آسیب شناسی،بازاریابی و فروش ظروف سنتی

آسیب شناسی،بازاریابی و فروش ظروف سنتی

آسیب شناسی،بازاریابی و فروش ظروف سنتی

پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسی
رشته مدیریت دولتی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 125
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی خلاقیت، نوآوری و كیفیت ظروف سنتی تولیدی در كارگاه های سفالگری میبد یزد است.جامعه آماری کلیه مدیران و كارگران كارگاه های صنایع دستی و ظروف سفالی شهرستان میبد یزد می‌باشد. نمونه آماری در این پژوهش با استفاده از جدول مورگان و با توجه به جامعه­ی آماری، 52 نفر برآورد گردیده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. روش این پژوهش میدانی و از نوع همبستگی میباشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد كیفیت و خلاقیت در تولید محصولات و ظروف سنتی با 16 گویه كه هر گویه دارای یك طیف 5تایی و ضریب الفای کرونباخ 0.784 می­باشد که از پایایی بالایی برخوردار است. پرسشنامه فوق به تأثیر آسیب شناسی و خلاقیت در تولید و فروش ظروف سنتی می‌پردازد. روشجمعآوریاطلاعاتاینتحقیقروشكتابخانه‌ایوپرسشنامه‌ایمی‌باشد. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این پژوهش استفاده ازنرم افزار SPSS و استفاده ازآمار توصیفی انجام شده است. نتایج آماری نشان داد كه خلاقیت و نوآوری در ساخت ظروف سنتی و همچنین کیفیت و ویژگی های منحصر به فرد این ظروف بالاتر از حد انتظار است.

فهرست مطالب

فصل اول: كلیات پژوهش…. 1

1-1- مقدمه :2

1-2- بیان مسئله :2

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش4

1-4- اهداف پژوهش4

1-4-1- هدف كلی4

1-4-2- اهداف جزئی4

1-5- فرضیه های پژوهش5

1-5-1- فرضیه اصلی5

1-5-2- فرضیات فرعی5

1-6- سوالهای پژوهش5

1-6-1- سوال اصلی5

1-6-2- سوالات فرعی5

فصل دوم: ادبیات پژوهش…. 6

2-1- مقدمه7

2-2- تاریخچه سفال و سفالگـری7

2-2-1- تاریخچه سفالگری در جهان7

2-2-2- تاریخچه سفالگری در آسیای میانه8

2-2-3- تاریخچه سفالگری در ایران8

2-2-4- تاریخچه سفالگری قبل و بعد از اسلام10

2-2-5- روند تاریخی تكنولوژی سفال15

2-3- معرفی صنایع دستی و سفال17

2-3-1- جایگاه کنونی صنایع دستی در ایران17

2-3-2- اهمیت صنایع دستی در اقتصاد کشور18

2-3-3- كاربرد سفال19

2-3-4- تزئینات سفال22

2-3-5- ظروف سفالی25

2-4- بازاریابی26

2-4-1- پیشینه بازاریابی26

2-4-2- تعاریف بازاریابی28

2-4-3- مفاهیم بازاریابی29

2-4-4- انواع بازاریابی31

2-4-5- بازاریابی و فروش صنایع دستی36

2-4-6- نقش تبلیغات37

2-4-7- ویژگی های بازاریابی موفق37

2-4-8- بازاریابی در صنایع دستی و اثر آن بر گردشگر37

2-4-9- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع دستی38

فصل سوم: طرح پژوهش…. 42

3-1- مقدمه43

3-2- جامعه‌آماری43

3-3- گروه نمونه و روش نمونه گیری43

3-4- روش‌شناسی پژوهش43

3-5- انواع روش‌های نمونه‌گیری44

3-6- گروه نمونه44

3-7- ابزارهای پژوهش44

3-8- روش‌هایتحقیق44

3-9- روش‌هایجمع‌‌آوریاطلاعات46

3-10- روشآماری47

3-11- تجزیه و تحلیل داده‌ها47

3-12- روش تعیین پایایی ابزار48

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها49

4-1- مقدمه50

4-2- آمار توصیفی51

4-2-1- جنسیت:51

4-2-2- سن:52

4-2-3- تحصیلات:53

4-2-4- سابقه کار:54

4-3- آمار استنباطی55

4-3-1- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها55

4-3-2- آزمون فرضیه های پژوهش55

4-4- نتایج توصیفی56

4-4-1- ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های پرسشنامه:56

4-4-2- ارزیابی خلاقبت و نوآوری در تولید ظروف سنتی:72

4-4-3- ارزیابی کیفیت تولید و ساخت ظروف سنتی:73

4-4-4- ارزیابی رضایت مشتریان:74

4-4-5- نتایج استنباطی75

4-5- نتایج آزمون فرضیه ها85

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری… 86

5-1- مقدمه87

5-2- مشكلات، موانع و راهكارها87

5-2-1- مشكلات و موانع توسعه صنایع دستی:87

5-2-2- راهكارهای توسعه و ارتقاء جایگاه صنایع دستی:87

5-2-3- موانع و مشکلات رشد صنایع دستی88

5-2-4- راهکارها88

5-3- هدف کلی89

5-4- نتایج بدست آمده89

5-5- پیشنهادات پژوهش89

5-5-1- پیشنهادات بنیادی90

5-5-2- پیشنهادات کابردی90

5-6- محدودیت های پژوهش90

5-6-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر90

5-6-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر91

منابع و مآخذ.. 92

الف) منابع فارسی93

ب) منابع لاتین94

ضمائـــــم.. 95

پرسشنامه96

برنامه SPSS98

فهرست جداول

جدول4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت51

جدول4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن52

جدول4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات53

جدول4-4: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار54

جدول 4-5: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 156

جدول 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 257

جدول 4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 358

جدول 4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه459

جدول 4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه560

جدول 4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه661

جدول 4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه762

جدول 4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه863

جدول 4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه964

جدول 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1065

جدول 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1166

جدول 4-16: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1267

جدول 4-17: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1368

جدول 4-18: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1469

جدول 4-19: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1570

جدول 4-20: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1671

جدول4-21: ارزیابی سطح خلاقبت و نوآوری در تولید ظروف سنتی72

جدول4-22: ارزیابی سطح کیفیت تولید و ساخت ظروف سنتی73

جدول4-23: ارزیابی سطح رضایت مشتریان74

جدول4-24: آزمون کولموگروف- اسمیرنف تک نمونه ای برای متغیرهای اصلی پژوهش75

جدول4-25: خلاصه نتایج آزمون کای اسکوئر برای فرضیه اول پژوهش76

جدول4-26: خلاصه نتایج آزمون کای اسکوئر برای فرضیه دوم پژوهش76

جدول4-27: جدول فراوانی های مربوط به فرضیه سوم پژوهش77

جدول4-28: نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه سوم پژوهش77

جدول4-29: جدول فراوانی های مربوط به فرضیه چهارم پژوهش78

جدول4-30: نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه چهارم پژوهش78

جدول 4-31 : بررسی اثر جنسیت پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق79

جدول 4-32 : درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق79

جدول 4-33: بررسی اثر سن پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق80

جدول 4-34 : درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق81

جدول 4-35: بررسی اثرمیزان تحصیلات پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق82

جدول 4-36 : درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق83

جدول 4-35: بررسی اثرمیزان سابقه کار پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق84

جدول 4-36 : درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق85

 فهرست نمودارها

نمودار4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت51

نمودار4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن52

نمودار4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات53

نمودار4-4: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار54

نمودار 4-5: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 156

نمودار 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 257

نمودار 4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 358

نمودار 4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه459

نمودار 4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه560

نمودار 4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه661

نمودار 4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه762

نمودار 4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه863

نمودار 4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه964

نمودار 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1065

نمودار 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1166

نمودار 4-16: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1267

نمودار 4-17: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1368

نمودار 4-18: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1469

نمودار 4-19: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1570

نمودار 4-20: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1671

نمودار4-21: ارزیابی سطح خلاقبت و نوآوری در تولید ظروف سنتی72

نمودار4-22: ارزیابی سطح کیفیت تولید و ساخت ظروف سنتی73

نمودار4-23: ارزیابی سطح رضایت مشتریان74

Abstract111


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

آسیب شناسی،بازاریابی و فروش ظروف سنتی – فایل ناب

پرسشنامه فوق به تأثیر آسیب شناسی و خلاقیت در تولید و فروش ظروف سنتی می‌پردازد. روشجمعآوریاطلاعاتاینتحقیقروشكتابخانه‌ایوپرسشنامه‌ایمی‌باشد. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این پژوهش استفاده ازنرم افزار SPSS و استفاده ازآمار توصیفی انجام شده است. نتایج آماری نشان داد كه خلاقیت و نوآوری در ساخت ظروف سنتی و همچنین …

تصاویر برای آسیب شناسی،بازاریابی و فروش ظروف سنتی

{“cl”:3,”clt”:”n”,”id”:”bV3ozGRJuMNYGM:”,”oh”:194,”ou”:”https://www.takbook.com/best/wp-content/uploads/2016/10/3242_1447226595.jpg”,”ow”:259,”pt”:”آسيب شناسي،بازاريابي و فروش ظروف سنتي – پروژه ها”,”rh”:”takbook.com”,”rid”:”FAHNV_Ts3pvyIM”,”rt”:0,”ru”:”http://www.takbook.com/best/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A/”,”s”:””,”st”:”دانلود کتاب”,”th”:91,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSFs45jBPFULX5UAtSZhX6O5INjqnvRjuY1PBUC0SpzAKKnLCTDJ4oPlnM”,”tw”:122}

{“cl”:3,”clt”:”n”,”cr”:3,”id”:”wP9a1JwnXORb6M:”,”oh”:264,”ou”:”http://www.marketingirantalent.com/wp-content/uploads/2018/01/%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-1.jpg”,”ow”:470,”pt”:”شکوفا منش بررسی آسیب شناسی سیستم بازاریابی و فروش – بازاریابی و فروش …”,”rh”:”marketingirantalent.com”,”rid”:”F-u3Y2w8k1de4M”,”rt”:0,”ru”:”http://www.marketingirantalent.com/1396/10/19/shekofa-marketing-sales/%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-2/”,”s”:””,”st”:”Marketing Iran Talent”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcS1bALHjQljZ5K3U0e2gtSvPc_cUhfScuvF3MVAyAxMtsQOCJlAu2_h1nc”,”tw”:160}

{“clt”:”n”,”id”:”FJSicefGK6R7hM:”,”oh”:510,”ou”:”http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/1/23/1214515_329.jpg”,”ow”:550,”pt”:”سبک سنتی غربی و شرقی در ظروف سرامیکی”,”rh”:”bartarinha.ir”,”rid”:”JTao6K_ZDDcvMM”,”rt”:0,”ru”:”http://www.bartarinha.ir/fa/news/511922/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%DB%8C”,”s”:””,”sc”:1,”st”:”برترین ها”,”th”:93,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTbZFLIRN3C6gOmNwvWFfksAawsKM_LyKupLwvDByFyciOBTRZHO24IVkw”,”tw”:100}

{“cb”:6,”cl”:15,”clt”:”n”,”cr”:15,”ct”:18,”id”:”Or6ynxiOa7P6HM:”,”oh”:437,”ou”:”http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/1/23/1214509_321.jpg”,”ow”:550,”pt”:”سبک سنتی غربی و شرقی در ظروف سرامیکی”,”rh”:”bartarinha.ir”,”rid”:”JTao6K_ZDDcvMM”,”rt”:0,”ru”:”http://www.bartarinha.ir/fa/news/511922/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%DB%8C”,”s”:””,”st”:”برترین ها”,”th”:120,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSnKg1AB_s84k94e5mDfE0W6I4CVmBmb1wz6slgVsa4Akg-L0wGLr3Mhjcj”,”tw”:151}

{“clt”:”n”,”id”:”fdHTsLyJ5kD1qM:”,”oh”:547,”ou”:”http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/1/23/1214508_519.jpg”,”ow”:550,”pt”:”سبک سنتی غربی و شرقی در ظروف سرامیکی”,”rh”:”bartarinha.ir”,”rid”:”JTao6K_ZDDcvMM”,”rt”:0,”ru”:”http://www.bartarinha.ir/fa/news/511922/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%DB%8C”,”s”:””,”sc”:1,”st”:”برترین ها”,”th”:96,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcT87aI5i3O51_leJu1dHqwBTyDXzB_M0PTBo5z0EUqnD9bh0Uh7iuMWsg”,”tw”:97}

تصاویر بیشتر برای آسیب شناسی،بازاریابی و فروش ظروف سنتیگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام(function(){var a=document.querySelector(“#taw”),b=document.querySelector(“#topstuff”);if(a&&!a.clientHeight&&b&&!b.clientHeight)for(var c=document.querySelector(“#rso”).children,d=0;d<c.length;++d)if(0<c[d].clientHeight){var e=c[d].querySelector("div g-section-with-header");e&&(e.style.marginTop=0);break};}).call(this);

آسیب شناسی،بازاریابی و فروش ظروف سنتی – bir98

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ – آسیب شناسی،بازاریابی و فروش ظروف سنتی دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد آسیب شناسی،بازاریابی و فروش ظروف سنتی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی …

آسيب شناسي،بازاريابي و فروش ظروف سنتي – پروژه ها – دانلود …

آسیب شناسی،بازاریابی و فروش ظروف سنتی. عنوان پایان نامه: آسیب شناسی،بازاریابی و فروش ظروف سنتی( همراه با پرسشنامه و کار آماری )پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی-رشته مدیریت دولتی فرمت فایل: word تعداد صفحات: ۱۲۵ شرح مختصر: هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی خلاقیت، نوآوری و کیفیت ظروف سنتی تولیدی در کارگاه …

آسیب شناسی،بازاریابی و فروش ظروف سنتی – دانلود فایل …

۶ اسفند ۱۳۹۵ – آسیب شناسی،بازاریابی و فروش ظروف سنتی. دسته: مدیریت بازدید: ۲ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۹۶۸ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۱۲۵. پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسی رشته مدیریت دولتی. قیمت فایل فقط ۱۴,۵۰۰ تومان. هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی خلاقیت، نوآوری و كیفیت ظروف سنتی تولیدی در كارگاه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *