پرسشنامه بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتری به برند

پرسشنامه بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتری به برند

هدف از این پرسشنامه بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتری به برند در رستورانها و فست فودهای شهر رشت می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 20
فرمت فایل doc
حجم فایل 38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4

پرسشنامه بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتری به برند

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتری به برند

(در رستورانها و فست فودهای شهر رشت)

چکیده
هدف این مطالعه بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند، رضایت مشتریان و وفاداری به برند می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. ازنظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که شامل 21 سوال برای سنجش کل متغیرهای تحقیق است. برای سنجش متغیرها نیز از طیف 5 تایی لیکرت استفاده می شود. روایی پرسشنامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. جامعه آماری تحقیق حاضر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رشت می باشند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 420 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که ارزش ویژه برند رابطه معناداری به میزان 0.18 با رضایت مشتریان دارد. همچنین رضایت مشتری نیز به میزان 0.88 با وفاداری مشتریان رابطه دارد. از میان ابعاد ارزش ویژه برند نیز رضایت درونی ایده آل بیشترین رابطه را با رضایت مشتری دارد.
واژگان کلیدی:
ارزش ویژه برند
رضایت مشتری
وفاداری مشتری
رستوران و فست فود

[PDF]بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر پاسخ‌های مصرف‌کنندگان – …

۴ تیر ۱۳۹۳ – ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎي ﻣـﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺑﻮﻳﻞ و ﻣﺎرﺗﻴﻨﺰ ….. وﻓﺎداري ﺑﻪ. ﺑﺮﻧﺪ. اﻳﺠﺎد وﻓﺎداري در ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ، در ﻛﺴﺐ. و ﻛﺎرﻫﺎي. اﻣـﺮوزي ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ اﻳﻨﻜـﻪ ….. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮﻳﻞ و ﻣﺎرﺗﻴﻨﺰ و ﻛﻴﻢ و ﻫﻴـﻮن ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ. ﻛﻪ رواﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ …

بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتریان پوشاک مردانه در …

به منظور تحقق این هدف، بر اساس مدل مفهومی تحقیق رابطه ارزش ویژه برند با وفاداري مشتري فرضیه سازي و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه به صورت تصادفی در …

[PDF]وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري د

توسط دهقانی سلطانی – ‏2014
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ. ﺎ. ﺛﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ، اﻋﺘﻤﺎد و وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ. ارزش. وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻻﺳﺘﻴﻚ ﺑﺎرز در ﺷﻬﺮ … ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از آزﻣﻮن … ﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ، اﻋﺘﻤﺎد و وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ … ﺑﺮﻧﺪ. ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ارﺗﻘﺎء. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت، اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي و. رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻣﺸﺘﺮي، ارزش …

[PDF]تصویر برند برند مبتنی بر مشتری بر ویژه تأثیر ارزش …

توسط رحیم نیا – ‏2012
تأثیر ارزش. ویژه. برند مبتنی بر مشتری بر. تصویر برند. در بین هتل های. 5 … برند دارند. واژه های کلیدی : ارزش ویژه برند. ، وفاداری به برند ،آگاهی از. برند، تداعی برند …. ادراک شده و بررسی رابطه آنها با وفاداری و تصویر برند به این نتیجه رسیده اند كه این ابعاد اثر ….. ی پرسشنامه با كمک تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از نرم افزار.

[PDF]ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ – چشم انداز مدیریت …

توسط سیدرضا سیدجوادین
از اﯾﻨﺮو ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ از ﻋﻼﯾﻢ ﺗﺠﺎري. ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ … ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮاﮐﺲ و ﭼﺎپ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ … ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ و اﻋﺘﻤﺎد، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺛﺮ ﮔﺬار دراﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري و ﻧﮕﺮﺷﯽ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮي را. ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *