مطالعه نقش دولت در فعالیت های بازاریابی و خط مشی بازرگانی دولت در این رابطه

مطالعه نقش دولت در فعالیت های بازاریابی و خط مشی بازرگانی دولت در این رابطه

مطالعه نقش دولت در فعالیت های بازاریابی و خط مشی بازرگانی دولت در این رابطه

(نقش دولت در اقتصاد و توسعه بازاریابی؛ مطالعه میدانی تجربه ایران)

مشخصات فایل

تعداد صفحات 37
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی اقتصاد

توضیحات کامل

ظهور انواع نظریات دربارة دولت در عرصة بازاریابی در دوران معاصر، لزوم روشن ساختن جایگاه دولت در بازار اسلامی و فعالیت های بازاریابی و مقایسة آن با دیگر نظریات را ضرور ساخته است. مقاله با بیان ویژگی‌های کلّی دولت در مکاتب مرکانتالیست، فیزیوکرات، کلاسیک، مکتب تاریخی، نئوکلاسیک، کینز، دولت رفاه، هزینة مبادلة اطّلاعات، انتخاب عمومی یا مکتب اقتصادی سیاست ضمن بیان اهداف، وظایف، اختیارات و منابع در اختیار دولت اسلامی، تفاوت‌های دولت اسلامی را با دیگر دولت‌ها روشن می‌سازد. مقایسه در موارد هدف نهایی فعالیت دولت، مالکیت منابع، اصل عقلایی دخالت دولت، دیدگاه دربارة دولت، رابطة دولت و بخش خصوصی، سیاستگذاری، تأمین اجتماعی و رفع فقر و بی‌عدالتی، تولید کالا‌های عمومی، تولید کالاهای دارای انحصار طبیعی، توزیع مجدّد درآمد، توزان اجتماعی و شیوه تصمیم‌گیری صورت گرفته و نشان می‌دهد که دولت اسلامی مشترکاتی با برخی دولت‌ها دارد؛ اما نمی‌توان آن را جزو یکی از آن دیدگاه‌ها دانست؛ بلکه نظریة دولت اسلامی در عرصة اقتصاد به جهت تفاوت در اهداف، شیوه‌ها، ابزارها استقلال کامل دارد. مبتنی بر نظم خودجوش است، نظم حاکم بر سازوکار دولت مبتنی بر سلسله مراتب است. تصمیم‌گیری در دولت، ماحصل فرآیندهای سیاسی و بوروکراسی اداری است. تحلیلی كه در این مقاله از دولت ارائه می‌شود، عمدتا یک تحلیل کارکردی است.

فهرست مطالب

 چكیده. 3

واژگان کلیدی.. 3

مقدمه. 3

سوال اصلی تحقیق.. 6

بیان مسئله. 6

عامل کارآیی سازوکار دولت چیست؟. 9

دولت در نظریات بازاریابی و فعالیت های مربوط به بازار. 10

1. دولت مرکانتالییستی.. 10

2. دولت فیزیوکراسی.. 11

3. دولت کلاسیکی.. 11

4. مکتب تاریخی.. 12

5. دولت حدّاقلی نوزیک و هایک… 12

6. دولت نئو کلاسیکی.. 12

7. دولت سوسیالیستی.. 12

8. دولت کینزی.. 13

9. دولت رفاه. 13

10. دولت در نظریة انتخاب عمومی یا مکتب اقتصادی سیاست… 13

11. دولت در نظریة هزینة مبادله. 14

12. نظریة اطّلاعات.. 15

13. دولت در بازار و فعالیت های بازاریابی اسلامی.. 16

وظایف دولت اسلامی.. 16

اختیارات دولت اسلامی.. 17

مقایسه دولت اسلامی بادیگردولت‌ها20

1. هدف نهایی فعّالیت دولت… 20

2. مالکیت منابع.. 21

3. اصل و عقلایی دخالت دولت… 22

4. رابطة دولت وجامعه. 23

5. دیدگاه دربارة دولت… 23

6. رابطة دولت و بخش خصوصی.. 24

7. سیاستگذاری.. 25

8. تامین اجتماعی و رفع فقر و بی عدالتی.. 25

9. تولید کالاهای عمومی.. 25

10. تولید کالاهای خصوصی دارای آثار جانبی مثبت و منفی.. 25

11. تولید کالاهای دارای انحصارطبیعی.. 26

12. توزیع مجدّد درآمد. 27

13. توازن اجتماعی.. 27

14. شیوه‌ تصمیم‌گیری.. 27

نتیجه‌گیری.. 29

منابع و مأخذ 30


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مطالعه نقش دولت در فعالیت های بازاریابی و خط مشی بازرگانی …

مطالعه نقش دولت در فعالیت های بازاریابی و خط مشی بازرگانی دولت در این رابطه. عنوان مقاله: مطالعه نقش دولت در فعالیت های بازاریابی و خط مشی بازرگانی دولت در این رابطهمورد مطالعه: نقش دولت های اسلامی در فعالیت های بازاریابی فرمت فایل: word تعداد صفحات: ۳۰ شرح مختصر: ظهور انواع نظریات درباره دولت در عرصه بازاریابی در دوران …

مطالعه نقش دولت در فعالیت های بازاریابی و خط مشی بازرگانی …

۷ روز پیش – عنوان مقاله: مطالعه نقش دولت در فعالیت های بازاریابی و خط مشی بازرگانی دولت در این رابطه(تاثیر سیاست های بازرگانی دولت نهم و دهم بر بازاریابی محصولات کشاورزی) فرمت فایل: word تعداد صفحات: ۴۰ شرح مختصر: امروزه کمتر کارشناسی است که به نقش دولت در هرنظام اقتصادی و به طور اخص در فعالیت های بازاریابی …

مطالعه نقش دولت در فعاليت هاي بازاريابي و خط مشي بازرگاني …

عنوان مقاله: مطالعه نقش دولت در فعاليت هاي بازاريابي و خط مشي بازرگاني دولت در اين رابطه. مورد مطالعه: نقش دولت هاي اسلامي در فعاليت هاي بازاريابي. فرمت فایل: word. تعداد صفحات: 30. شرح مختصر: ظهور انواع نظریات دربارة دولت در عرصة بازاريابي در دوران معاصر، لزوم روشن ساختن جایگاه دولت در بازار اسلامي و فعاليت هاي بازاريابي و …

مطالعه نقش دولت در فعالیت های بازاریابی و خط مشی بازرگانی …

بازاریابی,بازرگانی,تجارت,دولت,مالی,مطالعه نقش دولت در فعالیت های بازاریابی و خط مشی بازرگانی دولت در این رابطه. دانلود فایل. ظهور انواع نظریات دربارة دولت در عرصة بازاریابی در دوران معاصر، لزوم روشن ساختن جایگاه دولت در بازار اسلامی و فعالیت های بازاریابی و مقایسة آن با دیگر نظریات را ضرور ساخته است. مقاله با بیان …

[PDF]ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺸﯽ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ و ﺧﻂ ﻋﻠﯽ داو – فصلنامه علوم …

ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎ، دوﻟﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﺪوﯾﻦ و اﺟـﺮاي. ﺧﻂ. ﻣﺸﯽ. ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳ. ﺐ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . ﺗﺄﮐﯿﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﺧـﻂ. ﻣﺸـﯽ. ﻫـﺎي دوﻟﺘـﯽ اﺳـﺖ. ﮐـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ….. ﺟﻬﺎﻧﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. 29. اﻟﮕﻮي. ﺟﻬ. ﺎﻧﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐـ. ﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺸـﻮرﻫﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن. اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﺪل. ، راﺑﻄﻪ. اي ﻋﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. و ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑﺮﻗـﺮار. ﮐﺮده.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *