازم توسط پرسشنامه توزیع شده بین مشتریان گردآوری شده و برای تعیین روابط …

[PDF]و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ واﺳﻂ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮي د

توسط رحیم نیا – ‏2012
۱۲ مهر ۱۳۹۰ – ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ واﺳﻂ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ در ﺗﺄﺛﻴﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي. و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺪ. اﺳﺖ … ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻪ رواﻳﻲ و. ﭘﺎﻳﺎ. ﻳﻲ آن ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ … ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي، وﻓـﺎداري، ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت. ﻣﺜﺒﺖ دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن، …. ﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮدن رواﺑﻂ ﻣﻴـﺎن ارﺗﺒـﺎط ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﺎ. ﻣﺸﺘﺮي، ارزش وﻳﮋه …

[PDF]ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ

از اﯾﻨﺮو ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ از ﻋﻼﯾﻢ ﺗﺠﺎري. ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ … ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮاﮐﺲ و ﭼﺎپ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ. 22 … ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ و اﻋﺘﻤﺎد، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺛﺮ ﮔﺬار دراﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري و ﻧﮕﺮﺷﯽ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮي را. ﻫﺴﺘﻨﺪ … ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺖ ﻧﻪ. ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ.

[PDF]Examing the Importance of Brand Equity for Customer …

ﺑﺮرﺳﻲ اﻫﻤﻴﺖ ارزش وﻳﮋه ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎري در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺸﺘﺮﻳﺎن وﻓـﺎدار ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن. ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺻﻨﺎﻳﻊ … ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ارزش و رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺳﺖ ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮي راﺿﻲ ﻛـﻪ درك ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻣﻮازﻧـﻪ. د. اده … ﻛﻨﺎر ﻧﻘﺶ آن در ﺳـﻮد آوري ، اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ را ﺑـﻪ …. رﻗﺒﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻴﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺸﺘﺮي. 1 …… ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﭘـﺴﺖ.

[PDF]اثر ارتباط برند، کیفیت خدمت و تجربه برند با واسط اعتماد …

توسط رحیم نیا – ‏2016
جی نیز نقش وفاداری بر افزایش ارزش شرکت را تأیید نموند . در گام. نهایی این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد و افزایش وفاداری به برند پرداخته شد ….. سایر ویژگی های متجانس برند و روابط مرتبط با تداعی های برند در حافظه مشتری برای ساخت …. اعتماد به برند و رضایت سازه های بسیار مهمی برای تجربه برند و وفاداری می باشند و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *