تحقیق عوامل موثربر رفتار مصرف كنندگان صنعت گلابگیری درتهران بر اساس مدل (رفتاربرنامه ریزی شده) آیزن

تحقیق عوامل موثربر رفتار مصرف كنندگان صنعت گلابگیری درتهران بر اساس مدل (رفتاربرنامه ریزی شده) آیزن

عوامل موثربر رفتار مصرف كنندگان صنعت گلابگیری درتهران بر اساس مدل (رفتاربرنامه ریزی شده) آیزن
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 24
فرمت فایل docx
حجم فایل 136 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

تحقیق عوامل موثربر رفتار مصرف كنندگان صنعت گلابگیری درتهران بر اساس مدل (رفتاربرنامه ریزی شده) آیزن

فروشنده فایل

کد کاربری 4423

کاربر

فایل word می باشد

بخشی از متن :

در سال های اخیر الگوهای متعددی در زمینه رفتار مصرف کننده و بخصوص پیرامون مطالعه رفتاری عوامل مؤثر در تصمیم گیری در فراگرد خرید کالا یا خدمات‘ بوسیله صاحب نظران علم بازاریابی ارائه شده است. یکی از این الگوها، مدل معروف رفتار برنامه ریزی شده می باشد. این مدل در سطح وسیعی مورد قبول پژوهشگران دانش بازاریابی قرار گرفته، در عین حال مورد انتقاد بعضی از محققین صاحب نام نیز واقع گشته است.هدف از پژوهش حاضر بررسی بررسی عوامل موثربر رفتار مصرف كنندگان صنعت گلابگیری درتهران بر اساس مدل (رفتاربرنامه ریزی شده) است بدین منظور. 200 پرسشنامه دربین جامعه آماری که ازمصرف كنندگان شهر تهران بودند و بصورت خوشه ای و تصادفی انتخاب شده بودند پخش شد.این تحقیق از نظر نحوه گرد آوری داده ها پیمایشی اجتماعی و از لحاظ هدف کاربردی است.همچنین پژوهش ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﻣﺘﻦ ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻣﺮوری، ﻧﻈﺮﯾﻪ رفتار مصرف کننده، ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ آن در صنعت گلابگیری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨـﺪ، ﺑـﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﭘـﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ رﻓﺘـﺎر مصرف کنندگان در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.یافته های پژوهش حاکی از آن است که نگرش ،هنجار ذهنی،برداشت از كنترل ،رفتاری و قصد بر رفتار مصرف كننده صنعت گلابگیری تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها: رفتار مصرف کننده، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، صنعت گلابگیری

مقدمه

رفتار مصرف کننده به مطالعه کلیه فرایندهای انتخاب و، استفاده ، کنارگذاری محصولات، خدمات، تجارب و ایده ها توسط افراد، گروهها و سازمانها به منظور ارضای نیازها و نیز بررسی تأثیرات این فرایندها بر مشتری و جامعه می­پردازد (هاوکینز و دیگران، 1385). داشتن درک صحیح از مصرف کنندگان و فرایند مصرف،مزیت های متعددی را در بر دارد.این مزیت ها شامل کمک به مدیران در جهت تصمیم گیری،تهیه یک مبنای شناختی از طریق تحلیل مصرف کنندگان،کمک به قانون گذاری و تنظیم کنندگان برای وضع قوانین مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات و در نهایت کمک به مصرف کنندگان در جهت تصمیم گیری بهتر می باشد.به علاوه مطالعه رفتار مصرف کننده می تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعی که رفتار انسان را تحت تاثیر قرار می دهند،به ما کمک نمایند. (موون، و مینور،1386) تصمیم گیری مصرف کننده به عنوان فرایندهایی شامل شناخت مساله،جستجوی راه حل ها،ارزیابی بدیل ها،انتخاب از میان گزینه ها و ارزیابی نتایج انتخاب تعریف می شود(Wansin,1998) بازاریابی موفق با درک چرایی و چگونگی رفتار مصرف کنندگان آغاز می شود.(ونوس،روستا،ابراهیمی،1383) زیرا رفتار مصرف کنندگان پدیده ظریفی بوده وهمواره واضح و آشکار نیست، لذا عملکرد آنها بعنوان مصرف کننده،بسیاری اوقات قابل پیش بینی نبوده و حتی قابل تشریح هم نیست . افراد با مشاهده رفتار خریدهای خود به تجربیات زیادی در این زمینه می رسند، اما علیرغم این، همه افراد بینش زیادی در مورد رفتار خود ندارند وبه عنوان مصرف کننده ، بیشتر آنها از عوامل خارجی موثر خرید و همین طور فرایندهای درونی خودشان که به تصمیم خرید منجر می شود،آگاهی ندارند (صمدی،1382) از این رو رفتار مصرف کننده شامل فرایند های روانی و اجتماعی گوناگونی است که قبل وبعد از فعالیتهای مربوط به خرید و مصرف وجود دارد .(ونوس،روستا،ابراهیمی،1383). درمجموع می توان مشتریان را به دو دسته تقسیم کرد: مشتریان خارجی و داخلی. مشتریان خارجی در بیرون از سازمان بوده، محصولات و یا خدمات آن را می خرند. در برابر مشتریان خارجی، هر سازمانی تعدادی مشتری داخلی نیز دارد که به اندازه مشتریان خارجی مهم هستند. درتمام مراحل عملیات و فرایندهای سازمان همواره یک مشتری داخلی وجود دارد که محصول یا خدمتی را دریافت می‌کند و درعوض محصول یا خدمتی را ارائه می دهد.( جعفری، فهیمی،1379) موسسات باید بدانند که تشخیص رفتار مصرف کنندگان هرگز کار آسانی نبوده ولی علیرغم این مساله،درک صحیح رفتار مصرف کننده و رفع به موقع و بهینه خواسته و نیاز آنان نیز،وظیفه اصلی و اساسی مدیران بازاریابی می باشد.(الوداری،1384).ﺗﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی ﺗﻮﺟﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺒﻮه ﺑﻮد. اﻣﺎ در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﻣﺸﺘﺮی و رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ در رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺼﺮف اﺳﺖ (محمدیان،22:1388).

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺒﺰ در ﺟﻮاﻧﺎن (

توسط حمدی – ‏2011
رﻓﺘﺎر. ﺧﺮﻳﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻻت. ﺳﺎزﮔﺎر. ﺑﺎ. ﻣﺤﻴﻂ. زﻳﺴﺖ. در. ﺟﻮاﻧﺎن. ﻧﻘﺶ. دارد. و. در. ﻧﻬﺎﻳﺖ. اﻳﻦ. ﻋﻮاﻣﻞ. رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪي. ﻣﻲ. ﮔﺮدﻧﺪ . اﻳﻦ. ﺗﺤﻘﻴﻖ. در. ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي. ﺗﺌﻮري. ﻫﺎي. رﻓﺘﺎر. ﻣﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪه. و. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ …… 1390. 28. ﺷﻜﻞ. : 1. ﻣﺪل رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﺷﺪه آﺟﺰن. ﻧﮕﺮش. ﻫﺎ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﮕﺮش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮدن. ﻳﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﺒﻮدن ارزش. ﻫﺎي. ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ از. ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻀﺎوت. ﻫﺎي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ارزش.
وارد نشده: گلابگیری

[PDF]بررسی عوامل مؤثر بر گرایش مشتریان به استفاده از … – …

۶ اسفند ۱۳۹۲ – ﺻـﻨﻌﺖ. ﺗﻮرﻳﺴﺖ و ﻫﺘﻠﺪاري ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ اﺻﻞ ﻣـﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ درك اﻟﮕـﻮي. رﻓﺘﺎري ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗـﺼ. ﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮي آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ وﻳـﮋه در ﻓـﻀﺎي ﻛـﺴﺐ و ﻛـﺎر اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ …. ﻣﺪل. ﻫﺎ. ي ﭘﺬﻳﺮش ﻓﻨﺎوري. و. ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷـﺪه. اﺷﺎره ﻛﺮد . ]3[. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪل ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي. ﺗﺌﻮري ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﭘﺬﻳﺮش و ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨـﺎوري ﻗـﺮار دارد ﻛـﻪ ﺑـﺮ. اﺳﺎس آن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ …
وارد نشده: گلابگیری

تحقیق عوامل موثربر رفتار مصرف كنندگان صنعت …

عوامل موثربر رفتار مصرف كنندگان صنعت گلابگیری درتهران بر اساس مدل (رفتاربرنامه ریزی شده) آیزن. … در سال های اخیر الگوهای متعددی در زمینه رفتار مصرف کننده و بخصوص پیرامون مطالعه رفتاری عوامل مؤثر در تصمیم گیری در فراگرد خرید کالا یا خدمات’ بوسیله صاحب نظران علم بازاریابی ارائه شده است. یکی از این الگوها، مدل معروف …

رفتار مصرف کننده – مرجع مقالات isi در ایران

به این دلیل رفتار مصرف کننده شامل کالاها، خدمات، فعالیتها و عقاید می باشد و تلاشهای بازاریابی برای رفع نیازهای افراد پیشنهاد نامیده می شوند. … عوامل اصلی تعیین هویت مشتری به وسیله ی برند … ویژگی های تکنولوژی مصرف کننده در پذیرش خرید به وسیله تلفن همراه، کاربرد تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده (TPB).
وارد نشده: گلابگیری

[PDF]بررسی عوامل پیش بینی کننده رفتار مصرف میوه و سبزی …

4- دانشیار، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، ایالم، ایران. تاریخ پذیرش: 93/6/ …. متغیر عادات غذایي به مدل رفتار برنامه ریزي شده اضافه شد تا در …. جدول شماره 2- نتایج حاصل از آزمون رگرسیون در بررسی عوامل پیش بینی کننده مصرف میوه و سبزی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده.
وارد نشده: موثر ‏صنعت ‏گلابگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *