بازاریابی ورزشی در عصر جدید و نقش آن در توسعه ورزش

بازاریابی ورزشی در عصر جدید و نقش آن در توسعه ورزش

بازاریابی ورزشی در عصر جدید و نقش آن در توسعه ورزش

بازاریابی یك حوزه اصلی عملی برای كلیه مشاغل امروزی است ، باید به این مورد به عنوان یك فرایند نگریست نه به عنوان یك مفهوم نظری و باید یك مفهوم مشترك برای تمامی پرسنل باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 33
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

امروزه بازاریابان با چالشی سخت مواجه شده اند، چگونه در محیط ابر رقابتی و بازارهای بسیار بخش بندی شده امروزی اقدام به نواوری كنند. دراقتصادی مصرف گرا كه بازارها از محصولات همانند اشباع شده اند و این اقتصاد همچنان در كنار مشتریانی به حیات خویش ادامه می دهند كه هر روز، بیشتر و بیشتر در برابر پیامهای تبلیغات تجاری و بازاریابی سنتی مصونیت پیدا می كنند . هر چند ویژگیهای اصلی بازاریابی شامل بخش بندی بازار وتكثیر ماركهای تجاری در بازارهای آینده انها دیده می شود تا خود مقدمه ای برای سقوط بازاریابی باشد.

در این مطالعه كه به روش كتابخانه ای و بازنگری كتب و مقالات در این زمینه طراحی شده است ، هدف ما روشن نمودن مفهوم بازاریابی ،اهمیت،ابعاد، فرایندها ،آمیخته و جدیدترین فلسفه بازاریابی،طراحی برنامه ها ، منابع درامدهای ورزشی ،بازاریابی ورزشی زنان و نقش اینترنت در بازاریابی میباشد.

هر كسی كه درگیر ورزش است ، باید خودش را به عنوان بخشی از بازاریابی ورزشی ببیند و تلاش قابل توجهی در جهت ایجاد جاذبه ورزشی داشته باشد. بزرگترین وظیفه در حوزه بازاریابی این است كه هر كس كه دارای نقشی در حیطه بازاریابی است مجاب شده و كسانی را كه در جهت موفقیت وبازاریابی واقعی ورزش تلاش می كنند گرد هم آورند.

فهرست مطالب:

بازاریابی ورزشی در عصر جدید و نقش آن در توسعه ورزش3

چكیده :3

مقدمه3

بیان مسئله4

انواع فعالیت‌ها در بازاریابی4

بازار ورزشی9

اهمیت بازاریابی ورزشی9

فرایند بازاریابی ورزشی10

ابعاد گوناگون بازاریابی ورزشی10

وظایف مدیریت بازاریابی ورزشی11

تقسیمات بازاریا بی ورزشی11

تجزیه و تحلیل محیط بازاریابی ورزشی12

عوامل قابل كنترل و غیر قابل كنترل در فرایند بازاریابی ورزشی12

آمیخته بازاریابی ورزشی13

عوامل موثر بر محیط بازاریابی ورزشی15

جدیدترین فلسفه بازاریابی16

نقش بخش بازاریابی در كیفیت ورزش16

بازار رخدادهای ورزشی18

بازاریابی تیم ها و رخدادهای ورزشی18

بازاریابی محصولات از طریق ورزش19

میزبانی رخدادهای ورزشی و کسب درآمد19

گرفتن میزبانی جام ملت های آسیا 2019، راه دشوار اما ممکن20

مشکلات پیش روی گرفتن میزبانی21

ورزش درآمد زا می شود، اگر …22

برنامه ریزی استراتژیك بازاریا بی ورزشی24

تعریف برنامه ریزی استراتژیك بازاریابی ورزشی25

رفتار مصرف كنندگان ورزشی26

بازاریابی مبتنی بر رابطه با مشتری ( مصرف كنندگان ورزشی )27

بازاریابی در ورزش بانوان28

بحث و نتیجه گیری28

پیشنهادات موثر برای بازاریابی موفق:30

منابع و ماخذ:31

Sports Marketing in New time33

Abstract33


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

[PDF]۱۱.بازاريابي ورزشي در عصر جديد

۱۵ دی ۱۳۸۹ – ،اﺑﻌﺎد، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ ،آﻣﻴﺨﺘﻪ و ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ،ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ، ﻣﻨﺎﺑﻊ دراﻣﺪﻫﺎي ورزﺷﻲ ،ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ورزﺷﻲ زﻧﺎن و ﻧﻘﺶ اﻳﻨﺘﺮﻧ. ﺖ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ درﮔﻴﺮ ورزش اﺳﺖ. ، ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ … اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ورزﺷﻲ . -4. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎ در ﺑﺎزار ورزﺷﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ورزﺷﻲ . -5. ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ورزﺷﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت. ورزﺷﻲ.

[PDF]PDF: بازاریابی ورزشی در عصر جدید و نقش آن در توسعه ورزش …

۱ بهمن ۱۳۹۵ – ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻋﺰﯾﺰ وﻗﺖ ﺑﺨﯿﺮ. ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ. اﯾﻨﻔﻮﻓﺎﯾﻞ آزاد ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ورزﺷﯽ در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻘﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ. ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ. آن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش. را در زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ورزﺷﯽ در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻘﺶ آن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﭘﺮﺳﺸﯽ دارﯾﺪ ﯾﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ورزﺷﯽ در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ …

مقاله بازاریابی ورزشی در عصر جدید و نقش آن در توسعه ورزش – …

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ – عنوان مقاله: بازاریابی ورزشی در عصر جدید و نقش آن در توسعه ورزش. فرمت فایل: word. تعداد صفحات: 33. شرح مختصر: امروزه بازاریابان با چالشی سخت مواجه شده اند، چگونه در محیط ابر رقابتی و بازارهای بسیار بخش بندی شده امروزی اقدام به نواوری کنند. دراقتصادی مصرف گرا که بازارها از محصولات همانند اشباع شده اند و …

مدیریت ورزشی – بازاریابی ورزشی در عصر جدید

مدیریت ورزشی – بازاریابی ورزشی در عصر جدید – بازاریابی ورزشی و اعمال مدیریت در حیطه ورزشی. … -4 برنامه ريزي موقعيتها در بازار ورزشي، توسعه شيوه هاي بازاريابي ورزشي . -5 تهيه طرح بازاريابي ورزشي براي …. -3 عوامل تكنولوژيك: كه نقش بسزايي در ورزش دارندو هر روز با ظهور پديده اي نو ، فرصتها و تهديداتي ايجاد مي شود كه براي

بازاریابی ورزشی در عصر جدید و نقش آن در توسعه ورزش – فایل ناب

بازاریابی ورزشی در عصر جدید و نقش آن در توسعه ورزش. بازاریابی یك حوزه اصلی عملی برای كلیه مشاغل امروزی است ، باید به این مورد به عنوان یك فرایند نگریست نه به عنوان یك مفهوم نظری و باید یك مفهوم مشترك برای تمامی پرسنل باشد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *